Đảm bảo công bằng

Xem 1-20 trên 1288 kết quả Đảm bảo công bằng
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: hai mặt tăng trưởng kinh tế và đảm bảo công bằng xã hội', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p window1234 12-12-2012 77 28   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Xã hội học có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Về nguyên tắc phân phối đảm bảo công bằng xã hội ở nước ta hiện nay" dưới đây. Nội dung bài viết trình bày nguyên tắc phân phối theo lao động, nguyên tắc phân phối theo cống hiến,... Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf0p thithuy90 30-03-2016 27 1   Download

 • Nghiên cứu Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XI của Đảng, đặc biệt là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trong phần: “Những định hướng lớn về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại”, chúng tôi thấy nổi lên tư tưởng cơ bản: “Đảm bảo công bằng, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ công dân”, kết hợp chặt chẽ, hợp lý phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, xã hội, thự...

  pdf10p bengoan369 07-12-2011 135 40   Download

 •  Bài giảng "Kinh tế công cộng (Phần 3: Chính phủ và việc đảm bảo công bằng trong nền kinh tế thị trường) - Chương 1: Bất bình đẳng trong phân phối thu nhập" cung cấp cho người học các kiến thức: Đo lường sự bất bình đẳng trong phân phối thu nhập, nguyên nhân của bất bình đẳng trong phân phối thu nhập, các sự lựa chọn chính sách. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p doinhugiobay_06 14-12-2015 16 2   Download

 • Phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường là một khâu quan trọng trong quá trình tái sản xuất xã hội. Phân phối thu nhập vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo công bằng xã hội. Từ khi đổi mới và tiến hành cải cách kinh tế vào năm 1986

  pdf18p nobita_12 16-11-2013 80 25   Download

 • Khái niệm công bằng: Khái niệm công bằng xã hội là một khái niệm mang tính chuẩn tắc, tùy thuộc vào quan điểm của từng người. Không có một khái niệm chung về công bằng xã hội mà người ta thường tách công bằng thành những khái niệm cụ thể hơn.

  pdf45p linhlan1903 07-11-2013 68 7   Download

 • Lời nói đầu Xã hội nào trên con đường phát triển của mình cũng luôn hướng tới sự phồn thịnh, ấm no về vật chất cùng với sự đảm bảo công bằng và phúc lợi xã hội. Để thực hiện được mục tiêu đó, phải tiến hành nhiều hoạt động kinh tếxã hội. Mỗi hoạt động có những đặc thù và chức năng riêng của mình. Nhưng có một hoạt động không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế mà ý nghĩa xã hội của nó cũng không thể phủ nhận.

  pdf9p bichtram8510 05-05-2011 127 54   Download

 • Đường lorenz là cỏch thể hiện bằng hỡnh học mức độ bất bỡnh đẳng trong phân phối thu nhập thụng qua việc phản ỏnh mối quan hệ giữa phần trăm cộng dồn của các nhóm dân số với phần trăm thu nhập cộng dồn tương ứng của nhóm đó

  ppt82p dahoaquan2509 30-07-2013 75 23   Download

 • Chương 3 Chính phủ với vai trò phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội, nội dung chính của chương học tìm hiểu về: Các khái niệm về công bằng và thước đo sự bất bình đẳng trong thu nhập; cơ sở lý thuyết để tiến hành phân phối lại thu nhập? ưu nhược điểm của các lý thuyết đó; giữa công bằng và hiệu quả có mâu thuẫn với nhau hay không? tại sao không và tại sao có?; các thước đo đói nghèo và chính sách xóa đói giảm nghèo.

  pdf59p thanhdieutran 12-04-2014 304 37   Download

 • Chương 3 Chính phủ với vai trò phân phối lại thu nhập đảm bảo công bằng xã hội, trong chương này người học sẽ đi vào tìm hiểu: Công bằng xã hội trong phân phối thu nhập, các lý thuyết về phân phối lại thu nhập, quan hệ giữa hiệu quả và công bằng, nghèo đói và chính sách xóa đói giảm nghèo.

  pdf36p thanhdieutran 12-04-2014 100 16   Download

 • Chương 3 Chính phủ với vai trò phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội, cùng tìm hiểu chương học với các nội dung sau: Công bằng xã hội trong phân phối thu nhập, các lý thuyết về phân phối lại thu nhập, quan hệ giữa hiệu quả kinh tế và cân bằng xã hội, đói nghèo và giải pháp xóa đói giảm nghèo.

  pdf86p thanhdieutran 12-04-2014 56 9   Download

 • Chương 1 Bất bình đẳng trong phân phối thu nhập trong phần 3 Chính phủ và việc đảm bảo công bằng trong nền kinh tế thị trường nhằm trình bày về đo lường sự bất bình đẳng trong phân phối thu nhập, nguyên nhân của bất bình đẳng trong phân phối thu nhập, các sự lựa chọn chính sách.

  pdf21p good_12 28-06-2014 44 3   Download

 • Giáo trình kinh tế công cộng tập 1 có kết cấu bao gồm các chương sau: Chương 1 tổng quan về vai tò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường và đối tượng nghiên cứu của môn học kinh tế công cộng. Chương 2 Chính phủ với vai trò phân bổ nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Chương 3 Chính phủ với vai trò phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội. Chương 4 chính phủ với vai trò ổn định kinh tế vĩ mô trong điều kiện toàn cầu hóa.

  pdf382p hoamynguyen1811 25-04-2013 443 204   Download

 • Xã hội nào trên con đường phát triển của mình cũng luôn hướng tới sự phồn thịnh, ấm no về vật chất cùng với sự đảm bảo công bằng và phúc lợi xã hội. Để thực hiện được mục tiêu đó, phải tiến hành nhiều hoạt động kinh tế- xã hội. Mỗi hoạt động có những đặc thù và chức năng riêng của mình. Nhưng có một hoạt động không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế mà ý nghĩa xã hội của nó cũng không thể phủ nhận.

  doc50p chinhdt 31-03-2010 246 101   Download

 • Bài giảng Kinh tế công cộng có kết cấu gồm 6 chương: Chương 1 tổng quan về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế trị trường và đối tượng nghiên cứu của môn học. Chương 2 Chính phủ với vai trò phân bổ nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Chương 3 Chính phủ với vai trò phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội. Chương 4 chính phủ với vai trò ổn định kinh tế vĩ mô trong điều kiện toàn cầu hóa. Chương 5 lựa chọn công cộng.

  ppt56p huongti2704 02-05-2011 366 123   Download

 • Ở nước ta BHXH đã có mầm mống từ thời phong kiến Pháp thuộc. Trong chiến tranh và những năm sau hoà bình, do khả năng kinh tế có hạn chỉ có một bộ phận lao động xã hội được hưởng chế độ BHXH. Đó là công nhân viên chức. Điều này đã không đảm bảo công bằng giữa những người lao động, thể hiện nhiều bất cập, không phù hợp.

  pdf112p maybay_thaboom 02-07-2010 171 76   Download

 • Giáo trình Kinh tế công cộng: Tập 1 trình bày về tổng quan về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường, chính phủ với vai trò phân bố nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, lựa chọn công cộng, các công cụ chính sách can thiệp chủ yếu của chính phủ trong nền kinh tế thị trường.

  pdf382p nhatro75 07-07-2012 171 70   Download

 • Các node dịch vụ DiffServ sẽ ánh xạ các gói tin đến các chặn PHB tương ứng với các giá trị DSCP của nó. Bảng 1.2 biểu diễn việc ánh xạ giữa PHB và DSCP. DiffServ không hoàn toàn có chức năng ánh xạ PHB đến DSCP mà nó chỉ thực hiện công việc này khi được yêu cầu. Các nhóm PHB là thành phần của các đặc tính DiffServ đó là: xúc tiến đẩy gói (Expecdited Forwarding), đảm bảo đẩy gói (Assured Forwarding), chọn lớp (Class Selector) và mặc định (Default).

  pdf11p caott6 22-05-2011 80 30   Download

 • Điều 8. Nguyên tắc công khai, minh bạch trong phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước. Các nội dung có liên quan đến căn cứ, nguyên tắc, số liệu phân bổ chi ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý phải được công khai, minh bạch, đảm bảo công bằng, dân chủ.

  pdf22p mobile_12 27-12-2013 124 44   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: bảo đảm công bằng xã hội vì sự phát triển bền vững', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf107p subtraction1122 27-04-2013 101 28   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản