Facade patterns

Xem 1-3 trên 3 kết quả Facade patterns
  • If you’re ever writing code and get the funny feeling that you’ve solved the problem you’re working on before, you probably have. You may well have come across the same type of situation in the past, puzzled about it, and come up with the solution. And before that, you may have faced the same type of situation and come up with the same type of solution. And even before that . . . same thing.

    pdf339p tailieuvip13 24-07-2012 57 25   Download

  • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 13 nêu lên các mẫu thiết kế phục vụ tổ chức cấu trúc các đối tượng (Structural Patterns) như mẫu Adapter, mẫu Composite, mẫu Proxy, mẫu Decorator, mẫu Facade, mẫu Flyweight. Mời các bạn tham khảo.

    pdf28p cocacola_17 12-12-2015 24 3   Download

  • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 9 - Các mẫu thiết kế phục vụ tổ chức cấu trúc các đối tượng (Structural Patterns) bao gồm những nội dung về tổng quát mẫu thiết kế HĐT, mẫu Adapter, mẫu Composite, mẫu Proxy, mẫu Decorator, mẫu Facade, mẫu Flyweight.

    pdf28p cocacola_17 12-12-2015 21 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản