Dự toán ngân sách nhà nước năm 2006

Xem 1-20 trên 27 kết quả Dự toán ngân sách nhà nước năm 2006
 • Chỉ thị 18/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006

  doc11p sontinh 18-08-2009 172 29   Download

 • Thông tư 107/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2007

  doc28p trongthuy 18-08-2009 134 7   Download

 • Thông tư 100/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2006

  doc15p sontinh 18-08-2009 58 2   Download

 • Chỉ thị 27/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006

  doc4p trongthuy 18-08-2009 112 5   Download

 • Thông tư 56/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2007

  doc34p trongthuy 18-08-2009 105 4   Download

 • Thông tư 44/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2006 và giai đoạn 2006 - 2010

  doc20p sontinh 18-08-2009 95 2   Download

 • Quyết định 151/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007

  doc12p trongthuy 18-08-2009 362 58   Download

 • Sau khi Luật Kiểm toán Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2006, cơ quan Kiểm toán Nhà nước chuyển sang trực thuộc Quốc hội; vị trí Tổng kiểm toán Nhà nước do Quốc hội bầu theo sự đề cử của Ủy ban thường vụ Quốc hội sau khi được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ. Nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán Nhà nước là 7 năm, có thể được bầu lại nhưng không quá 2 nhiệm kỳ. Sửa đổi này được đưa ra nhằm đảm bảo việc kiểm soát ngân sách nhà nước...

  pdf62p lanlan38 02-04-2013 57 14   Download

 • Chỉ thị số 18/2005/CT-TTg về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf10p lawdn4 31-10-2009 59 1   Download

 • Công văn 8714/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ chi thường xuyên của ngân sách nhà nước theo Quyết định số 151/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/06/2006 về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007

  pdf2p lythong 18-08-2009 126 17   Download

 • BIỂU MẪU BỔ SUNG LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 (Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2012/TT-BTC ngày 19/6/2012 của Bộ Tài chính) Biểu số 7 MẪU TỔNG HỢP MỨC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2006-2010, KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

  pdf3p tuanloc_muido 06-12-2012 41 2   Download

 • Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2006; dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và danh mục công trình đầu tư năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận 8 ban hành

  pdf3p lawbmhc7 24-11-2009 54 1   Download

 • Nghị quyết 13/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006

  doc17p mychau 18-08-2009 67 6   Download

 • Chỉ thị số 23/2006/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2007 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf46p lawbmhc9 24-11-2009 61 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 79/2006/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

  pdf3p inoneyear2 22-03-2010 69 4   Download

 • Quyết định số 3770/2006/QĐ-BTC về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2007 do Bộ Tài chính ban hành

  pdf8p lawktkt1 25-10-2009 60 3   Download

 • Chỉ thị số 23/2006/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2007 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf48p lawvhxh8 16-11-2009 49 3   Download

 • Quyết định số 178/2006/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2007 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf20p lawbmhc7 24-11-2009 59 3   Download

 • Xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội – ngân sách nhà nước năm 2005 Quyết định phương hướng nhiệm vụ, dự toán ngân sách nhà nước Phân bổ ngân sách TW năm 2006 Cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm năm 2006 - 2010 Xem xét thông qua 14 dự án luật, nghị quyết về chương trình xây dựng luật Thực hiện hoạt động giám sát: xem xét báo cáo, chất vấn, giám sát văn bản Miễn nhiệm đại biểu Lê Minh Hoàng xem xét việc bầu chức danh Tổng ki...

  ppt7p tab_12 29-07-2013 28 3   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 42/2006/NQ-HĐND NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2006 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VII VỀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007 TỈNH BẠC LIÊU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 17

  pdf4p inoneyear2 22-03-2010 63 5   Download

Đồng bộ tài khoản