Đính chính quyết định

Xem 1-20 trên 40080 kết quả Đính chính quyết định
 • Công văn 13838/TC/NSNN của Bộ Tài chính đính chính Quyết định số 130/2003/QĐ-BTC ngày 18/8/2003 của Bộ Tài chính

  doc4p sontinh 18-08-2009 123 4   Download

 • Quyết định số: 79/2013/NQ-HĐND về quy định chế độ hỗ trợ đối với cộng tác viên dân số - kế hoạch hoá gia đình, kiêm cộng tác viên phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Chỉ thị số 23/2008/CT-TTg, ngày 04 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình;...

  pdf2p ngochuyen1234567 23-10-2015 23 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ XÂY DỰNG ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 838/QĐ-BXD NGÀY 12/8/2009 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

  pdf19p caucathadieu 27-04-2010 87 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ XÂY DỰNG ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 838/QĐ-BXD NGÀY 12/8/2009 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

  pdf22p xexucxich 21-04-2010 66 4   Download

 • Quyết định 141/QĐ-UBND.TM năm 2013 điều chỉnh quỹ tiền lương do tỉnh Nghệ An ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong quyết định này.

  pdf2p thuthum 15-04-2014 22 2   Download

 • Quyết định 1602/QĐ-UBND năm 2013 giao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư phát triển do tỉnh Bình Phước ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung trong quyết định này.

  pdf2p thuthum 16-04-2014 36 0   Download

 • Quyết định 29/2013/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất ở trên địa bàn thị xã Buôn Hồ và huyện M'Đrắk tỉnh Đắk Lắk tại Bảng giá đất ở kèm theo Quyết định 02/2013/QĐ-UBND.

  doc2p holoesinin 05-06-2014 25 0   Download

 • Quyết định 6655/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt danh sách cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm được hưởng chính sách khuyến khích hỗ trợ giết mổ quy định tại Quyết định 16/2012/QĐ-UBND do thành phố Hà Nội ban hành.

  doc2p holoesinin 05-06-2014 28 0   Download

 • Quyết định 29/2013/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất ở trên địa bàn thị xã Buôn Hồ và huyện M'Đrắk tỉnh Đắk Lắk tại Bảng giá đất ở kèm theo Quyết định 02/2013/QĐ-UBND.

  doc2p bumbumkin 24-06-2014 18 0   Download

 • Quyết định số: 2245/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;...

  pdf8p huyen06281982 21-10-2015 10 0   Download

 • Quyết định số: 4281/QĐ-BTP về việc tổ chức kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2011; căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008; căn cứ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p huyen06281982 21-10-2015 14 0   Download

 • Quyết định số: 714/QĐ-BTP về việc phân công thẩm định, góp ý, tham gia soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; căn cứ Nghị định số 22/20 13/NĐ-CP ngày 13/3/20 13 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; căn cứ Nghị quyết số 70/2014/QH13 ngày 30/5/2014 của Quốc hội điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp l...

  pdf2p huyen06281982 21-10-2015 16 0   Download

 • Quyết định số: 19/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp cung cấp, xử lý thông tin và vận hành, duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang; căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định 43/2011/NĐ-CP);.

  pdf6p ngochuyen2345 23-10-2015 23 2   Download

 • Quyết định số: 23/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nam Định; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, ...

  pdf1p ngochuyen2345 23-10-2015 22 0   Download

 • Quyết định số: 2689/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf7p ngochuyen2345 23-10-2015 14 0   Download

 • Quyết định số: 39/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung và đính chính Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 09/4/2015 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;...

  pdf3p ngochuyen2345 23-10-2015 11 0   Download

 • Quyết định số: 2202/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ; căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;...

  pdf8p cuonghuyen0628 13-11-2015 11 0   Download

 • Quyết định của thủ tướng chính phủ về việc ban hành điều lệ trường đại học, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ, căn cứ Luật Giáo dục. Tham khảo nội dung Quyết định để nắm bắt thông tin chi tiết.

  doc24p vuive78 08-12-2015 19 1   Download

 • Quyết định số: 628/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Thể lệ cuộc thi quốc gia thiết kế bài giảng e-Learning với chủ đề "Dư địa chí Việt Nam"; căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;...

  pdf11p codon_011 02-03-2016 15 0   Download

 • Quyết định số: 57/QĐ-ĐHKT-KHCN về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Kinh tế Huế; căn cứ quyết định số 126/2002/QĐ-TTg ngày 27/09/2002 của Thủ Tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế Huế;...

  pdf21p vtu123 18-03-2016 8 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản