English for business

Xem 1-20 trên 5452 kết quả English for business
 • Tham khảo tài liệu 'english for business (lesson 6)', ngoại ngữ, anh văn thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p tuyenmaster 04-02-2010 360 243   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english for business (lesson 4)', ngoại ngữ, anh văn thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p tuyenmaster 04-02-2010 322 231   Download

 • Business Communication Games are a great way to get everyone on the same page in a fun and memorable way. Find out about games for business communication in ebook Business Communication Games: Photocopiable Games and Activities for Students of English for Business.

  pdf127p thieulam5782 04-10-2015 28 7   Download

 • Most people work in order to earn their living.  They produce goods and services.  Goods are either produced on farms, like maize and milk, or in factories, like cars and paper. Services are provided by such things as schools, hospitals and shops. Some people provide goods; some provide services. Other people provide both goods and services. For example, in the same garage, a man may buy a car, or he may buy some service which helps him to maintain his car.

  doc56p chonihp 18-09-2009 1698 854   Download

 • BÀI 1 – Giới thiệu nhân viên I. Chú giải Tên công ty: Hale and Hearty Foods - based in Sydney, Australia. Hale and Hearty Foods - trụ sở đặt tại Sydney, Australia. Nhân vật: Harvey Judd: Chief Purchasing Officer Trưởng Phòng Thu Mua Assistant International PR Manager Giám đốc Giao tế Ngoại vụ Chief Executive Officer Tổng Giám đốc của công ty Victoria Song: Douglas Hale: Diễn biến câu chuyện: Harvey is recording promotional introductions for the Hale and Hearty team.

  pdf5p tuyenmaster 04-02-2010 623 376   Download

 • Lesson 10: Talking business (continued) Bài 10: Bàn chuyện kinh doanh (tiếp tục) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài ‘Tiếng Anh Thương mại’ do Sở Giáo dục Đa Văn hóa Dành Cho Người Lớn gọi tắt là AMES biên soạn tại thành phố Melbourne, nước Úc.

  pdf11p tuyenmaster 04-02-2010 394 303   Download

 • BÀI 3 – Nói chuyện qua điện thoại I. Chú giải Nhân vật Edward Bono: Technician at Dazzling Displays Kỹ thuật viên của Công ty Triển lãm Dazzling Receptionist at Hale and Hearty Foods Nhân viên lễ tân của Hale and Hearty Foods Kate: Diễn biến câu chuyện Edward Bono, a technician from Dazzling Displays, is calling to speak to Harvey Judd. Harvey is on another phone call. Edward leaves a message with the receptionist for Harvey to call him. Edward Bono là kỹ thuật viên của công ty quảng cáo Dazzling Displays.

  pdf4p tuyenmaster 04-02-2010 373 289   Download

 • Lesson 9 - Talking business. Bài 9: Bàn chuyện làm ăn Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài „Tiếng Anh Thương Mại‟ do Sở Giáo Dục Đa Văn Hoá Dành Cho Người Lớn gọi tắt là AMES biên soạn tại thành phố Melbourne, Úc Châu. Qua loạt bài gồm 26 bài học này, chúng tôi sẽ mời bạn đến thăm một cơ sở thương mại Phương Tây làm ăn phát đạt để bạn có dịp giao tiếp với những người nói Tiếng Anh.

  pdf10p tuyenmaster 04-02-2010 321 263   Download

 • English for Business Communication is a short course for people in or preparing for work who need to improve their English in these key areas: socialising, telephoning, presenting, taking part in meetings and negotiating. With its modular approach it is easy to fit into any teaching programme. As the title suggests, the focus is on developing speaking skills in the contexts of day-to-day dealings with customers, clients and suppliers of services or goods. Great emphasis is also placed on developing listening skills.

  pdf0p pepitaperez 03-10-2012 384 249   Download

 • If you want to practise and develop your knowledge of English vocabulary for Business and Administration, you will find that the exercises in this book will help you. They are particularly useful if: You work, or are planning to work, in or around an English-speaking business environment. Your work brings you into regular contact with English-speaking business people.

  pdf82p truongdoan 27-07-2009 6687 6069   Download

 • Lesson 14: A presentation (continued) Bài 14: Thuyết trình (tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài ‘Tiếng Anh Thương mại’ do Sở Giáo dục Đa Văn hóa cho Người Lớn gọi tắt là AMES biên soạn tại thành phố Melbourne, nước Úc. Trong Bài 13 bạn đã học cách chuẩn bị cho một buổi thuyết trình, cách giới thiệu thuyết trình viên và làm quen với cách phác hoạ những bước chính trong buổi thuyết trình...

  pdf9p tuyenmaster 04-02-2010 418 336   Download

 • Lesson 19: Negotiating (part 2) Bài 19: Thương lượng (phần 2) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài ‘Tiếng Anh Thương Mại’ do Sở Giáo Dục Đa Văn Hoá Dành Cho Người Lớn gọi tắt là AMES biên soạn tại thành phố Melbourne, Úc Châu. Qua loạt bài gồm 26 bài học này, chúng tôi sẽ mời bạn đến thăm một cơ sở thương mại Phương Tây làm ăn phát đạt để bạn có dịp giao tiếp với những người nói Tiếng Anh.

  pdf11p tuyenmaster 04-02-2010 426 330   Download

 • BÀI 2 – Gặp gỡ nhân viên (tiếp theo) I. Chú giải Nhân vật: Caroline Grabbo: Lian: Administrative Manager. Second in charge to Douglas Hale. Quản trị viên Hành chính. Cánh tay phải của Douglas Hale. Co-owner of a modest but quality family tea plantation. Người đồng sở hữu một trang trại nhỏ trồng trà chất lượng tốt theo kiểu gia đình. Co-owns the tea plantation with his wife Lian. Người đồng sở hữu trang trại trà với người vợ là Lian. A fellow passenger on the plane to Sydney.

  pdf5p tuyenmaster 04-02-2010 451 328   Download

 • Lesson 16: A presentation – Part 2 (continued) Bài 16: Thuyết trình – Phần 2 (tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài „Tiếng Anh Thương Mại‟ do Sở Giáo Dục Đa Văn Hoá Dành Cho Người Lớn gọi tắt là AMES biên soạn tại thành phố Melbourne, Úc Châu. Lesson 16: A presentation – Part 2 (continued) Bài 16: Thuyết trình – Phần 2 (tiếp theo) Bây giờ chúng ta tiếp tục học bài 16 với chủ đề 'Thuyết trình', phần 2 tiếp theo.

  pdf11p tuyenmaster 04-02-2010 402 314   Download

 • Lesson 12: A meeting (continued) Bài 12: Hội họp (tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài ‘Tiếng Anh Thương Mại’ do Sở Giáo Dục Đa Văn Hoá Dành Cho Người Lớn gọi tắt là AMES biên soạn tại thành phố Melbourne, Úc Châu. Lesson 12: A meeting Bài 12: Hội họp Trong Bài 11, bạn đã học cách khai mạc cuộc họp. Bạn đã biết cách ngắt lời người khác cũng như biết cách ứng phó khi người khác ngắt lời.

  pdf12p tuyenmaster 04-02-2010 385 311   Download

 • Lesson 18: Negotiating (part 1 - continued) Bài 18: Thương lượng (phần 1- tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài ‘Tiếng Anh Thương mại’ do Sở Giáo dục Đa Văn hóa cho Người Lớn gọi tắt là AMES biên soạn tại thành phố Melbourne, nước Úc.

  pdf11p tuyenmaster 04-02-2010 393 305   Download

 • Lesson 2: Meet the team (continued) Bài 2: Giới thiệu nhân viên (tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn. Mời quí bạn theo dõi loạt bài ‘Tiếng Anh Thương Mại’ do Dịch Vụ Giáo Dục Đa Văn Hoá Dành Cho Người Lớn gọi tắt là AMES biên soạn tại thành phố Melbourne, Úc Châu.

  pdf10p tuyenmaster 04-02-2010 432 304   Download

 • Most people work in order to earn their living. They produce goods and services. Goods are either produced on farms, like maize and milk, or in factories, like cars and paper. Services are provided by such things as schools, hospitals and shops.

  doc56p longxuyzel3001 03-03-2010 636 302   Download

 • Lesson 11: A meeting Bài 10: Hội họp Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài ‘Tiếng Anh Thương mại’ do Sở Giáo dục Đa Văn hóa cho Người Lớn gọi tắt là AMES biên soạn tại thành phố Melbourne, nước Úc. Qua loạt bài gồm 26 bài học này, chúng tôi sẽ mời bạn đến thăm một cơ sở thương mại Phương Tây làm ăn phát đạt để bạn có dịp giao tiếp với những người nói Tiếng Anh.

  pdf10p tuyenmaster 04-02-2010 370 301   Download

 • Lesson 15: A presentation (part 2) Bài 15: Thuyết trình (phần 2) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài ‘Tiếng Anh Thương mại’ do Sở Giáo dục Đa Văn hóa cho Người Lớn gọi tắt là AMES biên soạn tại thành phố Melbourne, nước Úc. Qua loạt bài gồm 26 bài học này, chúng tôi sẽ mời bạn đến thăm một cơ sở thương mại Phương Tây làm ăn phát đạt để bạn có dịp giao tiếp với những người nói Tiếng Anh.

  pdf9p tuyenmaster 04-02-2010 398 294   Download

Đồng bộ tài khoản