Entity relationship model

Xem 1-20 trên 39 kết quả Entity relationship model
 • Mô hình quan hệ - thực thể (Entity-Relationship Model): Thực thể (Entities), Quan hệ (Relationships), Thuộc tính (Attributes). Các ràng buộc trên thể hiện: Bản số (Cardinalities), Khóa định dạng (Identifiers), Tổng quát hóa (Generalization).

  pdf22p cuong1024 06-01-2011 399 108   Download

 • Bài giảng Chương 4: Mô hình thực thể kết hợp (entity relationship model) bao gồm những nội dung về giới thiệu chung; các thành phần trong mô hình E-R; các ví dụ; chuyển đổi sang mô hình quan hệ. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  ppt45p cocacola_10 07-12-2015 26 4   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • In software engineering, an Entity–Relationship model (ER) is a data model for describing the data or information aspects of a business domain or its process requirements, in an abstract way that lends itself to ultimately being implemented in a database such as a relational database.

  pdf37p kiepnaybinhyen_04 15-12-2015 8 1   Download

 • Database System: Chapter 5 - Data Modeling Using the (Enhanced) Entity-Relationship (E-ER) Model provides about Example Database Application (COMPANY), ER Model Concepts, ER Diagrams - Notation, ER Diagram for COMPANY Schema, Enhanced Entity Diagram.

  ppt55p cocacola_17 10-12-2015 10 1   Download

 • After completing this chapter, students will be able to: Database design process, what is ER Model? And why? A sample database application, ER Model Concepts, ER diagram and naming conventions, alternative diagrammatic notations, problems with ER models. Inviting you to refer.

  pdf73p youcanletgo_02 07-01-2016 9 1   Download

 • Mô hình CSDL là phương thức biểu diễn các dữ liệu, giúp cho việc tổ chức các dữ liệu thuận tiện cho việc thiết kế, lưu trữ, xử lý Mô hình CSDL dùng mô hình toán học để mô tả CSDL dựa trên các tập hợp và phép toán Các mô hình CSDL phổ biến: Mô hình phân lớp (hierarchical model) Mô hình mạng (network model) Mô hình quan hệ (relational model) Mô hình thực thể-liên kết (entity-relationship model) Mô hình hướng đối tượng (object model) Mô hình XML – bán cấu trúc (semi-stru...

  pdf21p 2661686 07-09-2012 98 24   Download

 • Database Systems: Lecture 2 - Entity-Relationship Model includes What is ER Model? And Why? Overview of Database Design Process, Example COMPANY Database, ER Model Concepts, ER Diagram, Alternative Diagrammatic Notations, Problems with ER Models.

  ppt54p cocacola_17 11-12-2015 14 1   Download

 • In chapter 3, we follow the traditional approach of concentrating on the database structures and constraints during conceptual database design. The design of application programs is typically covered in software engineering courses. this chapter also present the modeling concepts of the Entity-Relationship (ER) model, which is a popular high-level conceptual data model.

  pdf38p kiepnaybinhyen_04 15-12-2015 11 1   Download

 • Chapter 4 (Part II) - Enhanced Entity-Relationship and UML modeling include contens as: Fundamental principle of modeling, basic process of modeling, add constraints - structural/ semantic,...

  pdf29p kiepnaybinhyen_04 15-12-2015 11 1   Download

 • Chapter 2 introduce Entity-Relationship Model. After completing this chapter, students will be able to: Database design process, what is ER Model? And why? A sample database application, ER Model Concepts, ER diagram and naming conventions, alternative diagrammatic notations, problems with ER models. Inviting you to refer.

  pdf70p youcanletgo_02 07-01-2016 9 1   Download

 • In this chapter, we describing features that have been proposed for semantic data models, and show how the ER model can be enhanced to include these concepts, leading to the Enhanced ER (EER) model.

  pdf22p kiepnaybinhyen_04 15-12-2015 9 1   Download

 • The following will be discussed in this chapter: Introduction to EER Model, subclasses and superclasses, specialization and generalization, constraints and characteristics of specialization/generalization, categories, design choices and example of other notation, formal definitions, database design modeling tools.

  pdf61p youcanletgo_02 07-01-2016 8 1   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Before you build your tables, you design your database. In this lesson, you examine the data modeling process and relational database concepts, and define normalization. You also translate an entity relationship model into a relational database design. At the end of this lesson, you should be able to Describe the stages of system development. List and define basic types of data relationships. Define a relational database and its components. Read an entity relationship model. Translate an entity relationship model into a relational database design....

  pdf40p minhthanh 12-08-2009 164 30   Download

 • The minimum number of Cs that can be associated with one A is 1. I know this because the existence of the C to A relationship is mandatory. The maximum number of Cs that can be associated with one A is unlimited (or many). I know this because the cardinality of the C to A relationship is 1-M.

  ppt10p thienthanoze 12-11-2012 41 1   Download

 • EER Model includes all modeling concepts of basic ER and additional concepts: subclasses/superclasses (lớp con/lớp cha), specialization (chuyên biệt)/generalization (tổng quát); categories, attribute inheritance (phân cấp). It is used to model applications more completely and accurately if needed. It includes some object-oriented concepts, such as inheritance.

  pdf33p kiepnaybinhyen_04 15-12-2015 8 1   Download

 • In this chapter, we describing features that have been proposed for semantic data models, and show how the ER model can be enhanced to include these concepts, leading to the Enhanced ER (EER) model.

  pdf8p kiepnaybinhyen_02 29-12-2015 5 1   Download

 • Mô hình thực thể mối kết hợp (Entity- Relationship Model viết tắc ER) được CHEN giới thiệu năm 1976. Mô hình ER được sử dụng nhiều trong thiết kế dữ liệu ở mức quan niệm. Định nghĩa: loại thực thể (Entity Type) là những loại đối tượng hay sự vật của thế giới thực tồn tại cụ thể cần được quản lý. Ví dụ : HOCVIEN, LOP, MONHOC, …

  ppt53p dangvietkhoi 08-09-2010 275 109   Download

 • Mô tả tổ chức dữ liệu dưới dạng sơ đồ quan hệ thực thể (ERD-Entity Relationship Diagram). Kiểm tra sự hợp lệ của việc thiết kế dữ liệu. Sinh mô hình dữ liệu vật lý (PDM-Physical Data Model). Sinh mô hình hướng đối tượng (OOM- ObjectOriented Model).

  pdf40p hvs179 07-11-2012 202 58   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản