Điều khiển asp.net button

Xem 1-7 trên 7 kết quả Điều khiển asp.net button
 • Phần lớn các điều khiển của asp.net hỗ trợ 1 hoặc nhiều sự kiện, ví dụ điều khiển ASP.NET Button hỗ trợ sự kiện Click, khi người sử dụng nhấn chuột vào Button một sự kiện sẽ được đưa ra và công việc này được xử lý trên server.dụng nhập dữ liệu vào Textbox và nhấn vào Button sự kiện Button1_Click được đưa ra và điền dữ liệu từ TextBox và Label. 1.6 Hiểu về View State Giao thức http là giao thức nền móng của WWW, là một giao thức chuẩn thực tế.

  doc163p cctm030057 11-06-2011 278 173   Download

 • Trình Mẫu dữ liệu Khung ASP.NET bao gồm ba điều khiển bạn có thể sử dụng để gửi một hình thức để các máy chủ: Button, LinkButton, và ImageButton. Những điều khiển này có chức năng tương tự, nhưng kiểm soát từng có một vẻ ngoài khác biệt. Trong phần này, bạn học cách sử dụng mỗi ba loại nút trong một trang. Tiếp theo, bạn tìm hiểu làm thế nào để kết hợp kịch bản phía máy khách với các điều khiển Button phía máy chủ....

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 69 19   Download

 • witchViewByIndex-Nguyên nhân các MultiView để kích hoạt chế độ xem theo quy định của CommandArgument nút điều khiển của. Bạn có thể sử dụng các lệnh này với bất kỳ nút điều khiển-Button, LinkButton, và ImageButton-bằng cách thiết lập tài sản CommandName nút điều khiển và, trong trường hợp của các SwitchViewByID và SwitchViewByIndex, bằng cách thiết lập thuộc tính CommandArgument.

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 40 6   Download

 • Event Bubbling and Button Client Control Chương này thảo luận về việc thực hiện các kiểm soát khách hàng nút ASP.NET AJAX và các trang web sử dụng điều khiển. Bạn cũng sẽ tìm hiểu làm thế nào để thực hiện kiểm soát khách hàng tùy biến các sự kiện rằng bong bóng của họ để kiểm soát khách hàng mẹ của họ, và làm thế nào để thực hiện kiểm soát khách hàng tùy chỉnh mà bắt được sự kiện rằng con của họ kiểm soát bong bóng lên.

  pdf26p hoa_thuyvu 13-10-2011 35 4   Download

 • Sự thay đổi này sẽ đảm bảo rằng khi hình thành được điều hành, kiểm soát sẽ mặt nạ ký tự được gõ vào nó. 13. Kéo một điều khiển Button từ hộp công cụ để hình thành và thay đổi ID của nó và các đặc tính văn bản để btnSubmit và Submit, tương ứng.

  pdf0p kimku5 23-10-2011 27 4   Download

 • Hai loại điều khiển máy chủ Web Button nộp và các nút lệnh. 2. Bạn có thể mặt nạ nhập vào mật khẩu của người dùng bằng cách thiết lập thuộc tính TextModeBạn có thể buộc một PostBack ngay lập tức cho một điều khiển CheckBox bằng cách thiết lập tài sản autopostback đúng sự thật.

  pdf108p kimku5 23-10-2011 26 4   Download

 • Hai loại điều khiển máy chủ Web Button có thể được tạo ra là gì? 2. Làm thế nào để bạn tạo một TextBox để lấy mật khẩu từ một người sử dụng? 3. Làm thế nào để bạn thực hiện một CheckBox gây PostBack ngay lập tức đến máy chủ?

  pdf108p kimku5 23-10-2011 22 3   Download

Đồng bộ tài khoản