Đề thi môn anh văn lớp 7

Xem 1-20 trên 77 kết quả Đề thi môn anh văn lớp 7
 • Tài liệu ôn tập thi môn Tiếng Anh tham khảo gồm 8 bộ đề trắc nghiệm ôn thi học kỳ I môn anh văn lớp 7. Với bộ đề thi tổng hợp này hy vọng sẽ cung cấp cho các bạn học sinh một lượng kiến thức bổ ích.

  doc77p dinhluyen2704 22-08-2010 3490 1586   Download

 • Đề tham khảo kiểm tra trắc nghiệm môn anh văn lớp 7 của trường THCS Quang Trung

  doc3p trongdu78 06-04-2010 816 354   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài kiểm tra học sinh giỏi môn anh văn lớp 7 (5)', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc3p trongdu78 06-04-2010 675 320   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài kiểm tra học sinh giỏi môn anh văn lớp 7 (6)', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc3p trongdu78 06-04-2010 522 256   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài kiểm tra học sinh giỏi môn anh văn lớp 7 (7)', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc3p trongdu78 06-04-2010 634 220   Download

 • Đề thi tham khảo môn anh văn lớp 7 của kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện năm 2003-2004

  doc3p trongdu78 06-04-2010 951 194   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài kiểm tra học sinh giỏi môn anh văn lớp 7 (2)', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc3p trongdu78 06-04-2010 363 180   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài kiểm tra học sinh giỏi môn anh văn lớp 7 năm học 2007-2008 (3)', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc3p trongdu78 06-04-2010 290 160   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài kiểm tra học sinh giỏi môn anh văn lớp 7 năm học 2007-2008 (2)', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc3p trongdu78 06-04-2010 326 139   Download

 • Tài liệu tham khảo Đề thi học sinh giỏi lớp 7 môn Anh văn

  doc7p dinhluyen2704 13-08-2010 4514 962   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi anh văn lớp 7', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc3p dungql1 30-07-2011 336 52   Download

 • 13 đề thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 7 tập hợp 13 đề thi môn Anh Văn thuộc nội dung chương trình Tiếng Anh học kì II lớp 7 kèm đáp án. Đây là tài liệu tham khảo tốt để các em ôn tập, kiểm tra kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi.

  doc19p tungzin9779 04-06-2014 954 624   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn anh văn – số 7', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p westham246 15-07-2011 122 55   Download

 • She wants to go to the dentist. A. headache B. toothache C. stomachache D. flu 2. What time ______________ you finish your homework last night? A. do B. did C. was D. were 3. ______________ have dinner at my house this weekend? – I’d love to. A. Do you like B. Would you like C. Would you like to D. What about 4.

  pdf4p giadinhyenbank 31-05-2013 44 14   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo đề kiểm tra 15 phút môn Anh Văn khối 7 dành cho học sinh khối 7 sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn thành công.

  pdf5p giadinhyenbank 06-09-2013 35 4   Download

 • ĐỀ ÔN LỚP 7 I/ Circle the correct answers 1. What time will she ……………..here ? a: be b: is c: am d: was 2. ………….a great party ! a: How b: What c: Where d: Who 3. We ………………Christmas on December 24th. a: make b: get

  doc3p kaay13 30-11-2011 168 71   Download

 • Mời các bạn tham khảo Đề thi Học sinh giỏi môn Tiếng Anh 7 (Đề số 1)  sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả. Với các bạn yêu thích môn Anh văn thì đây là tài liệu hữu ích.

   

   

  doc7p lannhi105 28-04-2015 58 30   Download

 • Listen to the tape. Using the correct words in the box to fill in the blanks.(2ms) UNIT5:B1(PAGE56) indoors students meet yard bell begin noisy reces. At twenty - five past nine, the rings and all the go into the It’s time for They are all happy and excited. They Their friends and have some fun. The yard is very

  pdf3p giadinhyenbank 31-05-2013 65 21   Download

 • Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest. 1. A. slowly B. happy C. try D. quickly 2. A. ought B. cough C. bought D. thought 3. A. music B. fun C. number D. volunteer Choose the word whose stress is placed differently from that of the rest. 4. A. neither B. careful C. invent D. different 5. A. activity B. expensive

  pdf5p giadinhyenbank 31-05-2013 54 21   Download

 • Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.(1mark) 1. A. see B. salt C. small D. sugar 2. A. mother B. thirteen C. father D. then 3. A. breakfast B. teacher C. east D. please 4. A. children B. church C. headache D. beach II. Circle the word or phase ( A , B , C or D )that best completes each of the following sentences .(2marks) 1. You should ……. early if you want to do morning exercise. A. get up B. getting up C. to get up D. to getting up 2. Hoa...

  pdf2p giadinhyenbank 31-05-2013 53 18   Download

Đồng bộ tài khoản