Đề án đào tạo nghề

Xem 1-20 trên 694 kết quả Đề án đào tạo nghề
 • Bài tiểu luận đề tài Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực trạng và giải pháp được nghiên cứu để làm rõ thực trạng của vấn đề nhằm đưa ra những giái pháp hợp lý hoàn thiện việc thực hiện theo đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại tỉnh nhà. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  doc20p pongcarot 18-10-2016 91 30   Download

 • Đề án "Đào tạo nghề chế biến chè" cho lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có hiệu quả thiết thực về mặt kinh tế và xã hội, phù hợp với điều kiện kinh tế, điều kiện tự nhiên của tỉnh, góp phần phát triển nghề trồng chế biến chè ở địa phương. Tham khảo nội dung đề án để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc7p buicongcnsh 14-04-2016 21 5   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đào tạo nghề với chuyển dịch cơ cấu lao động ở việt nam hiện nay', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf31p tengteng5 23-11-2011 82 21   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO NGHỀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; Căn cứ Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã...

  pdf13p vienthieu 31-12-2010 67 15   Download

 • Công văn 2563/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn

  pdf2p hoangchau 19-08-2009 75 14   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020

  pdf7p naubanh_tet 01-02-2013 23 3   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Kim Bảng - tỉnh Hà Nam tìm hiểu thực trạng đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Kim Bảng - tỉnh Hà Nam trong thời gian qua; phân tích, đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn của huyện, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho người lao động nông thôn của huyện trong thời gian tới.

  doc103p lexuanloi84 11-04-2013 128 34   Download

 • Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước;...

  pdf33p vtu123 18-03-2016 85 34   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng, luận án "Quản lý đào tạo nghề ở các trường dạy nghề theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội" đề xuất các giải pháp đổi mới công tác quản lý đào tạo nghề ở các trường dạy nghề theo hướng đáp ứng nghiên cứu xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf14p doinhugiobay_09 26-12-2015 52 20   Download

 • Luận án nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về dạy học trải nghiệm để đề xuất quy trình vận dụng dạy học trải nghiệm trong đào tạo nghề Điện dân dụng cho lực lượng lao động nông thôn nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo.

  pdf183p change04 08-06-2016 25 10   Download

 • Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận, xây dựng bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá chất lượng đào tạo nghề công nghệ ô tô; luận án đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề nói chung và đào tạo nghề công nghệ ô tô nói riêng; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề nói chung và nghề công nghệ ô tô nói riêng trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf211p longnguyentran000 26-12-2016 22 7   Download

 • Trên cơ sở hệ thống hóa các cơ sở lý luận, phân tích các thực trạng và xây dựng bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá chất lượng đào tạo nghề công nghệ ô tô, luận án đề xuất nhóm các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề nói chung và đào tạo nghề công nghệ ô tô nói riêng từ giác độ quản lý kinh tế. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p longnguyentran000 26-12-2016 7 4   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án về đề tài "Giải pháp tài chính cho đào tạo nghề chất lượng cao ở Việt Nam" là tìm kiếm được giải pháp có tính khoa học và thực tiễn nhằm giải quyết những điểm hạn chế, bất cập hiện nay về giải pháp tài chính cho đào tạo nghề chất lượng cao, qua đó sẽ tạo động lực để thúc đẩy dạy nghề nước ta phát triển theo mục tiêu Chiến lược đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

  pdf199p sutihana 06-12-2016 11 2   Download

 • Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về đào tạo nghề, đào tạo nghề chất lượng cao và giải pháp tài chính cho cho đào tạo nghề chất lượng cao; luận án tổng kết kinh nghiệm của một số nước về đầu tư tài chính cho đào tạo nghề; rút ra được một số bài học kinh nghiệm có thể áp dụng cho Việt Nam; phân tích, đánh giá thực trạng về đào tạo nghề, chất lượng đào tạo nghề; giải pháp tài chính áp dụng cho đào tạo nghề chất lượng c...

  pdf27p dangthingocthuy96 12-01-2017 13 2   Download

 • Phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục đào tạo là một vấn đề trở cấp cấp bách hiện nay, mà Nhà nước ta đang chú trọng phát triển trên mọi lĩnh vực dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm đảm bảo nguồn nhân lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phải là sự đảm bảo cả về mặt số lượng và chất lượng. Phải đặt trong sự nghiệp giáo dục đào tạo trong môi trường sư phạm lành mạnh nhanh chóng tiếp cận trình độ trong khu vực và quốc tế.

  pdf25p nhattruong 16-07-2009 1524 589   Download

 • Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27 tháng 11 năm 2009 về việc phê duyệt đề án " Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020".

  pdf19p bachdiemmy 11-12-2009 1813 146   Download

 • Đề án KTLD A. ĐẶT VẤN ĐỀ Thế kỉ XXI là thế kỉ của nền kinh tế tri thức đòi hỏi ngày càng cao về số lượng đội ngũ công nhân kĩ thuật và nhân viên nghiệp vụ .Việt Nam đang bước vào nền kinh tế thị trường, cơ cấu kinh tế đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ kéo theo sự chuyển dịch cơ cấu lao động, sự chuyển dịch này đã đạt được một số thành tựu nhưng vẫn còn nhiều bất cập chủ yếu là về nguồn nhân lực.

  pdf31p quanvokiem 09-03-2010 165 88   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tai : phát triển nguồn nhân lực thông qua công tác đào tạo nghề xây dựng tại địa bàn tỉnh nam định', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p tengteng6 26-11-2011 51 21   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐTTG NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020”

  pdf17p naubanh_tet 01-02-2013 49 7   Download

 • Mô đun này bao gồm các bài tập riêng biệt để điều khiển một phần hoặc toàn bộ hệ thống cơ điện tử. Mô đun này cần được thực hiện theo định hướng thực hành. Qua đó học viên được đào tạo các kỹ năng tự lập kế hoạch, tự thực hiện và tự kiểm tra. Mời các bạn tham khảo để biết thêm chi tiết.

  pdf16p nhanmotchut_3 19-10-2016 11 4   Download

Đồng bộ tài khoản