Danh sách các tổ chức tư vấn

Xem 1-20 trên 91 kết quả Danh sách các tổ chức tư vấn
 • Quyết định 497/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố danh sách các tổ chức tư vấn định giá đăng ký mới được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá

  pdf3p nguyetnga 19-08-2009 114 7   Download

 • Quyết định 1007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố danh sách các tổ chức tư vấn định giá bị đình chỉ cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá

  pdf2p nguyetnga 19-08-2009 73 8   Download

 • Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay thì rủi ro không chỉ đơn thuần được xem xét trong phạm vi một lĩnh vực bên trong một quốc gia mà nó được mở rộng ra phạm vi một quốc gia và lớn hơn đó là phạm vi toàn cầu. Chính vì vậy cần phải xem xét rủi ro ở tầm quốc gia, tức là rủi ro quốc gia, khi tiến hành hoạt động đầu tư...

  pdf42p wave_12 08-04-2014 38 11   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC TIẾP TỤC THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC BỊ LOẠI RA KHỎI DANH SÁCH CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ CỔ PHẦN HÓA SAU KHI BỊ ĐÌNH CHỈ THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1295/QĐ-BTC NGÀY 30/5/2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  pdf3p nuocsuoiaquafina 02-09-2011 39 5   Download

 • BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2010 Số: 669/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC TIẾP TỤC THỰC HIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP SAU KHI BỊ ĐÌNH CHỈ THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1007/QĐ-BTC NGÀY 15/5/2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH ...

  pdf2p bunbohue1810 18-06-2010 69 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC TIẾP TỤC THỰC HIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP SAU KHI BỊ ĐÌNH CHỈ THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 670/QĐ-BTC NGÀY 30/3/2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  pdf2p cavienchien5k 19-07-2010 40 3   Download

 • Quyết định số 497/QĐ-BTC về việc công bố danh sách các tổ chức tư vấn định giá đăng ký mới được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawdn1 31-10-2009 52 2   Download

 • DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA TỪ ....ĐẾN…… (Ban hành kèm theo Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 8/8/2012 Hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp) Tên tổ chức tư vấn định giá: Tên doanh nghiệp được xác định giá trị doanh nghiệp Công ty... Công ty... Công ty... Công ty... Công ty... Công ty... ...

  pdf1p banhbeonhanthit 31-07-2013 36 3   Download

 • Quyết định số 1007/QĐ-BTC về việc công bố danh sách các tổ chức tư vấn định giá bị đình chỉ cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawdn1 31-10-2009 69 1   Download

 • Danh sách các hộ (tổ chức) tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn UBND XÃ……………. LÀNG …………… -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- DANH SÁCH CÁC HỘ (TỔ CHỨC) THAM GIA HOẠT ĐỘNG NGÀNH NGHỀ STT Họ và tên (chủ hộ) Số khẩu Lao động Làm nghề LĐ làm chuyên LĐ thời vụ

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 14 5   Download

 • Mẫu số 02: DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT KHEN THƯỞNG (kèm theo Tờ trình số Số TT Họ và tên cá nhân; tên tập thể I 1. Cờ thi đua ngành Tư pháp …. /TTr-.... ngày...tháng…năm…) Chức vụ, đơn vị Danh hiệu, hình thức khen thưởng

  pdf1p muananghe 01-08-2013 42 3   Download

 • Mẫu số 3 ĐƠN VỊ CẤP TRÊN Đơn vị:………………………. -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng …. năm …… DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM” (kèm theo Tờ trình số.... ngày... tháng... năm... của.... ) Năm sinh STT Họ và tên Nam Nữ Tổng số năm công Chức vụ nơi công tác trong Ghi chú tác ngành KH và Đầu tư ...

  pdf1p muananghe 01-08-2013 61 3   Download

 •  Mục tiêu của luận văn là đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên đối với Huesoft. Từ đó đưa ra các đề nghị cải thiện các vấn đề tồn tại của tổ chức Huesoft trong hoạt động, chính sách nhân sự, quan hệ lao động,… nhằm giúp nâng cao mức độ hài lòng của nhân viên Huesoft.

  pdf59p uocvongxua01 09-05-2015 93 57   Download

 • Thành phần, số lượng hồ sơ: + Công văn đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan có tài sản; + Công văn đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận tài sản; + Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan. + Danh mục tài...

  doc2p batrinh 19-08-2009 358 29   Download

 • Bài báo trình bày những vấn đề lý luận về quản lý tài chính trong ngành giáo dục đào tạo và chính sách đổi mới cơ chế quản lý tài chính của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm và phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính các viện, trung tâm khoa học công nghệ trong các trường đại học khối kỹ thuật trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. ...

  pdf10p butmaucam 23-08-2013 108 36   Download

 • Trình tự thực hiện:  Văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam lập hồ sơ, nộp danh sách nhân viên Việt Nam được văn phòng tuyển dụng thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục đính kèm Thông tư số 57/2009/TT-BTC ngày 24/3/2009 cho Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi văn phòng đóng trụ sở chậm nhất là ngày 30/5/2009.  Trường hợp các văn...

  doc2p phihung 25-08-2009 102 16   Download

 • Trong bất cứ quan hệ pháp luật nào thì chủ thể luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng và là một trong những dấu hiệu để xác định mối quan hệ nào đó thuộc sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật nào. Luật Quốc tế là hệ thống pháp luật được tập hợp từ nhiều văn bản từ nhiều nguồn khác nhau. Việc nghiên cứu về chủ thể là rất cần thiết

  pdf38p nobita_12 16-11-2013 47 16   Download

 • * Java Servlet có thể thiết kế trang web dựa trên những dữ liệu submit từ phía ngƣời dùng. * Java Servlet có thể sử dụng thông tin từ những cơ sở dữ liệu chung hoặc từ server khác. (Nhƣ là một trang web thƣơng mại có thể sử dụng Servlet để xây dựng ứng dụng báo cáo danh sách các giá hiện thời đƣợc cập nhật từ nhiều nguồn khác nhau và có thể đƣợc sử dụng cho mỗi mặt hàng bán ra thị trƣờng) Nhƣ vậy, Servlet không bị hạn chế đến ứng dụng web và ứng dụng...

  pdf22p zues03 19-06-2011 42 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ GIÁ, KÊ KHAI GIÁ THEO THÔNG TƯ SỐ 122/2010/TT-BTC NGÀY 12/8/2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

  pdf9p caythongxinh 19-12-2012 23 2   Download

 • Nội dung tài liệu trình bày những vấn đề chung về kế toán, hệ thống tài khoản, hệ thống chứng từ của tổ chức chính cộng đồng, hệ thống sổ sách và cách ghi chép, hệ thống báo cáo, tổ chức công tác kế toán.

  doc60p anvuongbg 25-08-2015 19 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản