Cục hải quan bình phước

Xem 1-8 trên 8 kết quả Cục hải quan bình phước
 • Tham khảo đơn - biểu mẫu 'quyết định số: 170/qđ-hqbp ban hành quy chế thực hiện quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại tại cục hải quan bình phước', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p conchokon 24-09-2012 34 4   Download

 • Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/06/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005; Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-TCHQ ngày 04/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng cục Hải quan;

  pdf12p conchokon 22-09-2012 39 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TRONG THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI TẠI CỤC HẢI QUAN BÌNH PHƯỚC CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN BÌNH PHƯỚC

  pdf12p caythongxinh 20-12-2012 16 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ CỦA CỤC HẢI QUAN BÌNH PHƯỚC CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN BÌNH PHƯỚC

  pdf13p caythongxinh 24-12-2012 25 1   Download

 • Quyết định 304/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc mở cửa khẩu phụ Vak Sa (tỉnh Tây Ninh) - Daun Rath (tỉnh Công Pông Chàm, Tà Vát (tỉnh Bình Phước) - Tonlé Cham (tỉnh Công Pông Chàm)

  doc2p nhatson 18-08-2009 76 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỔI TÊN VÀ NÂNG CẤP CỬA KHẨU PHỤ TÀ VÁT THÀNH CỬA KHẨU CHÍNH LỘC THỊNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p hoamai_do 01-02-2013 24 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN CẢNG NỘI ĐỊA (ICD THẠNH PHƯỚC), TỈNH BÌNH DƯƠNG BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  pdf2p hoamai_do 01-02-2013 24 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐỘI NGHIỆP VỤ 2 VÀ ĐỘI QUẢN LÝ THUẾ THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CHƠN THÀNH TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH PHƯỚC TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

  pdf2p c2vang 28-09-2011 14 1   Download

Đồng bộ tài khoản