định hướng chủ nghĩa xã hội

Xem 1-20 trên 1876 kết quả định hướng chủ nghĩa xã hội
 • Kinh tế tư nhân không chỉ có tiếng nói quyết định đến sức mạnh kinh tế của hầu hết các quốc gia mà còn trở thành một lực lượng kinh tế có ý nghĩa chính trị toàn cầu. Ở Việt Nam kinh tế tư nhân càng có vai trò quan trọng trong việc hình thành kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát triển kinh tế cũng có nghĩa là bảo tồn tính đa dạng phong phú của đời sống kinh tế, xem nó như nguồn gốc của sự phát triển . ...

  pdf4p truongnghen 24-01-2013 77 10   Download

 • Trên cơ sở phân tích những biểu hiện và đặc điểm của lợi ích nhóm và những ảnh hưởng của nó đến định hướng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, luận án đề xuất những quan điểm cơ bản và những giải pháp chủ yếu nhằm phát huy những mặt tính tích cực và phòng, chống ảnh hưởng tiêu cực của lợi ích nhóm đến chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf166p quangdaithuan78 18-01-2017 11 3   Download

 •  Bài giảng "Bài 2: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội" cung cấp cho người học các kiến thức: Về cương lĩnh và các cương lĩnh của Đảng, những nội dung cơ bản của cương lĩnh, quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt62p doinhugiobay_05 01-12-2015 102 27   Download

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương XI: Vấn đề gia đình trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội trình bày các nội dung: vị trí, chức năng của Gia đình trong xã hội, quan niệm về gia đình, đặc trưng các mối quan hệ cơ bản của gia đình, vị trí gia đình trong xã hội, các chức năng cơ bản của gia đình điều kiện xây dựng gia đình trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, những định hướng cơ bản và nội dung xây dựng gia đình ở Việt Nam hiện nay.

  pdf10p quanghai87h 14-04-2014 45 8   Download

 • Quá trình cách mạng và những bài học kinh nghiệm, quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, những định hướng lớn về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại là những nội dung chính trong tài liệu "Những vấn đề mới trong cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p bethuy1990 20-11-2015 28 8   Download

 • Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã chứng minh rằng, mỗi dân tộc đều phải lựa chọn cho mình một mục tiêu, con đường phát triển, đó là quyền tự quyết thiêng liêng của mỗi dân tộc, không thể áp đặt. Tuy nhiên, việc lựa chọn mục tiêu, con đường phát triển của mỗi nước không thể nằm ngoài quy luật vận động, phát triển của nhân loại. Nếu đi ngược lại xu thế phát triển, bất chấp quy luật thì sẽ mang lại hậu họa cho dân tộc, cho nhân dân....

  pdf10p truongnghen 24-01-2013 26 6   Download

 • QUdCTg Nhan ky niem 51 nam Quoc khanh Cuba (1-1-1959 -1-1-2010) CUBA KIEN DINH VA SANG TAG TREN CON Dl/CING XA HOI CHU NGHIA PGS, TS NGUYEN VIET THAO am 2009 vfla khep lai, sy nghiep cich mang Cuba trdn tudi 50 va bude vao nam 2010 vdi nhiing thanh tuu to ldn qua nfla the' ky ehiln diu va chieh thing. Biet bao su kien da diin ra trong sudt 51 nam qua, nhimg thing lpi ngay 1-1-1959 vin mai mai sd'ng ddng trong y thfle va nhan thfle eua nhan dan Hdn dao Xanh anh hung, vi dd la edt...

  pdf3p truongnghen 24-01-2013 27 5   Download

 • Chủ nghĩa xã hội bao gồm các tư tưởng chính trị ủng hộ một hệ thống kinh tế-xã hội mà trong đó các sở hữu và các tài sản là thuộc quyền điều khiển của toàn thể cộng đồng nhằm mục đích tiến đến sự công bằng trong xã hội và trong kinh tế cũng như tiến đến một sự hợp tác tốt hơn.

  pdf15p butmaulam 03-10-2013 59 5   Download

 • Kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam gồm có các nội dung chính: Kinh tế nông thôn và vai trò của nó trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xó hội ở Việt Nam; Phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  doc10p quanghai87h 01-09-2016 26 5   Download

 • tiến hành quốc hữu hóa ngay những tài sản, tư liệu sản xuất quan trọng nhất của bọn tư bản độc quyền, đại địa chủ và các thế lực phản động, chống phá cách mạng khác. Những hành động đó là kịp thời và đúng đắn với tình hình bấy giờ song cũng vì đó đã làm hạn chế các khả năng sử dụng CNTBNN, điều mà trước đó Lênin đã từng dự liệu.

  pdf4p truongnghen 24-01-2013 42 7   Download

 • Từ năm 1975, khi cả nước độc lập. Cách mạng dân tộc dân chủ hoàn thành trên phạm vi cả nước thì cả nước cùng tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa xã hội. Đảng ta đã chủ trương giữ vững quan điểm cũng như con đường mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn là tiến lên chủ nghĩa xã hội, quyết tâm đưa đất nước trở thành một nước giàu mạnh về kinh tế, ổn định về kinh tế chính trị, xã hội công bằng văn minh.

  pdf21p huyhoang 03-08-2009 2197 675   Download

 • Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát mà nước ta đã lựa chọn trong thời kì đổi mới. Nó vừa mang tính chất chung của kinh tế thị trường, vừa có những đặc thù, được quyết định bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội.

  pdf26p huyhoang 03-08-2009 1859 511   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học "công nghiệp hóa - hiện đại hóa và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc24p mrlongqb 10-04-2010 840 447   Download

 • Tài liệu hướng dẫn ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học

  pdf65p bryant_an89 20-04-2010 584 321   Download

 • Từ Đại hội Đảng VI (1986) Đảng cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ cần phải đổi mới nền kinh tế đó là chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo đinh hướng XHCN. Đến năm 1992 đường lối đó đã được cụ thể hóa.

  pdf23p nguyendangtung 29-10-2009 559 191   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học "quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa ở nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc15p mrlongqb 10-04-2010 330 165   Download

 • Tháng 12 năm 1991, lá cờ búa liềm trên nóc điện Cremli bị hạ xuống, đánh dấu sự sụp đổ một mô hình chủ nghĩa xã hội chưa phù hợp. Chủ nghĩa xã hội không còn là một hệ thống, đây chỉ là bước thụt lùi tạm thời. Chủ nghĩa xã hội theo quy luật phát triển tất yếu của xã hội nó sẽ được xác lập và thay thế chủ nghĩa tư bản. Mặc dù, chủ nghĩa xã hội không còn là hệ thống thế giới nhưng một số nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa kịp...

  doc23p huyhoang164 18-09-2010 310 113   Download

 • Mac đã cống hiến cả cuộc đời của mình vào một xã hội tốt đẹp, một xã hội công bằng văn minh đó chính là CNXH. Ông đã để lại cho nhân loại rất nhiều tác phẩm. Hai phát kiến vĩ đại nhất của Mác là học thuyết giá trị thặng dư và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Hai phát kiến này đã làm thay đổi nhận thức của toàn nhân loại. Với hai phát kiến này, Mac đã biến chủ nghĩa xã hội không tưởng thành CNXH khoa học. Cho tới nay gần hai thế kỷ đã...

  pdf36p truongan 19-11-2009 171 92   Download

 • Khái ni ệm: Thời đại là một thời kỳ tương đối dài trong lịch sử ph.triển của XH loài người, được đánh dấu bằng bước ngoặt căn bản trong sự phát triển của nó và được đặc trưng bằng xu hướng ph.triển tương đối ổn định.u hi u nh n bi t m ấ ệ ậ ế ột thời đại: Có sự xuất hiện của một HT KT-XH mới = HT KT-XH là nội dung cấu thành thời đại.

  ppt46p huuthanh0938433784 02-03-2013 203 78   Download

 • Khẳng định giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga và triển vọng tươi sáng của chủ nghĩa xã hội hiện thực, trong bài viết này, tác giả tập trung làm rõ tính tất yếu, khách quan, hợp lôgíc và vai trò “đột phá khẩu” của Cách mạng Tháng Mười Nga; nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu; những mâu thuẫn mà chủ nghĩa tư bản hiện thời không thể giải quyết được; xu hướng vận động tr...

  pdf10p bengoan369 08-12-2011 177 54   Download

Đồng bộ tài khoản