Đề cường thiết bị hình ảnh y tế

Xem 1-20 trên 21 kết quả Đề cường thiết bị hình ảnh y tế
 • Tài liệu “Lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế” được biên soạn dựa và chương trình giáo dục nghề của bộ y tế và trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt, và được biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiên đại và thực tiễn Việt Nam. Tài liệu là tiền đề để các giáo viên và học sinh các trường có thể áp dụng phương pháp dạy - học tích cực...

  pdf13p myxaodon16 06-12-2011 71 32   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế tập 1 part 1', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p myxaodon16 06-12-2011 57 28   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế tập 2 part 2', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p myxaodon16 06-12-2011 45 25   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế tập 2 part 3', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p myxaodon16 06-12-2011 58 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế tập 2 part 4', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p myxaodon16 06-12-2011 50 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế tập 2 part 5', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p myxaodon16 06-12-2011 53 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế tập 2 part 6', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p myxaodon16 06-12-2011 41 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế tập 2 part 7', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p myxaodon16 06-12-2011 40 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế tập 2 part 10', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p myxaodon16 06-12-2011 37 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế tập 2 part 8', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p myxaodon16 06-12-2011 53 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế tập 1 part 2', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p myxaodon16 06-12-2011 45 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế tập 1 part 3', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p myxaodon16 06-12-2011 37 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế tập 1 part 5', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p myxaodon16 06-12-2011 42 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế tập 1 part 6', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p myxaodon16 06-12-2011 29 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế tập 2 part 9', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p myxaodon16 06-12-2011 39 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế tập 1 part 4', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p myxaodon16 06-12-2011 36 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế tập 1 part 10', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p myxaodon16 06-12-2011 26 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế tập 1 part 7', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p myxaodon16 06-12-2011 31 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế tập 1 part 8', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p myxaodon16 06-12-2011 33 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế tập 1 part 9', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p myxaodon16 06-12-2011 29 16   Download

Đồng bộ tài khoản