» 

Đối Tượng Nghiên Cứu Của Lý Luận Về Nhà Nước

 • CÂU HỎI ÔN TỐT NGHIỆP MÔN LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

  1. Khái niệm và đối tượng nghiên cứu của lý luận chung về nhà nước và pháp luật. 2. Nguồn gốc nhà nước. quá trình xuất nhà nước ...

  doc 2p tongvanlong 18-12-2010 1322 484

 • Bảng câu hỏi Tự Luận Lý Luận Nhà Nước

  Tại sao Lý luận nhà nước và pháp luật nghiên cứu đồng thời hai hiện tượng nhà nước và pháp luật. Bằng kiến thức lý luận về Nhà nước và pháp luật, hãy chứng minh rằng Lý luận về Nhà nước và pháp luật lấy chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử làm cơ sở phương pháp luận Trình bày mối quan hệ giữa Lý luận nhà nước và pháp luật với các khoa học pháp lý...

  pdf 11p thiuyen2 12-08-2011 265 129

 • Nghiên cứu triết học đề tài: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Làm rõ quan điểm mà Đảng ta đã đưa ra tại Đại hội X của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam với tư cách một nhiệm vụ chiến lược quan trọng trong thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước, trong bài viết này, tác giả đã tập trung luận giải: 1. Lý luận về Nhà nước pháp quyền; 2. Xây dựng Nhà nước pháp quyền với tư cách một tất yếu...

  pdf 12p bengoan369 08-12-2011 520 205

 • Câu hỏi ôn tập dùng cho hình thức thi vấn đáp học phần: lý luận nhà nước và pháp luật 1

  1. Hãy trình bày về đối tượng nghiên cứu của khoa học lý luận nhà nước và pháp luật. 2. Hãy phân biệt giữa khoa học lý luận nhà nước và pháp luật với khoa học lịch sử nhà nước và pháp luật. 3. Trình bày phương pháp luận của khoa học lý luận nhà nước và pháp luật.

  pdf 7p butmaulam 29-10-2013 59 7

 • Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh VPBank trong hội nhập kinh tế quốc tế

  Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh VPBank trong hội nhập kinh tế quốc tế nêu lý thuyết về Ngân hàng thương mại, hoạt động của nó trên thị trƣờng, với đối tượng nghiên cứu của khóa luận là năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại cổ phần trong giai đoạn hội nhập và phát triển của Việt Nam.

  pdf 112p fast_12 23-06-2014 20 6

 • NGHIÊN CỨU SO SÁNH SƠ YẾU LÝ LỊCH PHÁP - VIỆT

  Trong hồ sơ xin việc, sơ yếu lý lịch là một trong những đòi hỏi bắt buộc của các nhà tuyển dụng. Chẳng phải ngẫu nhiên khi hiện nay có rất nhiều lớp học rèn luyện kĩ năng viết đơn xin việc, kĩ năng viết sơ yếu lý lịch và kĩ năng phỏng vấn. Từ đòi hỏi cấp thiết này, tôi đã nảy ra ý tưởng nghiên cứu về sự khác nhau giữa sơ yếu lý lịch tiếng Pháp và tiếng Việt. Hi vọng...

  pdf 3p pfievnet 18-02-2011 167 23

 • Các nguyên lý của triết học pháp quyền (kỳ 2)

  Khoa học triết học về pháp quyền có đối tượng [nghiên cứu] là Ý niệm về pháp quyền, [tức] Khái niệm về pháp quyền và việc hiện thực hóa Khái niệm ấy. Triết học chỉ làm việc với những Ý niệm chứ không phải với những gì thường được gọi là những khái niệm đơn thuần.

  pdf 41p matem91 13-11-2013 28 6

 • Câu hỏi ôn tập dùng cho hình thức vấn đáp

  Hãy trình bày về đối tượng nghiên cứu của khoa học lý luận nhà nước và pháp luật. Hãy phân biệt giữa khoa học lý luận nhà nước và pháp luật với khoa học lịch sử nhà nước và pháp luật. Trình bày phương pháp luận của khoa học lý luận nhà nước và pháp luật.

  pdf 7p 123tien0o0 31-10-2013 20 2

 • Giáo trình khoa học luật hiến pháp

  Cũng giống như các ngành khoa học khác, sự hình thành ngành khoa học pháp lý của luật Hiến pháp, trước hết phải bằng sự có đối tượng và phương pháp nghiên cứu riêng. Trước hết là đối tượng nghiên cứu. Khoa học luật Hiến pháp có đối tượng nghiên cứu riêng. Đó là hiện tượng tổ chức quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, cùng với việc quy định hiện tượng này bằng các quy...

  doc 120p ha2006 05-04-2011 773 361

 • Luận văn về:“Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đối với các doanh nghiệp công nghiệp ở nước ta hiện nay '

  Đại hội VI của Đảng năm 1986 đã đánh dấu sự đổi mới sâu rộng và toàn diện cả về tư tưởng lẫn đường lối cuả Đảng và Nhà nước ta, đó là việc xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận đông theo cơ chế thị trường với sự quản lí của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  pdf 43p tieutaydoc 06-08-2010 126 64

 • Đồ án xây dựng nội quy phòng cháy và chữa cháy

  Văn bản là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học. Trong hoạt động quản lý nó vừa là phương tiện, vừa là sản phẩm của quá trình quản lý được dùng để ghi chép và truyền đạt các thông tin, các quyết định quản lý từ hệ thống quản lý đến hệ thống bị quản lý và ngược lại. Từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay, qua các thời kỳ khác nhau, Nhà nước ta đã có nhiều...

  pdf 80p conmeotrang286 29-06-2012 105 36

 • LUẬN VĂN: Nghiên cứu tư tưởng của Lênin về chủ nghĩa tư bản Nhà nước, để từ đó có sự vận dụng sáng tạo và đề ra đường lối, chính sách, cũng như trong chỉ đạo thực hiện ở Việt Nam

  Trong hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, lý luận về chủ nghĩa tư bản Nhà nước có ý nghĩa hết sức to lớn: Theo V.I.Lênin, đối với những nước có nền kinh tế kém phát triển như nước Nga (thời bấy giờ), khi nền kinh tế tiểu nông còn chiếm đại bộ phận, cơ sở vật chất kỹ thuật - nền tảng của chủ nghĩa xã hội - chưa có, trình độ phân công xã hội hoá sản xuất chưa cao...

  pdf 29p notonline1122 20-02-2013 51 29

 • Đề tài triết học " Quan niệm của chủ nghĩa Mác về xã hội dân sự trong chế độ dân chủ và những tư tưởng gần gũi của Hồ Chí Minh "

  PHẠM XUÂN NAM – Quan niệm của chủ nghĩa Mác về xã hội dân sự trong chế độ dân chủ và những tư tưởng gần gũi của Hồ Chí Minh. - Marxist Conception of Civil Society under a Democratic Regime and Ho Chi Minh’s thoughts. Đối với Heeghen, không chỉ phúc lợi tư nhân, gia đình và xã hội công dân mà cả "luật pháp" và những quy định bản chất của chúng đều lệ thuộc vào nhà nước và phục tùng nhà nước.

  pdf 10p bengoan258 11-12-2011 41 8

 • Thực trạng Công nghiệp hóa hiện đại hóa và vai trò quản lý của Nhà nước - 7

  Mặt khác phải căn cứ vào nguồn thu mà bố trí chi tiêu, không chi vượt quá khả năng thu của ngân sách, triệt để tiết kiệm chỉ tiêu về mọi mặt. Bằng phương thức kế hoạch hoá gián tiếp, thúc đẩy xí nghiệp phấn đấu giảm giá thành, tăng tích luỹ cho Nhà nước. Để đảm bảo nguồn thu tài chính Nhà nước phải thực hiện thu thuế theo đúng thời giá và đối tượng không khoan nhượng...

  pdf 8p caott9 20-07-2011 18 5

 • Báo cáo "Tiếp cận công lý và các nguyên lý của nhà nước pháp quyền "

  Bài viết đề cập và phân tích khái niệm, đặc điểm và những yếu tố nền tảng của tiếp cận công lý, đồng thời điểm lại những nguyên lý cơ bản của nhà nước pháp quyền. Trên cơ sở đó, tác giả đối chiếu các nguyên tắc của tiếp cận công lý với các nguyên lý của nhà nước pháp quyền và kết luận rằng chúng có sự tương hợp, bổ sung, củng cố lẫn nhau. 1. Khái niệm và...

  pdf 7p dem_thanh 20-12-2012 12 1

 • Sách tư tưởng HCM

  Xã hội Việt Nam trước khi Pháp xâm lược là xã hội phong kiến độc lập, nền nông nghiệp lạc hậu, trì trệ. Chính quyền nhà Nguyễn đã thi hành chính sách đối nội, đối ngoại bảo thủ, phản động… không mở ra khả năng cho Việt Nam cơ hội tiếp xúc và bắt nhịp với sự phát triển của thế giới. Vì vậy, đã không phát huy được những thế mạnh của dân tộc và đất nước, không tạo...

  doc 50p co_nang_lonely 28-09-2010 329 175

 • Luận văn thạc sỹ - Hoạt động của doanh nghiệp sau khi đạt chuẩn ISO 9000 - Phụ lục 1

  Đề tài nghiên cứu 80 doanh nghiệp ở nước Anh làm gì sau khi thực hiện ISO 9000 với đối tượng là các nhà quản lý/đại diện lãnh đạo chất lượng. Các vấn đề đã nghiên cứu của đề tài: 1. Loại hình doanh nghiệp 2. Doanh nghiệp và ISO 9000 3. Các tiêu chuẩn khác về an toàn và sức khỏe, môi trường, TQM, EFQM (European Foundation for Quality Management) mà doanh nghiệp quan tâm để thực hiện tiếp...

  pdf 4p lgg330 12-10-2010 114 56

 • Đề tài triết học " JOHN LOCKE NHÀ TƯ TƯỞNG LỚN CỦA PHONG TRÀO KHAI SÁNG "

  John Locke (1632 – 1704) là nhà triết học, nhà hoạt động chính trị người Anh. Ông là nhà triết học theo trường phái chủ nghĩa kinh nghiệm Anh trong lĩnh vực nhận thức luận. Ông cũng phát triển lý thuyết về khế ước xã hội, vai trò của nó tới chức năng và nguồn gốc nhà nước. Qua các tác phẩm của mình, J.Locke luôn đấu tranh chống lại chủ nghĩa chuyên chế và có những đóng góp lớn đối...

  pdf 12p bengoan258 11-12-2011 88 26

 • Luận văn:PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC HIỆN TẠI VÀ CẢI TIẾN THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TEHCOMBANK), GIAI ĐOẠN 2009 - 2014

  Mục tiêu nghiên cứu và lý do chọn Techcombank Thị trường tài chính Việt Nam đang chịu áp lực về sự tăng trưởng nhanh, mạnh phù hợp với nhu cầu toàn cầu hóa. Ngành tài chính ngân hàng là ngành đnag có tốc độ tăng trưởng cao, qui mô liên tục được mở rộng. Các qui định về luật, chính sách đang được nhà nước cải thiện hỗ trợ cho các tổ chức tín dụng phát triển. Techcombank là một...

  pdf 45p shift_12 15-07-2013 33 19

 • Tóm lược bài giảng Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tóm lược bài giảng Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh trình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ sở (khách quan và chủ quan) hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, các giai đoạn hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Nội dung, bản chất cách mạng và khoa học trong tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hoạt động của tư...

  pdf 23p missminh32 09-04-2014 50 12

 • + Xem thêm 31 Đối Tượng Nghiên Cứu Của Lý Luận Về Nhà Nước khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản