Đặc điểm tôn giáo

Xem 1-20 trên 357 kết quả Đặc điểm tôn giáo
 • Việt Nam là một quốc gia gồm nhiều thành phần dân tộc cũng là quốc gia đa tôn giáo. Mỗi tôn giáo có lịch sử hình thành, du nhập, số lượng tín đồ, chức sắc, cơ sở thờ tự, vị trí, vai trò xã hội và đặc điểm khác nhau, đó là do nước ta nằm giữa ngã ba Đông Nam Châu Á, là nơi giao lưu giữa các luồng tư tưởng, văn hoá khác nhau. Tham khảo câu 3 "Phân tích tình hình, đặc điểm tôn giáo Việt Nam.

  doc5p kidrubi 05-01-2016 139 53   Download

 • Luận văn Thạc sỹ: Hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện nay gồm có 3 chương trình bày về nhận thức chung về tôn giáo, quản lý nhà nước đối với tôn giáo và tình hình tôn giáo ở tỉnh Bắc Ninh; công tác quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Bắc Ninh và những vấn đề đặt ra; dự báo tình hình, giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác QLNN đối với tôn giáo ở Bắc Ninh.

  doc92p trananh2212 27-06-2016 63 34   Download

 • Bài viết Bàn thêm về nguồn gốc của tôn giáo trình bày về: Khi nghiên cứu tôn giáo việc chỉ ra nguồn gốc hiện tượng xã hội đặc biệt này hết sức quan trọng; Trong tác phẩm chống Duyrinh, Ph. Ăwnghen đã đưa ra định nghĩa về tôn giáo; Nguồn gốc tâm lí của tôn giáo; tôn giáo không nằm ngoài thế giới vật chất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p hokhaikyky 16-04-2018 1 1   Download

 • Bài viết trình bày: Tình hình tôn giáo, tính ngưỡng của người H'mông di cư vào Đắk Lắk; Một số đặc điểm tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống của người H'mông; Những biến đổi tôn, tín ngưỡng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p hokhaikyky 13-04-2018 1 0   Download

 • Bài viết Quan niệm của Christopher Da Dawson về tôn giáo và văn hóa trình bày về: Các khái niệm văn hóa và tôn giáo, quan hệ giữa sản xuất vật chất với văn hóa và tôn giáo; Quan hệ giữa tôn giáo và văn hóa; Một số nhận xét có tính phương pháp luận,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p hokhaikyky 17-04-2018 0 0   Download

 • Bài viết Một số đặc điểm của thế giới Islam giáo hiện nay những biến động trong đời sống chính trị, văn hóa, xã hội để tìm ra phương thức thích nghi với hoàn cảnh mới. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả trình bày vắn tắt 9 đặc điểm của thế giới Islam giáo hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p hokhaikyky 17-04-2018 0 0   Download

 • Bài viết Hiện trạng và đặc điểm tín đồ Công giáo, Phật giáo, Tin Lành ở Tây Nguyên trình bày phân tích các chỉ báo định tính và các đặc điểm khái quát về tín đồ của ba tôn giáo này theo các khía cạnh như: Niềm tin và thực hành, đặc điểm cư trú, thành phần tộc người, chuyển đổi và xung đột niềm tin,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf28p hokhaikyky 17-04-2018 0 0   Download

 • Từ năm 1986, Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới đất nước. Cơ chế kinh tế mới đã thực sự kích thích tính năng động, sáng tạo và khơi dậy tiềm năng của con người. Những thành tựu về nhiều mặt, nhất là sự phát triển kinh tế trong những năm qua là một minh chứng đầy sức thuyết phục về tính hiệu quả của cơ chế mới.

  pdf10p bengoan369 08-12-2011 77 20   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm tìm hiểu một số của đặc điểm Phật giáo Việt Nam trong thời Bắc thuộc cũng như ảnh hưởng của nó đến sự phát triển của lịch sử phật giáo Việt Nam. Luận văn này có thể làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu và giảng dạy về Phật giáo nói chung, Phật giáo Việt Nam nói riêng.

  pdf47p truongtien_03 10-03-2018 4 3   Download

 • Bài viết Tổ chức và đặc điểm cơ bản của nền giáo dục và đào tạo Phật giáo Việt Nam thế kỉ X-XIV trình bày nội dung: về tổ chức giáo dục và đào tạo Phật giáo Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XIV; Mục đích và phương pháp giáo dục, đào tạo tại Phật giáo trải suốt những thế kỉ đầu kỉ nguyên độc lập và những đặc điểm cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf6p hokhaikyky 15-04-2018 0 0   Download

 • Bài viết Bước đầu suy nghĩ về đặc điểm văn hóa Công giáo ở Hà Nội trình bày về: Vài nét về sự hình thành Giáo phận Hà Nội; Vài nét về văn hóa Công giáo; Văn hóa Công giáo ở Hà Nội trong quan hệ với đời sống văn hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf6p hokhaikyky 16-04-2018 0 0   Download

 • Bài viết Quan điểm, chính sách đối với tôn giáo của Đảng, Nhà nước Việt Nam - Quá trình 40 năm (1975-2015) trình bày những nội dung: Quan điểm, chính sách đối với tôn giáo của Đảng qua báo cáo Chính trị các kỳ đại hội Đảng , Cương lĩnh phát triển đất nước và qua các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước; Đổi mới chính sách đối với một số tôn giáo mang tính đặc thù; Thành tựu và bài học kinh nghiệm của tiến trình đổi mới quan điểm, chính sách đ...

  pdf31p hokhaikyky 17-04-2018 5 0   Download

 • Trên cơ sở trình bày một cách khái lược những đặc điểm cơ bản của tôn giáo ở Việt Nam, tác giả đã phân tích sự nhận thức của Đảng ta về vấn đề tôn giáo trong thời kỳ đổi mới. Đồng thời, tác giả cũng rút ra những nội dung chủ yếu trong hệ thống chính sách tôn giáo của Nhà nước Việt Nam và những kết quả đạt được trên lĩnh vực này trong thời gian vừa qua.

  pdf11p bengoan369 09-12-2011 403 164   Download

 • Mục đích Luận văn: "Ảnh hưởng của tín ngưỡng tôn giáo đối với đời sống tinh thần người Chăm Ninh Thuận hiện nay" nhằm: trình bày những nội dung cơ bản và những đặc điểm trong quá trình diễn biến của tín ngưỡng, tôn giáo người Chăm Ninh Thuận hiện nay, thực trạng sự ảnh hưởng của nó đối với đời sống tinh thần của đồng bào, đề ra một số giải pháp để phát huy những ảnh hưởng tích cực và khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực, nhằm bảo tồn v...

  pdf130p dellvietnam 24-08-2012 281 111   Download

 • Ca Huế là một bộ phận nằm trong tổng thể âm nhạc Huế gồm nhiều loại hình khác nhau : Nhạc cung đình, nhạc dân gian, nhạc lễ, nhạc tôn giáo, nhạc thính phòng.... phổ biến ở Huế và vùng chung quanh.

  doc5p truongthinh 09-10-2009 400 86   Download

 • Nhằm đánh giá khả năng học tập của các bạn học sinh trong kỳ kiểm tra 1 tiết Địa 8 diễn ra sắp tới. Mời các bạn học sinh lớp 8 và thầy cô giáo tham khảo 4 đề kiểm tra 1 tiết Địa 8 - Địa lý Châu Á với nội dung: đặc điểm tôn giáo, địa lý, kinh tế Châu Á, khu vực Asean, Đông Nam Á,...

  pdf9p noidaubanphepmau123 10-09-2013 849 81   Download

 • Tiểu luận: Ảnh hưởng của Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo đến đời sống của người Việt ở làng xã nhằm tập trung làm rõ về đặc điểm và những ảnh hưởng tích cực cũng như tiêu cực của Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo đến đời sống của người Việt ở làng xã. Mời các bạn tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về điều này.

   

  doc14p lanhtutuyet 26-05-2015 138 59   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Nghiên cứu tôn giáo ở đồng bằng Bắc Bộ những đề xuất nhằm gắn văn hóa tôn giáo với văn hóa du lịch nêu lý luận chung về khái quát chung về tình hình tôn giáo ở Việt Nam, văn hóa tâm linh và đặc điểm của loại hình du lịch văn hóa tâm linh, xây dựng dự án Quốc gia về phát triển du lịch văn hóa tâm linh.

  pdf72p cheap_12 10-07-2014 153 53   Download

 • Tiếp cận những đặc thù tập quán giao tiếp trên thế giới .Nhận dạng những đặc trưng của tập quán giao tiếp ảnh hưởng bởi tín ngưỡng tôn giáo . Nhận thức tâm lý của người Châu Á . Nhận thức tập quán giao tiếp của các quốc gia Nam Mỹ và Mỹ . Nhận thức tập quán giao tiếp của một vài quốc gia Châu Âu 1

  pdf75p xuka_12 17-12-2013 123 44   Download

 • Một số bài giảng được tuyển chọn trong bộ sưu tập Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á dành cho thầy cô giáo và học sinh tham khảo trong dạy và học. Bài học giúp học sinh trình bày những đặc điểm nổi bật về dân cư, kinh tế của khu vực Nam Á là khu vực dân cư đông đúc, có mật độ dân số cao nhất thế giới. Dân cư Nam Á chủ yếu theo đạo Hồi và ấn Độ giáo. Tôn giáo ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội ở Nam Á.

  ppt26p chieutim_33 25-03-2014 199 39   Download

Đồng bộ tài khoản