» 

Đổi Mới Giáo Dục

 • Trong công cuộc đổi mới đất nước, đổi mới giáo dục, Đảng và Nhà nước ta đã đưề ra những phương hướng, chủ trương, chính sách để phát triển sự nghiệp giáo dục. Hiện nay, nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới quản lý giáo dục (QLGD) là đổi mới quản lý chất lượng giáo dục. Muốn vậy, vấn đề có tính quyết định là xây dựng, hoàn thiện hệ thống các chuẩn mực giáo dục và đưa vào thực hiện trong thực tế.

  haiduong_1 11-04-2013 1730 388

 • + Xem thêm 1 BST Đổi Mới Giáo Dục khác
 • Đổi mới giáo dục - Phần 3

  Đổi mới giáo dục phổ thông, trong đó có đổi mới giáo dục tiểu học (GDTH), hiện đang là một nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới GDTH, cần phải xây dựng chương trình đào tạo giáo viên tiểu học (GVTH) mới cho phù hợp với chuẩn GVTH hiện hành.

  pdf 16p sonyt707 29-09-2010 178 93

 • Tiểu luận: Chính sách công tác quản lý và đổi mới giáo dục trong phương pháp giảng dạy

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: chính sách công tác quản lý và đổi mới giáo dục trong phương pháp giảng dạy', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 28p nhokkeen 09-05-2013 111 53

 • Đổi mới giáo dục

  Tham khảo tài liệu 'đổi mới giáo dục', khoa học xã hội, giáo dục phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 103p 123859674 28-06-2012 215 30

 • Đổi mới giáo dục - Phần 1

  Thực hiện công văn số 12411/GDTH ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên cấp Tiểu học năm học 2003 2004, Dự án Phát triển Giáo viên Tiểu học - Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn tài liệu Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và đổi mới quản lí giáo dục tiểu học. Cuốn sách tập hợp các bài viết...

  pdf 16p sonyt707 29-09-2010 258 148

 • Đổi mới giáo dục - Phần 2

  Người thầy giáo có vai trò quyết định đối với quá trình dạy và học, một lực lượng có "chức năng đặc biệt" chi phối và định hướng cho nguồn nhân lực tương lai của đất nước. Giáo viên, thông qua các hoạt động giảng dạy và giáo dục góp phần cung cấp những kiến thức cơ bản cần thiết cho học sinh. Đồng thời, cũng chính giáo viên là người có ảnh hưởng rất lớn đối với...

  pdf 14p sonyt707 29-09-2010 179 93

 • Đổi mới giáo dục - Phần 5

  Hiệu quả của giáo dục là đối tượng nghiên cứu của kinh tế học giáo dục, một vấn đề thu hút sự quan tâm của các nhà kinh tế và các nhà sư phạm. Người ta cho rằng khi coi giáo dục là ngành kinh tế thì phải điều khiển ngành này vừa trên quan điểm sư phạm vừa trên quan điểm kinh tế, phải tính được giá thành đào tạo đối với mỗi loại hình đào tạo, tính được giá thành của...

  pdf 13p sonyt707 29-09-2010 165 85

 • LUẬN VĂN: Vấn đề kết hợp truyền thống và hiện đại trong đổi mới giáo dục - đào tạo đại học ở Việt Nam hiện nay

  Sự nghiệp giáo dục - đào tạo đại học ở nước ta trong thời gian qua đã đạt được những thành tựu đáng tự hào, góp phần đắc lực vào quá trình bảo vệ và xây dựng đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, giáo dục - đào tạo đại học cũng đang bộc lộ những hạn chế, bất cập về mặt lý luận cũng như thực tiễn. Một trong những hạn chế, bất cập đó...

  pdf 79p dellvietnam 24-08-2012 72 45

 • LUẬN VĂN: Thực trạng và phương hướng đổi mới giáo dục pháp luật hệ đào tạo trung học chính trị ở nước ta hiện nay

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng và phương hướng đổi mới giáo dục pháp luật hệ đào tạo trung học chính trị ở nước ta hiện nay', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 127p vinamilkvietnam 21-08-2012 93 28

 • LUẬN VĂN: Phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên trung học phổ thông trong đổi mới giáo dục ở tỉnh Bến Tre hiện nay

  Văn kiện Hội nghị lần 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã khẳng định “Muốn tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục, đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh, bền vững” [6, tr.2]. Để thực hiện mục tiêu trên đòi hỏi nền GD&ĐT nước ta không chỉ mở rộng qui mô, đa dạng hóa các loại hình...

  pdf 99p dellvietnam 24-08-2012 70 26

 • Đề án về Đổi mới giáo dục đại học

  Khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông, phát triển nhảy vọt ; bước đầu quá độ sang nền kinh tế tri thức. Xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ Triết lý về giáo dục thế kỷ 21 biến đổi to lớn, lấy “học thường xuyên suốt đời” làm nền móng, mục tiêu của việc học là "học để biết, học để làm, học để cùng sống với nhau và học để làm...

  ppt 131p online_12 07-11-2013 15 5

 • Cấp bách đổi mới giáo dục

  Bốn vấn đề cấp bách Trong bốn vấn đề cấp bách mà GS Hoàng Tụy đề xuất phải giải quyết, việc cải thiện chính sách đối với người thầy được ông đặt lên hàng đầu. “Đây là vấn đề quan trọng nhất trong những vấn đề quan trọng. Nếu không làm trước điều này, việc cải thiện tình hình giáo dục sẽ khó có thể thành công” – GS Hoàng Tụy nhấn mạnh. GS Hoàng Tụy nêu: “Một...

  pdf 2p bibocumi25 09-01-2013 26 4

 • Chiến lược Phát triển giáo dục 2011 - 2020

  Chiến lược Phát triển giáo dục 2011 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 nhằm quán triệt và cụ thể hoá các chủ trương, định hướng đổi mới giáo dục và đào tạo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Chiến lược phát triển kinh tế -...

  pdf 20p missminh32 09-04-2014 6 3

 • Hướng dẫn dạy và học trong giáo dục đại học

  Đối với giáo dục đại học Việt Nam có tầm quan trọng đặc biệt nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo những người lao động có trình độ cao phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội chung và đáp ứng nhu cầu phát triển cho chính hệ thống giáo dục.

  doc 278p tranhoangdai 15-11-2009 297 222

 • Đề tài: " Sự nghiệp đổi mới giáo dục"

  Sự nghiệp đổi mới giáo dục được Đảng và Nhà nước ta khẳng định có vai trò quan trọng cấp thiết, là nền tảng, là động lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để nước ta từng bước vững vàng khi hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Tại nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Trung Ương lần IV khóa 7 "tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo" tháng...

  pdf 44p maithuyhanh 23-09-2009 325 162

 • Đổi mới giáo dục - Phần 6

  Theo quyết định số 43/2000/ NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ, giáo viên tiểu học có 3 ngạch : 1. Giáo viên tiểu học ; 2. Giáo viên tiểu học chính ; 3. Giáo viên tiểu học cao cấp. II - KẾT CẤU TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH Trong tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức nói chung ở Việt Nam, kết cấu trong ngạch có 3 phần : 1. Chức trách a) Điều này thể hiện anh là ai, làm gì và ở đâu ? b)...

  pdf 30p sonyt707 29-09-2010 85 43

 • LUẬN VĂN: Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lãnh đạo đổi mới giáo dục phổ thông từ năm 1991 đến 2001

  Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng của GD - ĐT trong sự nghiệp cách mạng. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” mà “dốt thì dại, dại thì hèn”. Vì vậy ngay từ buổi đầu mới giành được chính quyền, Người kêu gọi: “Một trong những công việc phải thực hiện cấp...

  pdf 123p vascaravietnam 15-08-2012 25 10

 • Luận văn đề tài: Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lãnh đạo đổi mới giáo dục phổ thông từ năm 1991 đến 2001

  Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng của GD - ĐT trong sự nghiệp cách mạng. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” mà “dốt thì dại, dại thì hèn”. Vì vậy ngay từ buổi đầu mới giành được chính quyền, Người kêu gọi: “Một trong những công việc phải thực hiện cấp...

  pdf 113p dellvietnam 23-08-2012 26 10

 • Giáo án mầm non chương trình đổi mới: THẰNG BỜM CÓ CÁI QUẠT MO

  MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Bé hiểu được nội dung bài thơ” Thằng Bờm” - Bé biết đọc thơ kết hợp theo nhịp nhạc. - Bé biết sáng tạo nội dung bài thơ thành 1 câu chuyện hoặc 1 bài hát. - Phát triển khả năng tư duy, trí nhớ, sáng tạo, rèn sự khéo léo của đôi tay. - Giáo dục bé tính mạnh dạn, tự tin, tinh thần, đoàn kết.

  pdf 7p phalinh4 03-07-2011 79 10

 • Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong giáo dục - Victoria L. Tinio

  Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong giáo dục trình bày về định nghĩa thuật ngữ, triển vọng của ICT đối với giáo dục, sử dụng ICT trong giáo dục, những vấn đề về sử dụng ICT trong giáo dục và những thách thức trong việc lồng ghép ICT vào giáo dục.

  pdf 49p minhminhnguyen32 07-06-2014 8 3

 • MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC

  Đổi mới phương pháp dạy học là một trọng tâm của đổi mới giáo dục. Luật giáo dục (điều 28) yêu cầu: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của HS; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại...

  doc 69p thichivanan48 07-09-2011 1593 585

 • + Xem thêm 3393 Đổi Mới Giáo Dục khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản