» 

Đề Thi đại Học Năm 2007

 • ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN HÓA KHỐI A NĂM 2007 - MÃ ĐỀ 429

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn hóa khối a năm 2007 - mã đề 429', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 5p ancaremthieu 28-02-2011 150 68

 • ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN LỊCH SỬ KHỐI C NĂM 2007

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn lịch sử khối c năm 2007', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 1p ancaremthieu 01-03-2011 174 62

 • ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN ĐỊA LÝ KHỐI C NĂM 2007

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn địa lý khối c năm 2007', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 1p ancaremthieu 01-03-2011 107 53

 • ĐỀ THI MÔN LÝ - MÃ ĐỀ 217 - KỲ THI ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2007

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: VẬT LÍ, Khối A Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề thi 217 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40): Câu 1:...

  pdf 6p vuzlong 04-04-2011 101 44

 • ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VẬT LÝ KHỐI A NĂM 2007 - MÃ ĐỀ 217

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn vật lý khối a năm 2007 - mã đề 217', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 6p ancaremthieu 28-02-2011 99 43

 • ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN HÓA KHỐI A NĂM 2007 - MÃ ĐỀ 930

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn hóa khối a năm 2007 - mã đề 930', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 5p ancaremthieu 28-02-2011 97 43

 • ĐỀ THI MÔN LÝ - MÃ ĐỀ 847 - KỲ THI ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2007

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: VẬT LÍ, Khối A Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề thi 847 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40): Câu 1:...

  pdf 6p vuzlong 04-04-2011 200 41

 • ĐỀ THI MÔN HOÁ - MÃ ĐỀ 537 - KỲ THI ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2007

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: HOÁ HỌC, Khối A Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề thi 537 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu, từ câu 1 đến câu 44): Câu 1:...

  pdf 5p vuzlong 04-04-2011 110 40

 • ĐÁP ÁN MÔN HOÁ - KỲ THI ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2007

  Tài liệu tham khảo tuyển tập đề thi và đáp án các môn thi tuyển sinh đại học giúp các bạn ôn thi và đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học

  pdf 2p vuzlong 04-04-2011 84 39

 • ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN ANH KHỐI D NĂM 2007 - MÃ ĐỀ 598

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn anh khối d năm 2007 - mã đề 598', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p ancaremthieu 01-03-2011 86 34

 • ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN ANH KHỐI D NĂM 2007 - MÃ ĐỀ 732

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn anh khối d năm 2007 - mã đề 732', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p ancaremthieu 01-03-2011 109 32

 • ĐỀ THI MÔN HOÁ - MÃ ĐỀ 863 - KỲ THI ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2007

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: HOÁ HỌC, Khối A Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề thi 863 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu, từ câu 1 đến câu 44): Câu 1:...

  pdf 5p vuzlong 04-04-2011 113 30

 • ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN HÓA KHỐI A NĂM 2007 - MÃ ĐỀ 537

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn hóa khối a năm 2007 - mã đề 537', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 5p ancaremthieu 28-02-2011 85 30

 • ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN ANH KHỐI D NĂM 2007 - MÃ ĐỀ 361

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn anh khối d năm 2007 - mã đề 361', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p ancaremthieu 01-03-2011 107 29

 • ĐỀ THI MÔN HOÁ - MÃ ĐỀ 748 - KỲ THI ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2007

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: HOÁ HỌC, Khối A Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề thi 748 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu, từ câu 1 đến câu 44): Câu 1:...

  pdf 5p vuzlong 04-04-2011 90 23

 • ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN HÓA KHỐI A NĂM 2007 - MÃ ĐỀ 748

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn hóa khối a năm 2007 - mã đề 748', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 5p ancaremthieu 28-02-2011 61 23

 • ĐỀ THI MÔN LÝ - MÃ ĐỀ 593 - KỲ THI ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2007

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: VẬT LÍ, Khối A Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề thi 593 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40): Câu 1:...

  pdf 6p vuzlong 04-04-2011 76 23

 • ĐỀ THI MÔN LÝ - MÃ ĐỀ 689 - KỲ THI ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2007

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: VẬT LÍ, Khối A Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề thi 689 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40): Câu 1:...

  pdf 6p vuzlong 04-04-2011 72 21

 • ĐỀ THI MÔN LÝ - MÃ ĐỀ 346 - KỲ THI ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2007

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: VẬT LÍ, Khối A Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề thi 346 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40): Câu 1:...

  pdf 6p vuzlong 04-04-2011 64 20

 • ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN HÓA KHỐI A NĂM 2007 - MÃ ĐỀ 863

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn hóa khối a năm 2007 - mã đề 863', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 5p ancaremthieu 28-02-2011 73 19

 • + Xem thêm 319 Đề Thi đại Học Năm 2007 khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản