Đổi mới giáo dục

Tham khảo và download 15 Đổi mới giáo dục chọn lọc sau:
 • Sự nghiệp đổi mới giáo dục được Đảng và Nhà nước ta khẳng định có vai trò quan trọng cấp thiết, là nền tảng, là động lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để nước ta từng bước vững vàng khi hội nhập vào nền kinh tế thế giới.

  pdf44p maithuyhanh 23-09-2009 347 170   Download

 • Sự bức thiết phải đổi mới giáo dục đại học.Quan điểm chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học. Mục tiêu phát triển giáo dục đại học đến năm 2020. Các nhiệm vụ và giải pháp đổi mới giáo dục đại học. Tổ chức thực hiện Xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ

  ppt115p xaxuanthuy 21-08-2013 81 41   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: chính sách công tác quản lý và đổi mới giáo dục trong phương pháp giảng dạy', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p nhokkeen 09-05-2013 225 119   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đổi mới giáo dục', khoa học xã hội, giáo dục phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf103p 123859674 28-06-2012 234 36   Download

 • Bốn vấn đề cấp bách Trong bốn vấn đề cấp bách mà GS Hoàng Tụy đề xuất phải giải quyết, việc cải thiện chính sách đối với người thầy được ông đặt lên hàng đầu. “Đây là vấn đề quan trọng nhất trong những vấn đề quan trọng. Nếu không làm trước điều này, việc cải thiện tình hình giáo dục sẽ khó có thể thành công” – GS Hoàng Tụy nhấn mạnh.

  pdf2p bibocumi25 09-01-2013 45 6   Download

 • Khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông, phát triển nhảy vọt ; bước đầu quá độ sang nền kinh tế tri thức. Xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ Triết lý về giáo dục thế kỷ 21 biến đổi to lớn, lấy “học thường xuyên suốt đời” làm nền móng, mục tiêu của việc học là "học để biết, học để làm, học để cùng sống với nhau và học để làm người”, nhằm hướng tới xây dựng một “xã hội học tập” .

  ppt131p online_12 07-11-2013 41 16   Download

 • Sự nghiệp giáo dục - đào tạo đại học ở nước ta trong thời gian qua đã đạt được những thành tựu đáng tự hào, góp phần đắc lực vào quá trình bảo vệ và xây dựng đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, giáo dục - đào tạo đại học cũng đang bộc lộ những hạn chế, bất cập về mặt lý luận cũng như thực tiễn.

  pdf79p dellvietnam 24-08-2012 107 57   Download

 • Văn kiện Hội nghị lần 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã khẳng định “Muốn tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục, đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh, bền vững” [6, tr.2].

  pdf99p dellvietnam 24-08-2012 98 40   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng và phương hướng đổi mới giáo dục pháp luật hệ đào tạo trung học chính trị ở nước ta hiện nay', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf127p vinamilkvietnam 21-08-2012 133 43   Download

 • 1. Vận dụng phương thức đào tạo theo năng lực thực hiện 1.1. Khái niệm đào tạo theo năng lực thực hiện Khoảng nửa thế kỉ trước đây, thuật ngữ Đào tạo theo năng lực thực hiện(tiếng Anh là “Competency Based Training”) đã được sử dụng để mô tả một phương thức đào tạo dựa chủ yếu vào những tiêu chuẩn quy định cho một nghề và đào tạo theo các tiêu chuẩn đó chứ không dựa vào thời gian như trong đào tạo truyền thống.

  doc191p binh1309 30-03-2013 42 18   Download

 • Đổi mới chương trình giáo dục liên quan chặt chẽ với đổi mới cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân...

  pdf9p orchid 18-03-2009 427 128   Download

 • Đổi mới nội dung giáo dục mầm non trước hết cần chú trọng đến việc nâng cao chất lượng của nội dung, đồng thời sử dụng những phương pháp mới, cải tiến những phương pháp truyền thống.

  pdf6p conan_2305 03-05-2011 291 71   Download

 • Tiểu luận: Tìm hiểu quan điểm đổi mới của Đảng về giáo dục - đào tạo và tình hình phát triển của sự nghiệp giáo dục - đào tạo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa .I. Đặt vấn đề Hiện nay cuộc cách mạng khoa học - công nghệ tiếp tục phát triển với những bước tiến nhảy vọt, đưa thế giới từ kỷ nguyên công nghiệp sang kỷ nguyên công nghệ thông tin và kinh tế tri thức.

  pdf15p dellvietnam 23-08-2012 330 124   Download

 • Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và coi trọng công tác giáo dục - đào tạo (GD-ĐT). Cùng với khoa học và công nghệ, GD-ĐT đã được Đại hội VIII của Đảng xác định là quốc sách hàng đầu, coi đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Trong những năm qua, mặc dù điều kiện đất nước và ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn, Nhà nước vẫn dành một tỷ lệ ngân sách đáng kể để đầu tư cho giáo dục và đào tạo. Với nguồn ngân sách đó, GD-ĐT đã...

  pdf108p dell1122 05-09-2012 85 21   Download

 • Đối với GD& GD ĐH, tất cả các QG, chịu tác động bởi ba yếu tố cơ bản : * - Toàn cầu hoá * - KT tri thức và * - CNTT và truyền thông (ICTs) * Riêng đối với VN, có thêm sự tác động sâu sắc của sự chuyển đổi của cơ chế QLKT XH

  ppt31p xaxuanthuy 21-08-2013 30 10   Download

Đồng bộ tài khoản