Đối tượng trong java

Xem 1-20 trên 483 kết quả Đối tượng trong java
 • Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, nếu bạn chưa bao giờ dùng một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng trước đây, bạn cần phải hiểu các khái niệm sau: Lập trình hướng đối tượng là gì, đối tượng, lớp là gì, mối quan hệ giữa đối tượng và lớp, gởi thông điệp đến các đối tượng là gì,... tham khảo nội dung giáo trình "Lập trình hướng đối tượng trong Java" dưới đây để hiểu hơn về những vấn đề trên.

  doc33p nhung5tuyen10 03-03-2016 51 21   Download

 • Lập trình hướng đố i tượng trong Java ́ LẬP TRINH HƯƠNG ĐÔI TƯỢ NG TRONG JAVA ́ phần 5 LƠP STRING VA NUMBER ́ ̀ ̉ I. TÔNG QUÁ T Chúng ta đã biết cách dùng từ khoá extends khai báo một lớp là lớp con của một lơp khác. Tuy nhiên bạn chỉ có thể đinh nghia một lơp cha cho lơp con của bạn ̣ ́ ̃ ́ ́ không ủng hộ nhiề u sự kế thưa lơp ), và thậm chí bỏ qua từ khoá ̀ ́ lơp bắ t đầ u tư đâu ? ́ ̀ Như...

  pdf6p hzero2 02-04-2011 129 54   Download

 • Lập trình hướng đố i tượng trong Java ́ LẬP TRINH HƯƠNG ĐÔI TƯỢ NG TRONG JAVA ́ phần 2 IV. LƠP KẾ THỪA ́ 1. Khai báo kế thưa ̀ Ta có thể s ử dụng tính kế thừa tạo lớp tổng quát có những đặc tính chung đại diện cho một tập hợ p các đố i tƣợ ng có cùng mố i quan hệ. Sau đó, lơp này có thể đƣợ c ́ kế thƣa bơi một hay nhiề u lơp khác và nhƣ̃ng đặc tinh này trơ t ̉ ̉ ̀ ́ ́ nhƣ̃ng đặc tinh của lơp...

  pdf6p hzero2 02-04-2011 117 43   Download

 • Lập trình hướng đố i tượng trong Java ́ LẬP TRINH HƢƠNG ĐÔI TƢỢ NG TRONG JAVA ́ phần 4 ̉ VIII. CHUYỂN ĐÔI KIỂU 1. Chuyển đổi giữa các kiểu phức hợp Java chỉ cho phép chuyể n đổ i đố i tượ ng thuộc lơp con cháu thành đố i tượ ng của ́ lơp cha ông (Ancestors), và không cho chuyển ngược lại ́ Giả sử bạn có đối tượng th uộc lơp con Child và cầ n chuyể n đổ i thành đố i ́ tượng thuộc lơp cha ông Parent.

  pdf6p hzero2 02-04-2011 103 37   Download

 • Lập trình hướng đố i tượng trong Java ́ LẬP TRINH HƯƠNG ĐÔI TƯỢ NG TRONG JAVA ́ phần 1 IV. LƠP KẾ THỪA ́ 1. Khai báo kế thưa ̀ Ta có thể s ử dụng tính kế thừa tạo lớp tổng quát có những đặc tính chung đại diện cho một tập hợ p các đố i tƣợ ng có cùng mố i quan hệ. Sau đó, lơp này có thể đƣợ c ́ kế thƣa bơi một hay nhiề u lơp khác và nhƣ̃ng đặc tinh này trơ t ̉ ̉ ̀ ́ ́ nhƣ̃ng đặc tinh của lơp...

  pdf6p hzero2 02-04-2011 112 37   Download

 • Lớp String và Number ́ LẬP TRINH HƢƠNG ĐÔI TƢỢ NG TRONG JAVA ́ phần 6 III. LƠP NUMBERS ́ Nhƣ đã nói ơ trên , trong gói java.lang có sẵn nhƣ̃ng lơ p tƣơng ƣng vơi các kiể u ̉ ́ ́ ́ sơ cấ p, có thể dùng thay cho kiểu sơ cấp : lơp Integer thay cho kiể u int , lơp Boolean ́ ́ cho kiể u boolean… Lơp Number là lơp cha của mọi lơp bọc kiể u ́ ́ ́ Các lớp bọc kiểu số: Byte, Double, Float, Integer, Long, Short Các lớp bao bọc cho...

  pdf6p hzero2 02-04-2011 135 34   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng Chương 3 Lớp và đối tượng trong java nhằm mục tiêu giúp học viên nắm vững cấu trúc của một lớp, nắm vững các chỉ thị truy cập, giải thích được constructor và destructor. Giải thích được khái niệm đối tượng hiện hành, hiện thực được lớp bằng Java.

  ppt66p model_12 23-04-2014 53 9   Download

 • Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (tựa C++) do Sun Microsystem đưa ra vào giữa thập niên 90. Tất cả mọi thứ đề cập đến trong Java đều liên quan đến các đối tượng được định nghĩa trước, thậm chí hàm chính của một chương trình viết bằng Java (đó là hàm main) cũng phải đặt bên trong một lớp. Hướng đối tượng trong Java không có tính đa kế thừa...

  pdf205p dotai46 18-08-2012 233 86   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lâp trình hướng đối tượng trong java', công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc32p mrshare32upload 20-01-2011 172 45   Download

 • Mời các bạn tham khảo tài liệu này để biết thêm về hướng đối tượng trong java, java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, một chương trình java gồm một tập các đối tượng, các đối tượng này phối hợp với nhau để tạo thành một ứng dụng hoàn chỉnh.

  pdf50p drogba247 22-06-2011 97 43   Download

 • Nội dung báo cáo thực tập trình bày về lập trình hướng đối tượng trong java; đối tượng ,lớp; sử dụng java demo thư viện biểu thức chính quy; sử dụng java demo cài đặt mã hóa des; sử dụng java demo cài đặt thuật toán tìm mọi khóa; sử dụng java demo phần mềm quản lý nhân sự.

  doc62p toiditimtoi992 20-05-2015 99 55   Download

 • POP: ADT dạng struct + các functions OOP : class = class: Hiện thực của một tập các đối tượng (object) cùng loại  Cùng mô tả, cùng hành vi. Thể hiện – instance: Một thông tin về một đối tượng có trong bộ nhớ của chương trình. Biến đối tượng (gọi tắt là đối tượng): Tham chiếu đến một thực thể của lớp.

  ppt16p tuan_mit 12-05-2011 76 19   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 6 chương, giáo trình "Java cơ bản tiếng Việt" giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ lập trình Java, hằng, biến, kiểu dữ liệu, toán tử, biểu thức và các cấu trúc điều khiển trong Java, hướng đối tượng trong Java, thiết kế giao diện người dùng,... Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf205p lamlam95 17-01-2016 39 17   Download

 • Bài giảng Nhập môn Java bài 3 trình bày những nội dung liên quan đến hướng đối tượng trong Java. Trong phần này chúng ta tìm hiểu các vấn đề cơ bản của lập trình hướng đối tượng trong Java thông qua việc tạo các lớp, các đối tượng và các tính chất của chúng.

  pdf54p kiepnaybinhyen_01 28-11-2015 19 3   Download

 • Cùng tìm hiểu giới thiệu về Java; hướng đối tượng trong Java; nhập xuất và quản lý Exception; lập trình GUI với AWT; lập trình GUI với AWT & Swing;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Lập trình java".

  ppt48p codon_02 29-11-2015 17 3   Download

 • Chương 5 cung cấp những kiến thức về phân tán đối tượng trong Java. Trong chương này sẽ giúp người học hiểu được những nội dung tổng quan về hệ thống phân tán, hiểu được phân tán đối tượng với RMI và phân tán đối tượng với CORBA. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf43p youcanletgo_01 04-01-2016 9 2   Download

 • Ebook Lập trình hướng đối tượng với java trang bị các kiến thức về cách tiếp cận hướng chức năng và lập trình hướng đối tượng, chu trình phát triển các chương trình Java, khái niệm cơ sở nhất của một ngôn ngữ lập trình, câu lệnh điều khiển dòng thực hiện chương trình.

  pdf303p phitan 04-07-2012 523 315   Download

 • ADT : Khaí quát hóa một tập đối tượng thành một kiểu dữ liệu. ADT có thể là một cấu trúc hoặc một class. Object = các thuộc tính mô tả (thành phần dữ liệu)+ các hành vi (thành phần hàm) class: ADT cho một tập các đối tượng tương tự nhau (cùng data, cùng functions). Instance: Một mô tả của đối tượng trong bộ nhớ của chương trình. Ba khái niệm cơ bản trong OOP: Đóng gói, Thừa kế, đa hình.

  ppt80p tuan_mit 12-05-2011 156 61   Download

 • Lập trình hướng đối tượng trong Java ́ LẬP TRINH HƢƠNG ĐÔI TƢỢ NG TRONG JAVA ́ phần 6 Java là một ngôn ngƣ̃ lập trinh hƣơng đố i tƣợ ng . Nế u bạn chƣa bao giơ dùng ̀ ́ ̀ một ngôn ngƣ̃ lập trình hƣơng đố i tƣợ ng trƣơc đây , bạn cần phải hiểu các khái niệm ́ ́ sau : lập trình hƣơ ng đố i tƣợ ng (Object Oriented Programming) là gì ? đố i tƣợ ng ́ (Object), lơp (class) là gì , mố i quan hệ giƣ̃a đố i tƣợ ng và lơp...

  pdf17p hzero2 02-04-2011 105 29   Download

 • TÌM HIỂU ỨNG DỤNG PAINT Vẽ các đối tượng trong GDI Line Rectangle Circle … Chọn đối tượng Di chuyển đối tượng Lưu trữ các đối tượng TÌM HIỂU ỨNG DỤNG PAINT Vẽ các đối tượng trong GDI Line Rectangle Circle Chọn đối tượng Di chuyển đối tượng Lưu trữ các đối tượng VẼ ĐỐI TƯỢNG Demo chuong trinh Paint TÌM HIỂU ỨNG DỤNG PAINT Vẽ các đối tượng trong GDI Line Rectangle Circle Chọn đối tượng Di chuyển đối tượng Lưu trữ các đối tượng...

  pdf58p muaythai4 26-10-2011 104 27   Download

Đồng bộ tài khoản