Đặc điểm của OOP

Xem 1-12 trên 12 kết quả Đặc điểm của OOP
 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 1: Lập trình hướng đối tượng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Lịch sử của Ngôn ngữ lập trình, lập trình hướng đối tượng, các khái niệm quan trọng, các đặc điểm của OOP. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf57p doinhugiobay_14 16-02-2016 16 4   Download

 • Tài liệu Một số chủ đề phỏng vấn ứng viên C/C++ sau đây giúp cho các bạn biết được một số chủ đề cần hỏi đối với một phỏng vấn ứng viên C/C++ như C và C++ khác nhau điều gì, OOP có mấy đặc điểm, toán tử ++ đối với con trỏ,... Mời các bạn tham khảo.

  doc2p quachphuc 29-07-2016 10 2   Download

 • • Đặc điểm của OOP • Tính đóng gói (Encapsulation) • Tính kế thừa (Inheritance) • Tính đa hình (Polymorphism) 6 Ví dụ về OOP trong Java • Lớp Time và TimeTest nằm trong cùng thư mục • Lớp Time nằm trong file Time.java. Nó chứa các định nghĩa về thời gian. • Lớp TimeTest nằm trong file TimeTest.java. Nó dùng để kiểm tra lớp Time. Lớp TimeTest chứa hàm main. • Khi chạy chỉ cần gõ: • javac TimeTest.java • java TimeTest • Java sẽ tự động tìm và dịch file Time.java ...

  pdf5p zues10 11-07-2011 334 117   Download

 • Tính kế thừa (inheritance)  OOP cho phép xây dựng các lớp mới từ những lớp có sẵn-lớp cơ sở và cho phép lớp mới nạp chồng các phương thức của lớp cơ sở.  Tính kế thừa cho phép lập trình viên sử dụng lại những đoạn mã có sẵn, tránh việc phát minh lại chiếc bánh xe (reinvent the wheel).

  ppt30p dongson_hongduc 30-08-2009 311 105   Download

 • Lớp và đối tượng Dữ liệu và các thao tác trên dữ liệu được kết hợp trong cùng một đối tượng (object) Lớp (class) định nghĩa các tính chất của một tập hợp các đối tượng cùng kiểu Đối tượng là các thể hiện (instances) của lớp Đặc điểm của OOP Tính đóng gói (Encapsulation) Tính kế thừa (Inheritance) Tính đa hình (Polymorphism)

  pdf41p kimthong 19-09-2011 97 49   Download

 • Nội dung chính của chương 4 Lập trình hướng đối tượng thuộc bài giảng lập trình mạng bằng ngôn ngữ java nhằm trình bày về các nội dung chính: hướng đối tượng trong java (OOP), các khái niệm liên quan OOP, các đặc điểm trong OOP, các lớp cơ bản trong java.

  pdf43p slow_12 27-06-2014 51 14   Download

 • Bài giảng Chương 7: Lập trình hướng đối tượng (OOP) với mục tiêu giới thiệu các kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối (HĐT) tượng; các đặc điểm, đặc trưng của lập trình hướng đối tượng.

  ppt24p codon_02 29-11-2015 16 3   Download

 • Nội dung cơ bản của chương 1 Phương pháp lập trình hướng đối tượng nằm trong bài giảng lập trình hướng đối tượng nhằm trình bày về lịch sử các phương pháp lập trình, lịch sử ra đời của lập trình hướng đối tượng và đặc điểm chính của OOP. Bài giảng thiết thực dành cho sinh viên đang học nhập môn lập trình hướng đối tượng.

  pdf9p big_12 06-06-2014 44 6   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++: Chương 0 nhằm giới thiệu môn học đến các bạn, ngoài ra còn nắm được mục tiêu của bài như: Các khái niệm, nguyên lý cơ bản của lập trình hướng ñối tượng (OOP), minh họa phong cách lập trình hướng ñối tượng bằng ngôn ngữ C++.

  pdf2p sangbanmai_0906 15-01-2018 14 3   Download

 • Lớp: Hiện thực chung cho một tập các đối tượng có cùng đặc điểm và hành vi. Một lớp có thể là lớp con của một lớp đã có. Hiện thực lớp: – Khai báo mức cho phép sử dụng. – Khai báo lớp cha. – Khai báo các thành phần thuộc tính. – Hiện thực code các hành vi. Lớp và mỗi thành phần cần phải chỉ định mức độ cho phép truy cập (tính bảo mật)  access modifier. Mỗi ngôn ngữ OOP quy định cú pháp riêng cho việc. hiện thực lớp....

  ppt52p quan_pc 25-05-2012 144 65   Download

 • Ph ng pháp ch ra ươ ỉ kiểu của các “Đối tượng” mà một Lớp có thể “chấp nhận”. Hạn chế việc ép kiểu các đối tượng. Phát hiện sớm các kiểu dữ liệu không phù hợp tại thời điểm biên dịch chương trình. Ưu điểm: Hổ trợ đặc điểm đa hình của OOP. Kiểm tra sự chính xác của kiểu dữ liệu tại thời điểm biên dịch. Hạn chế việc ép kiểu.

  ppt27p thienthanoze 14-01-2011 54 5   Download

 • Chương 2 trang bị cho người học những hiểu biết tổng quan về lập trình hướng đối tượng. Nội dung chính trong chương này gồm có: Các phương pháp lập trình, một số khái niệm cơ bản, các đặc điểm quan trọng của OOP, một số thuật ngữ OOP. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf39p nomoney3 10-02-2017 5 2   Download

Đồng bộ tài khoản