Express edition starter kit

Xem 1-20 trên 23 kết quả Express edition starter kit
 • First, Barker explains how to install Visual C# 2005 Express Edition, which is included on the accompanying CD-ROM, and walks you through programming basics. You'll then learn how to build user interface elements in order to develop applications using Windows Forms. And you'll find out how to use data in your applications as you examine database concepts, data controls, SQL Server Express Edition features, and ADO.NET

  pdf334p trasua_123 02-01-2013 33 6   Download

 • So you want to get a proper start in programming but don’t know quite where to begin? You couldn’t have chosen a better tool to get you on the ground running than Microsoft’s new programming application, Visual Basic 2005 Express Edition. Of course, you’ll now need to learn how to use it, maximizing your education while minimizing the impact on your busy life.

  pdf380p tailieuvip13 19-07-2012 26 8   Download

 • This book shows you just how powerful, and yet easy to use, the new Web development environment from Microsoft really is. Visual Web Developer 2005 Express Edition, along with the relational database SQL Server 2005 Express Edition, allows you to build great Web sites using drag-and-drop techniques, wizards, and a huge range of developer-friendly tools and controls. The book demonstrates this by leading you through the creation of a fully featured and highly interactive e-commerce Web application, like those you are used to seeing on the Internet today....

  pdf314p tailieuvip13 20-07-2012 62 6   Download

 • Đối với trường hợp mặc định, bạn chỉ cần nhập vào tên máy, hoặc bạn có thể truy cập vào một ví dụ đặt tên (chẳng hạn như Microsoft từ xa dữ liệu Engine (MSDE) hoặc SQL Server Express dụ) bằng cách gắn thêm tên dụ tên máy ngăn cách bởi một dấu gạch chéo ngược. Hình 1-19 cho thấy một kết nối với các ví dụ mặc định của SQL Server chạy trên một máy từ xa có tên là DELBOY

  pdf31p lovecafe4 18-10-2011 18 4   Download

 • Khi bạn đọc thông qua Wrox của Visual Basic 2005 Express Kit Starter Edition, bạn có thể tìm thấy chính mình gặp phải về lập trình sau đây. Sử dụng các định nghĩa ở đây như là một tờ cheat để giúp nhớ những gì tất cả chúng đều có nghĩa là:

  pdf38p kennguyen3 01-11-2011 42 4   Download

 • Theo mặc định, khi bạn cho phép các thành viên trên một trang web, ASP.NET tạo ra một cơ sở dữ liệu mặc định được gọi là ASPNETDB.MDF cho bạn. Đối với các cơ sở Bug, một cơ sở dữ liệu khác nhau được tạo ra rằng, trong các bảng và thủ tục cho các thành viênVới cả hai phương pháp, bạn sẽ kết thúc với một thư mục chứa các tập tin cho

  pdf32p lovecafe4 18-10-2011 27 7   Download

 • Sau khi xác định các loại nguồn dữ liệu, bạn có thể sử dụng danh sách thả xuống tên máy chủ để xem tất cả các cơ sở dữ liệu của các loại mà bạn đã chọn quảng cáo hiện diện của họ và có sẵn. Bạn cũng có thể gõ một tên dụ trực tiếp. Trong Chương 4, bạn thấy làm thế nào SqlDataControl được sử dụng để lấy dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu

  pdf31p lovecafe4 18-10-2011 30 4   Download

 • Các cột đầu tiên, tên MenuItemID, được chọn trong bảng MenuItems và các thuộc tính cho cột này được hiển thị trong phần dưới của cửa sổ này. Đây là khóa chính của bảng, như được chỉ ra bởi các biểu tượng quan trọng trong mạng lưới tên cột ở phía trên cùng của cửa sổ.

  pdf31p lovecafe4 18-10-2011 23 4   Download

 • Trong hai chương trước, chúng tôi đã xem xét nhiều cách khác nhau của dữ liệu hiển thị, sử dụng kiểm soát nguồn dữ liệu và mạng lưới cung cấp với ASP.NET. Trong khi dữ liệu hiển thị là một yêu cầu cốt lõi của nhiều trang web, có lần khi bạn cũng cần phải cho phép chỉnh sửa,

  pdf31p lovecafe4 18-10-2011 25 4   Download

 • Nó cũng là một cột Identity (số tự động), và do đó, các kỹ thuật nhận dạng giá trị tài sản là Có. Tăng nhận dạng và các thuộc tính giống nhận dạng, mà bạn tìm thấy bằng cách mở rộng các mục nhập kỹ thuật nhận dạng, được thiết lập để 1 (các giá trị mặc ​​định),

  pdf31p lovecafe4 18-10-2011 18 3   Download

 • điều đó có nghĩa như là một hàng được thêm vào bảng này MenuItemID các sẽ được thiết lập tự động có sẵn bên cạnh tích cực số. Bảng đơn hàng hiển thị trong cửa sổ bên phải cũng cho thấy các kiểu dữ liệu cho mỗi cột, và chỉ ra rằng cột OrderID là khóa chính. Trong bảng này, có một cột OrderDate được quy định như kiểu datetime,

  pdf31p lovecafe4 18-10-2011 37 3   Download

 • và bạn có thể sử dụng các điều khiển tương tự như để hiển thị dữ liệu. Trong ứng dụng ppq, người dùng không cần phải cập nhật dữ liệu, nhưng các quản trị viên trang web có thể để cập nhật các trình đơn và giá cả. Trong chương này,

  pdf31p lovecafe4 18-10-2011 53 3   Download

 • chúng tôi sẽ xem làm thế nào các quản trị viên của một trang web có thể thực hiện các chỉnh sửa trên dữ liệu. Đặc biệt, chúng tôi sẽ được xem xét: ❑ ❑ Làm thế nào để thay đổi điều khiển SqlDataSource để cho phép dữ liệu chỉnh sửa Làm thế nào để cấu hình GridView để cho phép chỉnh sửa dữ liệu

  pdf31p lovecafe4 18-10-2011 30 3   Download

 • Trong Chương 6, chúng tôi tạo ra một trang quản trị, cho phép người dùng cập nhật các mục trình đơn, và trong Chương 8, chúng tôi tạo ra các trang thanh toán. Chúng tôi không muốn mọi người có thể để chạy các trang quản trị, vì vậy chúng tôi cần để khóa chúng ra bằng cách nào đó.

  pdf34p lovecafe4 18-10-2011 30 3   Download

 • Class - Định nghĩa của một cái gì đó để được sử dụng trong lập trình. Các lớp học định nghĩa của một đối tượng trang điểm, trong khi một đối tượng thực hiện một cấu trúc lớp cho một trường hợp cá nhân. hoặc thiết lập các hành động chống lại các đối tượng. Một đối tượng người có thể có một GoToSleep

  pdf38p kennguyen3 01-11-2011 21 2   Download

 • Đối tượng - Một mảnh rời rạc của dữ liệu được định nghĩa bởi một lớp học, bao gồm các yếu tố công cộng và các tài sản dữ liệu nội bộ - Một yếu tố mô tả của một đối tượng. Tài sản được định nghĩa trong lớp và thường mô tả các đối tượng trong một cách nào đó.

  pdf38p kennguyen3 01-11-2011 18 2   Download

 • Ví dụ, tên, ngày sinh, và số điện thoại là tất cả các thuộc tính của một đối tượng Person. Phương pháp - Một chức năng thuộc một đối tượng có thể được gọi bởi các phần khác của chương trình. Thông thường, phương pháp sẽ thực hiện một hành động

  pdf38p kennguyen3 01-11-2011 20 2   Download

 • Để chứng minh mạnh mẽ bộ dữ liệu đánh máy có thể làm việc cùng với các đối tượng dữ liệu chung chung hơn, bây giờ bạn tạo một DataView lọc đối tượng GetPersonTable để nó chỉ chứa hàng phù hợp với ID: Bạn cũng nên trở về Không có gì nếu một bản ghi phù hợp không được tìm thấy:

  pdf38p kennguyen3 01-11-2011 25 2   Download

 • Bây giờ bạn có thể kiểm tra DataView để xác định xem liệu có bất kỳ trận đấu. Nếu có nhiều hơn không, sau đó bạn biết rằng có chỉ có một (vì trường ID là duy nhất). Tạo một lớp người mới và cư trú trong các tài sản với các trường tương ứng từ cơ sở dữ liệu.

  pdf38p kennguyen3 01-11-2011 29 2   Download

 • Một lợi thế lớn của cửa sổ xem là không chỉ bạn có thể xem các giá trị của các biến và các đối tượng, nhưng bạn cũng có thể thay đổi chúng. Khi bạn gán một giá trị khác nhau để biến một và cho phép các chương trình để tiếp tục thực hiện,

  pdf38p kennguyen3 01-11-2011 26 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản