» 

Đầu Tư Tài Chính Dài Hạn

 • TÀI KHOẢN 229 - DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

  Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng giảm các khoản dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư tài chính dài hạn và các khoản tổn thất đầu tư dài hạn khác. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn, gồm: - Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư trong hoạt động đầu tư tài chính: Là dự phòng phần giá bị tổn thất do giảm giá các loại chứng...

  doc 3p chikorita 03-12-2009 445 173

 • CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

  Tiêu thức Hình thức đầu tư Đầu tư ngắn hạn 1.Theo thời gian Đầu tư dài hạn Đầu tư vào công ty con Đầu tư vào công ty liên kết 2.Theo lĩnh vực đầu tư Đầu tư góp vốn liên doanh Đầu tư chứng khoán Cho vay vốn và các hoạt động tài chính khác Đặc điểm cơ bản Những khoản đầu tư có thời gian thu hồi...

  pdf 12p lalala_dien 23-06-2011 676 258

 • KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

  Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: • Trình bày cách phân loại các khoản đầu tư tài chính và giải thích sự khác biệt . • Trình bày các nguyên tắc ghi nhận, đánh giá và trình bày các khoản đầu tư tài chính trên báo cáo tài chính. • Phân tích và xử lý các giao dịch liên quan đến đầu tư tài chính trên hệ thống tài khoản kế toán. • Trình bày việc tổ chức công tác chứng từ...

  pdf 18p thjennenhox 28-08-2013 47 11

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 3: Kế toán các khoản đầu tư tài chính

  Chương 3 Kế toán các khoản đầu tư tài chính thuộc bài giảng Kế toán tài chính trình bày về những vấn đề chung kế toán các khoản đầu tư, kế tốn các khoản đầu tư ngắn hạn, kế tốn các khoản đầu tư dài hạn, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính.

  pdf 60p wide_12 28-07-2014 6 5

 • Chương 9: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH, DOANH THU TÀI CHÍNH, CHI PHÍ TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁ

  Đầu tư là mọi hoạt động bỏ vốn ở hiện tại nhằm mục đích sinh lợi ở tương lai. Hoạt động bỏ vốn có thể thực hiện trong một thời gian ngắn (đầu tư ngắn hạn) và cũng có thể được thực hiện trong một thời gian dài (đầu tư dài hạn). Các hoạt động đầu tư ngắn hạn không tác động nhiều đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp, ngược lại những hoạt động đầu tư dài...

  doc 41p anhduc_dhnt 31-07-2011 780 243

 • kế hoạch tái chính dài hạn

  Một kế hoạch tăng trưởng trong " trường hợp tốt nhất" đòi hỏi đầu tư vốn lớn. + Một kế hoạch " tăng trưởng bình thường" doanh nghiệp sẽ phát triển cùng với thị trường nhưng không làm các đối thủ cạnh tranh thiệt hại đáng kể

  pdf 0p ntgioi120404 09-11-2009 420 223

 • Đề tài "Bàn về hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ"

  Trong nền kinh tế, các trung gian tài chính bảo hiểm là một kênh huy động vốn đầu tư không thể thiếu và đầy tiềm năng. Bảo hiểm nhân thọ dài hạn vừa là nguồn bổ sung vốn đầu tư phát triển, vừa là biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo và ổn định đời sống kinh tế - xã hội ở mỗi nước. Thị trường bảo hiểm bùng nổ, vấn đề đầu tư tài chính của doanh nghiệp bảo...

  pdf 42p muathulamebay 13-08-2010 273 156

 • KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH - TRẦN NGỌC THIỆN

  KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH - TRẦN NGỌC THIỆN Tại 1 doanh nghiệp có tình hình đầu tư tài chính ngắn hạn như sau: Số dư ngày 30/11/N: TK 121: 45.000.000đ (TK 1211: 30.000.000đ cổ phiếu của công ty CP A; TK 1212: 15.000.000đ – 10 tờ kỳ phiếu NH Sao Mai, mệnh giá 1.500.000đ/tờ, thời hạn 6 tháng, lãi suất 0,75%/tháng, thu lãi định kỳ hàng tháng). TK 129: 1.000.000đ (dự phòng giảm giá cổ phiếu của...

  pdf 8p muaythai4 21-08-2011 270 107

 • Luận văn: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán Tài sản cố định tại chi nhánh công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Vinacomin – Xí nghiệp Vật Tư & Vận Tải

  Đầu tư tài chính dài hạn: Đầu tư tài chính là tiền vốn của doanh nghiệp đầu tƣ vào kinh doanh ở bên ngoài hoạt động của doanh nghiệp mục đích hƣởng lãi hoặc chia sẻ lợi ích với doanh nghiệp khác. Đầu tư tài chính có thể là: cổ phiếu; trái phiếu các loại; vốn góp liên doanh; tài sản, đất đai cho thuê ngoài; tiền vốn cho vay v.v...

  pdf 134p la_lan23 13-04-2013 96 51

 • Báo cáo tài chính tóm tắt

  Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn Tiền và các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Các khoản phải thu Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn Các khoản phải thu dài hạn

  pdf 2p ntgioi120403 04-11-2009 223 47

 • luận văn: Hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản đầu tư tài chính dài hạn do Công ty AASC thực hiện

  Chúng ta đã biết nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế đó đang ngày càng phát triển và hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Bên cạnh việc nắm bắt rõ tình hình tài chính của đối thủ cạnh tranh, các nhà quản lý cũng phải hiểu rõ tình hình tài chính của chính công ty mình ...

  pdf 105p muathi2013 09-05-2013 46 17

 • Kế hoạch tài chính ngắn hạn - Ngô Quang Huân

  Các loại tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn chủ yếu. Quyết định tài trợ dài hạn ảnh hưởng như thế nào đến việc lập kế hoạch tài chính ngắn hạn. Cách thức theo dõi các thay đổi trong tiền mặt, vốn lưu động và một số kỹ thuật cân bằng nhu cầu tiền mặt

  pdf 32p doremon_12 24-12-2013 21 5

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Phan Đức Dũng

  Bài giảng Kế toán tài chính trình bày về kế toán hoạt động đầu tư tài chính dài hạn, kế toán góp vốn liên doanh, phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu, kế toán đầu tư vào công ty liên kết, kế toán đầu tư dài hạn, kế toán bất động sản đầu tư.

  pdf 45p wide_12 29-07-2014 11 3

 • Đề tài " Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay dự án đầu tư trung và dài hạn trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam "

  Đối với ngân hàng, trong các tài sản của các ngân hàng thương mại thì khoản mục cho vay bao giờ cũng chiếm tỷ trọng cao nhất và là khoản mục mang lại thu nhập chủ yếu cho ngân hàng. Thu nhập từ tiền cho vay thể hiện dưới dạng lãi tiền vay và phụ thuộc chủ yếu vào thời hạn của khoản vay. Thời hạn cho vay càng dài thì lãi suất càng cao và do đó thu nhập của ngân hàng càng lớn. Chính...

  doc 107p nhaquantritaiba 14-06-2011 352 207

 • Bảng cân đối kế toán hợp nhất tháng 6/2008 công ty CP Vận Tải Xăng Dầu VIPCO

  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT. Tại ngày 30 tháng 6 năm 2008 - Nguyên giá. 222. 1,353,971,022,575, tài sản cố định thuê tài chính, chi phí xây dựng cơ bản dỏ dang, giá trị hao mòn lũy kế, các khoản đầu tư tài chính dài hạn, dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn.

  pdf 19p haichau 24-06-2009 941 194

 • giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp phần 3

  Chương 3. Kế toán tài sản cố định và đầu tư XDCB Mục tiêu chung: • Giúp người học nhận thức đối tượng kế toán là tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình, chi phí xây dựng cơ bản dở dang và đầu tư tài chính dài hạn. • Trang bị cho người học phương pháp hạch toán nguyên giá, giá trị hao mòn các loại tài sản cố định; quá trình thi công và nghiệm thu các công trình...

  pdf 31p xingau3 06-08-2011 274 121

 • Báo cáo tài chính mẫu

  Tiền và các khỏan tương đương tiền 160,736,049,931 131,181,702,086 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 7,030,000,000 7,030,000,000 3 Các khoản phải thu 52,610,330,796 170,764,563,245 4 Hàng tồn kho 100,703,459,150 41,121,026,716 5 Tài sản ngắn hạn khác

  pdf 3p ntgioi120404 09-11-2009 273 94

 • Học về Báo cáo tài chính

  (100=110+120+130+140+150 ) I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1. Tiền 2. Các khoản tương đương tiền II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1. Đầu tư ngắn hạn 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)

  pdf 7p ntgioi120403 04-11-2009 161 61

 • Đề tài " VỐN DÀI HẠN CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ "

  Vốn đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư phát triển dài hạn, luôn luôn đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong sự phát triển kinh tế cả ở cấp doanh nghiệp lẫn cấp địa phương và quốc gia, cả trong quá khứ, hiện tại lẫn trong tươnglai... Vốn đầu tư là một khái niệm mở, rộng... ở đề tài này, vốn đầu tư được tiếp cận theo nghĩa hẹp là các nguồn lực tài chính - tiền tệ. Hơn...

  doc 175p vnzoomvn 17-06-2011 127 59

 • Phân tích thích hợp quyết định đầu tư dài hạn

  Đầu tư tài sản dài hạn là quá trình ủy thác, sử dụng một số vốn hiện tại nhằm tạo ra tài sản dài hạn như tư liệu sản xuất, điều kiện sản xuất kinh doanh, mở rộng nguồn lợi kinh tế doanh nghiệp trong tương lai. Quyết định sàng lọc là quyết định đầu từ dài hạn liên quan đến một phương án, một dự án riêng biệt gắn liền với những điều kiện, tiêu chuẩn nhất định.

  pdf 25p nhatro75 08-07-2012 131 56

 • + Xem thêm 633 Đầu Tư Tài Chính Dài Hạn khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản