Dịch vụ bưu chính công ích

Xem 1-20 trên 43 kết quả Dịch vụ bưu chính công ích
 • Thông tư 153/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đảm bảo cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ

  doc4p tuyettrang 07-08-2009 229 33   Download

 • MẪU CÔNG VĂN VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỢP QUY DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH (Kèm theo Thông tư số 15/2011/TT-BTTTT ngày 28 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

  pdf3p suatuoi_tiettrung 20-07-2011 211 30   Download

 • Mẫu công văn về việc báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ bưu chính công ích kèm theo Thông tư số 15/2011/TT-BTTTT ngày 28 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Bạn chỉ cần điền các nội dung vào mẫu công văn là đã có một mẫu công văn như ý mình rồi.

  pdf3p suatuoi_tiettrung 20-07-2011 312 29   Download

 • MẪU BẢNG CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH (Kèm theo Thông tư số 15/2011/TT-BTTTT ngày 28 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

  pdf3p suatuoi_tiettrung 20-07-2011 102 6   Download

 • MẪU KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH (Kèm theo Thông tư số 15/2011/TT-BTTTT ngày 28 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

  pdf17p suatuoi_tiettrung 20-07-2011 64 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 50/2008/qđ-btttt về việc ban hành "quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ bưu chính công ích” do bộ thông tin và truyền thông ban hành', văn bản luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p lawttnh16 13-11-2009 38 3   Download

 • MẪU DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH (Kèm theo Thông tư số 15/2011/TT-BTTTT ngày 28 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

  pdf2p suatuoi_tiettrung 20-07-2011 64 3   Download

 • PHỤ LỤC 01a - MẪU BIỂU BÁO CÁO KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH (Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2012/TT-BTTTT ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

  pdf3p tuanloc_do 06-12-2012 75 2   Download

 • Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2015/BTTTT quy định mức giới hạn của các chỉ tiêu chất lượng đối với dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí được Nhà nước đảm bảo qua mạng bưu chính công cộng.

  doc5p thangnamvoiva11 10-08-2016 9 1   Download

 • Thông tư số: 28/2015/TT-BTTTT quy định danh mục vùng có điều kiện địa lý đặc biệt áp dụng tần suất thu gom và phát đặc thù trong cung ứng dịch vụ bưu chính công ích; căn cứ Luật bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010; căn cứ Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính;...

  pdf24p cuonghuyen0628 13-11-2015 5 0   Download

 • Quyết định số: 45/2015/QĐ-TTg về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010;...

  pdf4p cuonghuyen0628 13-11-2015 9 0   Download

 • Quyết định 21/2007/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành Quy định về hệ thống biểu mẫu nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích

  doc5p quangminh 14-08-2009 97 9   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

  pdf9p meoconbatca 26-04-2011 61 6   Download

 • Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; - Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; - Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về sản xu...

  pdf6p conchokon 14-09-2012 45 2   Download

 • Thông tư 153/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đảm bảo cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ

  doc0p 1huutri 06-08-2009 144 65   Download

 • Thông tư 28/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xác định đơn giá tiền lương của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam theo Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích

  pdf4p hoangchau 19-08-2009 287 29   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 65/2008/QĐ-TTG NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CUNG ỨNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 72/2011/QĐ-TTG NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 65/2008/QĐ-TTG VỀ CUNG ỨNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH GIAI ĐOẠN 2011-2013

  pdf4p ngu_mieu 26-10-2012 25 4   Download

 • Bài viết "PPP gõ của ngành Thông tin và Truyền thông" Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông Kỳ 1 tháng 9/2010 đã trình bày các điểm quan trọng về mô hình PPP và vận dụng mô hình PPP trong cung cấp dịch vụ công và dịch vụ công trong ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) (Viễn thông công ích, Chính phủ điện tử, Bưu chính công ích, Báo chí công ích...).

  pdf6p uocvongxua10 18-09-2015 20 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 65/2008/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2008 VỀ CUNG ỨNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p chuon-chuon 18-01-2012 30 3   Download

 • Thông tư số 110/2005/TT-BTC Hướng dẫn chế độ hạch toán, thu nộp các khoản đóng góp cho Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

  doc7p estupendo3 12-08-2016 19 1   Download

Đồng bộ tài khoản