» 

Danh Mục Tài Khoản Kế Toán

 • Nguyên tắc hạch toán và danh mục tài khoản kế toán

  Loại tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có, tình hình biến động tăng, giảm tài sản ngắn hạn

  doc 2p nguyenthaihahp89 16-01-2011 360 148

 • Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

  Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính.

  xls 26p nguyenthanhlamnn 13-11-2009 2537 870

 • Danh mục hệ thống tài khoản kế toán

  Danh mục hệ thống tài khoản kế toán

  doc 5p nanamiumiu 21-12-2009 1549 514

 • DANH MỤC TÀI KHOẢN

  Sổ sách kế toán theo quyết định 48

  xls 70p huuduc11 07-11-2009 921 472

 • DANH MỤC NHỮNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

  Tài liệu tham khảo danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệpBan hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006

  xls 26p hitman46030590 15-01-2011 885 377

 • Chế độ kế toán BHXH Việt Nam_Danh mục hệ thống tài khoản kế toán

  Danh mục hệ thống đầy đủ tài khỏan kế toán.

  doc 5p catbui 07-05-2009 1860 456

 • Hệ thống một số tài khoản kế toán

  Liệt kê chi tiết danh mục hệ thống tài khoản kế toán.

  doc 11p 09111987 03-09-2009 2015 411

 • HỆ THỐNG TÀI KHOẢN SONG NGỮ (THEO QUYẾT ĐỊNH 15)

  Tài liệu tham khảo chuyên ngành tài chính doanh nghiệp - Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp.Tài liệu được viết dưới dạng song ngữ Anh-Việt nhằm giúp các bạn có thể dễ dàng trong việc vận dụng nó.

  doc 7p daiduong-phuongthuy 19-09-2012 246 109

 • Bài giảng Kế toán nợ phải trả - Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

  Sau khi học xong bài giảng Kế toán nợ phải trả sinh viên có thể: giải thích được những yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến nợ phải trả bao gồm về việc ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo cáo tài chính, nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến nợ phải trả.

  pdf 26p five_12 18-03-2014 8 5

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - Ngô Hoàng Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 Kế toán nguồn vốn nhằm mục tiêu giải thích định nghĩa nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, phân tích điều kiện ghi nhận và đánh giá nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, giải thích việc trình bày nợ phải trả và vốn chủ sở hữu...

  pdf 24p wide_12 30-07-2014 70 3

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán nợ phải trả

  Nội dung Chương 6 Kế toán nợ phải trả thuộc bài giảng Kế toán tài chính sinh viên có kiến thức nhằm giải thích những nội dung cơ bản liên quan đến nợ phải trả bao gồm việc ghi nhận, đánh giá nợ phải trả theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01 – chuẩn mực chung (VAS 01), nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến nợ phải trả.

  pdf 20p wide_12 30-07-2014 12 3

 • Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

  Ngày 20/3/2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng chocác doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước từ năm tài chính 2006, thay thế Quyết định số 1141 TC/QĐ/CĐKT.

  pdf 510p phonghcm 13-01-2010 4372 1631

 • Thiết kế file kế toán trên Excel

  Dựa vào dữ thông tin cho sẵn sinh viên thiết kế file kế toán trên Excel để lập sổ sách, báo cáo tài chính, tối thiểu gồm sheet sau: - Sheet Data (phản ánh tất cả các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ được thể ở trong sheet này) - Sheet Danh mục tài khoản cấp 3 - Sheet Danh mục khách hàng, nhà cung cấp - Sheet Danh mục hàng hoá - Sheet Sổ quỹ tiền mặt - Sheet Sổ chi tiết phải thu - Sheet Sổ chi tiết...

  doc 0p congdhkt4a 03-03-2011 798 547

 • TÀI KHOẢN 413 - CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

  Tài khoản này dùng để phản ánh số chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong hoạt động đầu tư XDCB (giai đoạn trước hoạt động); chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục có tính chất tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính và tình hình xử lý số chênh lệch tỷ giá hối đoái đó. Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực...

  doc 10p chikorita 03-12-2009 742 214

 • BIỂU MẪU"DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP"

  BIỂU MẪU VỀ DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

  xls 16p 240684 18-11-2009 1444 159

 • NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (ThS. Nguyễn Thu) - Chương 4

  PHƯƠNG PHÁP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN Khái niệm và nội dung của phương pháp tài khoản kế toán - Khái niệm: Phương pháp TKKT là phương pháp kế toán phân loại để phản ánh và kiểm tra một cách thường xuyên liên tục, toàn diện, có hệ thống về tình hình và sự vận động của từng đối tượng kế toán - Nội dung: + Xây dựng danh mục và kết cấu tài khoản kế toán + Xây dựng phương pháp ghi...

  ppt 44p boymarketing92 22-08-2012 314 43

 • Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 2 - Trần Thị Phương Thanh

  Chương 2 Kế toán hàng tồn kho thuộc bài giảng Kế toán doanh nghiệp nhằm giúp học viên hiểu ược những vấn đề chung quy định trong chuẩn mực kế toán số 02 (VAS 02), vận dụng VAS 02 và chế độ kế toán vào hạch toán kế toán trong từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hàng tồn kho, biết cách đánh giá và lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, biết cách trình bày thông tin hàng tồn kho...

  pdf 19p wide_12 30-07-2014 70 5

 • Bài giảng Kế toán tài sản cố định (phần 1) - Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

  Sau khi học xong bài Kế toán tài sản cố định, người học có thể: Giải thích được những yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến tài sản cố định bao gồm về việc ghi nhận, đánh giá và trình bày tài sản cố định trên báo cáo tài chính.

  pdf 27p five_12 18-03-2014 4 2

 • Chương 5. KẾ TOÁN CÁC NGUỒN KINH PHÍ

  Chương 5. KẾ TOÁN CÁC NGUỒN KINH PHÍ Mục tiêu chung: • Giúp cho người học nhận thức đối tượng kế toán là các loại kinh phí như nguồn vốn kinh doanh, kinh phí hoạt động sự nghiệp, kinh phí dự án, kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước, kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, quĩ cơ quan, kinh phí đã hình thành TSCĐ và các khoản chênh lệch thu chi chưa xử lý, chênh lệch đánh giá lại tài...

  pdf 38p tinhphuong60 15-06-2010 880 469

 • Bài giảng dành cho môn Kế toán quản trị

  Kế toán quản trị ra đời chủ yếu phục vụ cho nhu cầu nội bộ của doanh nghiệp. Đối với các cổ đông, các chủ nợ, hội đồng quản trị và tổng giám đốc doanh nghiệp, kế toán quản trị cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian bất kỳ. Quan trọng hơn, kế toán quản trị còn giúp cho các nhà quản lý đánh giá được hiệu quả của một kế...

  pdf 9p gau_baloo 25-08-2010 330 222

 • + Xem thêm 81 Danh Mục Tài Khoản Kế Toán khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản