Diamino

Xem 1-11 trên 11 kết quả Diamino
 • Phần mềm này giúp người sủa dụng có thể tính toán định mức của một mã hàng dựa vào khổ vải, loại vải của từng size được cung cấp và sắp xếp cgi tiết để tìm ra định mức tối ưu. Phần mềm này cho phép làm việc với các định dạng IBA, VET, MDL. Sơ đồ sau khi lưu sẽ tạo ra 2 kiểu khai báo tối đa là 3 mét, chiều dài tối đa là 900 met

  pdf26p anhvan_giapque 16-07-2012 217 65   Download

 • The pathway of riboflavin (vitamin B2) biosynthesis is significantly different in archaea, eubacteria, fungi and plants. Specifically, the first committed intermediate, 2,5-diamino-6-ribosylamino-4(3H)-pyrimidinone 5¢-phosphate, can either undergo hydrolytic cleavage of the position 2 amino group by a deaminase (in plants and most eubacteria) or reduction of the ribose side chain by a reductase (in fungi and archaea).

  pdf12p galaxyss3 07-03-2013 17 2   Download

 • 1,5-Diamino-2-pentyne (DAPY) was found to be a weak substrateof grasspea (Lathyrus sativus,GPAO) andsainfoin (Onobrychis viciifolia, OVAO) amine oxidases. Prolonged incubations, however, resulted in irreversible inhibition of both enzymes. For GPAOandOVAO, rates of inactivation of 0.1–0.3 min )1 were determined, the apparentKI values (half-maximal inactivation) were of the order of 10 )5 M. DAPY was found to be amechanism-based inhibitor of the enzymes because the substrate cadaverine significantly pre-vented irreversible inhibition. ...

  pdf0p awards 05-04-2013 16 1   Download

 • Lectra là một phần mềm tiêu biểu đại diện cho ngành may mặc trên toàn thế giới, được hình thành và phát triển tại Pháp bao gồm 2 nội dung lớn, Lectra hình thành & phát triển theo hướng đơn ngành, chuyên sâu với tư cách một ngành khoa học thực thụ, có tính ứng đụng cao đáp ứng dược mọi yêu cầu của các nhà thiết kế, những doanh nghiệp đòi hỏi sát sao về thời gian và chất lượng sản phẩm. Giáo trình gồm có 4 chương.

  pdf87p anhvan_giapque 10-07-2012 712 261   Download

 • L S C Co., Ltd. MODARIS V5R1 DIAMINO V5R2 VIGIPRINT –V2 QUY TRÌNH HUAÁN LUYEÄN SÖÛ DUÏNG PHAÀN MEÀM CAD KHAÙCH HAØNG MAÃU / HÌNH VEÕ + THOÂNG SOÁ RAÄP GIAÁY EMAIL E THIEÁT KEÁ NHAÄP MAÃU MÔÛ FILE THIEÁT LAÄP BAÕNG SIZE KIEÅM TRA THOÂNG SOÁ RAÄP CHÆNH SÖÛA RAÄP NHAÛY SIZE TAÊNG ÑÖÔØNG MAY LAÄP BAÕNG CHI TIEÁT KHAI BAÙO SÔ ÑOÀ GIAÙC SÔ ÑOÀ SÔ ÑOÀ MINI & PDF SÔ ÑOÀ SAÛN XUAÁT IN 1 .

  pdf58p ruavanguom 25-09-2012 186 65   Download

 • AZIDIN Tªn kh¸c: Berenil BiÖt d−îc: Veriben, Ganaseg. 1. TÝnh chÊt Tªn ho¸ häc: 4,5,4-diamino-diazami-ano-benzen, cã d¹ng bét vµng hoÆc d¹ng viªn cèm, tan nhanh trong n−íc, æn ®Þnh trong dung dÞch ®−îc 5 ngµy ë nhiÖt ®é phßng thÝ nghiÖm. Azidin cã tÝnh diÖt khuÈn m¹nh. Nh−ng dïng ®iÒu trÞ chñ yÕu c¸c bÖnh do ®¬n bµo. 2. T¸c dông Cã hiÖu lôc cao diÖt c¸c ®¬n bµo ký sinh ë ®éng vËt, ®−îc dïng chñ yÕu ®iÒu trÞ bÖnh do c¸c tiªn mao trïng vµ lª d¹ng trïng g©y ra. Qua theo dâi, c¸c chuyªn gia thó y...

  pdf18p poseidon07 03-08-2011 84 28   Download

 • Neomycin sulfat là hỗn hợp muối sulfat của các chất được sản xuất bằng cách nuôi cấy một số chủng Streptomyces fradiae chọn lọc, thành phần chính là muối sulfat của 2-deoxy-4-O-(2,6-diamino-2,6-dideoxy--D-glucopyranosyl)-5-O-[3-O-(2,6diamino-2,6-dideoxy--L-idopyranosyl)--D-ribofuranosyl]-D-streptamin (neomycin B). Hoạt lực không được nhỏ hơn 680 IU trong 1 mg, tính theo chế phẩm đã làm khô.

  pdf6p truongthiuyen18 20-07-2011 140 7   Download

 • Four substrate analogs, 4-(2-naphthyloxy)-2-butyn-1-amine (1), 1,4-diamino-2-chloro-2-butene (2), 1,6-diamino-2,4hexadiyne (3), and 2-chloro-5-phthalimidopentylamine (4) have been tested as inhibitors against mammalian, plant, bacterial, and fungal copper-containing amine oxidases: bovine plasma amine oxidase (BPAO), equine plasma amine oxidase (EPAO), pea seedling amine oxidase (PSAO), Arthrobacter globiformis amine oxidase (AGAO), Escherichia coli amine oxidase (ECAO), and Pichia pastoris lysyl oxidase (PPLO).

  pdf14p research12 01-06-2013 14 3   Download

 • The chemical structure of the free lipid A isolated from MesorhizobiumhuakuiiIFO15243 T was elucidated. Lipid A is a mixture of at least six species of molecules whose struc-tures differ both in the phosphorylation of sugar backbone and in fatty acylation. The backbone consists of ab(1¢fi6) linked 2,3-diamino-2,3-dideoxyglucose (DAG) disaccharide that is partly substituted by phosphate at position 4¢.The aglycon of the DAG-disaccharide has been identified as a-D-galacturonic acid.

  pdf13p dell39 03-04-2013 8 2   Download

 • Human 8-oxoguanine-DNA glycosylase (OGG1) efficiently removes muta-genic 8-oxo-7,8-dihydroguanine (8-oxoGua) and 2,6-diamino-4-hydroxy-5-formamidopyrimidine when paired with cytosine in oxidatively damaged DNA. Excision of 8-oxoGua mispaired with adenine may lead to GfiT transversions.

  pdf14p vinaphone15 25-02-2013 14 1   Download

 • GTP cyclohydrolase II catalyzes the hydrolytic release of formate and pyrophosphate from GTP producing 2,5-diamino-6-ribosylamino-4(3H)-pyrimidinone 5¢-phos-phate, the first committed intermediate in the biosynthesis of riboflavin. The enzyme was shown to contain one zinc ion per subunit. Replacement of cysteine residue 54, 65 or 67 with serine resulted in proteins devoid of bound zinc and unable to release formate fromthe imidazole ring ofGTPor from the intermediate analog, 2-amino-5-formylamino-6-ribosylamino-4(3H)-pyrimidinone 5¢-triphosphate. ...

  pdf7p tumor12 22-04-2013 21 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản