Fecl2

Xem 1-19 trên 19 kết quả Fecl2
 • Sắt (II) FeCl2, Clorua khan là những tinh thể lập phương, màu trắng, hoặc những bọt vảy nhỏ giống như bột hoạt thạch, những vảy nhỏ hình 6 cạnh, khối lượng riêng 2,98; nhiệt độ nóng chảy 673o. Bình thường thành phẩm có màu trắng xám, để ngoài không khí có màu trắng, sau đó bị oxy hoá thành màu vàng. FeCl2 nóng chảy dẫn điện tốt, dễ tan trong nước, rượu metylic, rượu etylic. Sắt (II) có tính chất khử khi tác dụng với chất oxy hoá như oxy, Clorin, thuốc tím,.....

  pdf1p alibabava40tencuop 02-10-2009 518 37   Download

 • Tài liệu tham khảo Luận án phó tiến sỹ khoa học hóa học " Nghiên cứu phản ứng giảm cấp cao su latex trong tự nhiên bằng hệ phenilhidrazin - FeCl2 và một số phản ứng biền hình tính cao su giảm cấp " chuyên ngành hóa lý - lý thuyết.Hóa học là khoa học nghiên cứu về chất, phương pháp biến đổi chất và ứng dụng của chất đó trong cuộc sống. Hóa học nói về các nguyên tố, hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xảy ra giữa những thành phần đó....

  pdf29p gauhaman123 18-11-2011 99 37   Download

 • Câu 1: Viết phương trình phản ứng hoàn thành sơ đồ sau: 1) Ca CaO Ca(OH)2 CaCO3 Ca(HCO3)2 CaCl2 CaCO3 2) FeCl2 FeSO4 Fe(NO3)2 Fe(OH)2 Fe Fe2O3 FeCl3 Fe2(SO4)3 Fe(NO3)3 Fe(OH)3

  doc28p boy_kute2215 30-04-2011 760 346   Download

 • Phản ứng oxi hóa- khử (Oxid hóa - khử) Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng trong đó nguyên tử hay ion này nhường điện tử cho nguyên tử hay ion khác. Hay: Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng trong đó có sự cho, nhận điện tử; Hay: Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố. Thí dụ: Zn + CuSO4 0 Zn → ZnSO4 + Cu +2 0 2+ Zn + Cu + +2 Cu2+ → Fe 0 Fe + 2HCl +1 2H+ → FeCl2 +2 Fe + 2+ + H2 0 + → H2 0 2Al...

  pdf18p daohuongthon 22-01-2010 554 133   Download

 • Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm cụ thể :  Điều chế FeCl2, Fe(OH)2 và FeCl3, Fe(OH)3 từ sắt và các hoá chất cần thiết.  Thử tính oxi hoá của K2Cr2O7.  Cu tác dụng với H2SO4 đặc, nóng. Kĩ năng - Sử dụng dụng cụ hoá chất để tiến hành được an toàn, thành công các thí nghiệm trên.2. Hoá

  pdf7p paradise5 13-12-2011 997 69   Download

 • Học sinh được củng cố kiến thức về tính chất hoá học quan trọng của sắt, crom, đồng và một số hợp chất của chúng. Tiến hành một số thí nghiệm cụ thể Điều chế FeCl2, Fe(OH)2. Thử tính oxi hoá của K2Cr2O7. Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng.

  doc5p phanhai_123 07-11-2013 429 40   Download

 • Biết A là kim loại B, C, D, E, F, G là hợp chất của A. Xác định công thức của A, B, C, D, E, F, G viết phương trình phản ứng xảy ra. A là Fe; B là FeCl2; C là FeCl3; D là Fe(OH)2; E là Fe(OH)3; F là FeO; G là Fe2O3. Các phương trình Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 2Fe + 3Cl2  2FeCl3 2FeCl3 + Fe  3FeCl2 FeCl2 + NaOH  Fe(OH)2 + NaCl Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4Fe(OH)3 Fe2O3 + CO  FeO + CO2 Fe2O3 + 3CO...

  pdf6p paradise3 10-12-2011 160 36   Download

 • 1. KMnO4: tinh thể màu đỏ tím. 2. K2MnO4: lục thẫm 3. NaCl: không màu, nhưng muối ăn có màu trắng là do có lẫn MgCl2 và CaCl2 4. Ca(OH)2: ít tan kết tủa trắng 5. CaC2O4 : trắng Nhôm 6. Al2O3: màu trắng 7. AlCl3: dung dịch ko màu, tinh thể màu trắng, thường ngả màu vàng nhạt vì lẫn FeCl3 8. Al(OH)3: kết tủa trắng 9. Al2(SO4)3: màu trắng. Sắt 10. Fe: màu trắng xám 11. FeS: màu đen 12. Fe(OH)2: kết tủa trắng xanh 13. Fe(OH)3: nâu đỏ, kết tủa nâu đỏ 14.

  doc3p congchuabongbong_286 09-12-2012 116 30   Download

 • Câu 1 : Dãy nào sau đây gồm các chất có tính oxi hoá ? A. FeCl3, O2, H2S B. FeCl3, O2, H2SO4 đặc C. O2, NH3, Cl2 D. Fe, FeCl2, Cl2 Câu 2 : Dãy nào sau đây gồm các chất có tính khử ? A. Mg, Na, NH3 B. SO2, Cl2, O2 C. Mg, CO2, Cl2 D. HNO3, Na, K Câu 3 : Dãy nào sau đây gồm các chất vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử ? A. SO2, S , FeCl2 B. SO3, H2S, FeCl2 C. H2S, FeCl3, Mg D. KClO3, S, NO2

  pdf3p ducthien2010 01-09-2011 64 19   Download

 • xit clohdric (HCl) Axit clohdric cĩ những tính chất hố học của một axit mạnh: - Làm đổi màu quì tím thnh đỏ. - Tc dụng với nhiều kim loại tạo muối clorua v giải phĩng hidro: 2HCl + Fe →? FeCl2 + H2 - Tc dụng với bazơ tạo thàmh muối clorua và nước: HCl + NaOH →?

  pdf4p bupbelen_238 28-07-2011 428 15   Download

 • 1. a) Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau (Ghi rỏ điều kiện phản ứng) HCl  Cl2  FeCl3  FeCl2  FeCl3  CuCl2  Cu(NO)3  Cu(OH)2 b) Để Canxi oxit (vôi sống) lâu ngày trong không khi sẽ bị kém phẩm chất. Hãy giải thích hiện tượng này và viết phương trình phản ứng hóa học có thể xảy ra ?

  pdf6p paradise3 10-12-2011 61 8   Download

 • Chuyên đề : HỢP CHẤT CỦA NITƠ Câu 1. Cho 0,9 mol Cu vào 400 ml dung dịch hổn hợp H2SO4 1 M và NaNO3 1M, số mol NO thoát ra là: A. 0.2 B. 0.4 C. 0.6 D. 0.8 Câu 2. Cho dung dịch NH3 đến dư lần lượt vào các dung dịch FeCl2, CuCl2, BaCl2, AlCl3 , số kết tủa thu được là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 3. Cho các chất Cu, FeSO4, Na2SO3, FeCl3, số chất tác dụng được với dung dịch chứa hỗn hợp NaNO3 và HCl là: A. 1 B. 2...

  pdf5p abcdef_50 16-11-2011 81 6   Download

 • Luận án phó tiến sĩ khoa học hóa học: Nghiên cứu phản ứng giảm cấp cao su Latex tự nhiên bằng hệ Phenilhidrazin-FeCl2 và một số phản ứng biến tính cao su giảm cấp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm được nội dung kiến thức cần thiết và vận dụng vào luận án cùng chủ đề của mình thật tốt.

  pdf29p kimkhanhkh 12-03-2014 33 6   Download

 • Câu 1: Cho các chất là O2, SO2, H2O2, CO2 ZnS, S, H2SO4, FeCl2. Các chất vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa là A. H2O2, S, SO2, CO2. B. FeCl2, S, SO2, H2O2. C. SO2, ZnS, FeCl2. D. CO2, Fe2O3, O2, H2SO4. Câu 2: So sánh nhiệt độ sôi của các chất sau: ancol etylic (1); etyl clorua (2); đietyl ete (3); axit axetic (4). A. 4 3 2

  pdf5p orionlachocopie 23-03-2011 77 5   Download

 • bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ------------------§Ò CHÝNH THøC ®¸P ¸N - thang ®iÓm §Ò thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2004 M«n : Hãa häc, Khèi A ----------------------------------------(§¸p ¸n - Thang ®iÓm cã 5 trang) C©u ý 1. Néi dung Hoµn thµnh c¸c ph¶n øng d−íi d¹ng ph©n tö vµ ion rót gän : (0,75 ®iÓm) FeS FeCl2 + H2S 2HCl Fe2+ + H2S FeS 2H + I §iÓm 1,50 0,25 2KClO3 SO32 + 2H to, xt 2KCl + 3O2 + 0,25 SO2 0,25 Na2SO3 + 2HCl 2.

  pdf5p vuzlong 04-04-2011 53 5   Download

 • Câu 1: Cho dãy các chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3. Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa là A. 4. B. 1. C. 3. D. 5. Câu 2: X là kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II (hay nhóm IIA).

  pdf5p tungbabyluckyboy 07-08-2011 35 5   Download

 • 1) Cho biết hiện tượng xảy ra khi ngâm một lá sắt vào dd axit HCl ? Minh họa bằng phương trình phản ứng. Xảy ra sự ăn mòn hóa học. Bọt khí H2 thoát ra lúc đầu nhiều sau đó ít dần do các bọt khí này bọc kín lá sắt, cản trở sự tiếp cận của ion H+ với các nguyên tử sắt. Sắt bị ăn mòn chậm. Fe + 2 HCl = FeCl2 + H2 2) Trong thí nghiệm trên nếu nhỏ thêm vài giọt dd CuSO4 vào dd axit thì có hiện tượng gì xảy ra ? Viết phương...

  pdf28p ctnhukieu9 24-04-2011 79 4   Download

 • Câu I: (7,0 điểm) 1/ Nêu hiện tượng có thể xảy ra và viết các PTHH biểu diễn các phản ứng: a. Sục khí CO2 từ từ vào dung dịch nước vôi. b. MnO2 + 4HCl đặc, nóng. c. K + dd FeCl3 d. dd Ca(OH) 2 + dd NaHCO3 2/ Chỉ dùng Ba(OH)2 có thể phân biệt 6 dung dịch sau đây không? Viết PTHH minh hoạ. NH4Cl, (NH4)2SO4, Na2SO4, AlCl3 , FeCl2, NaCl.

  pdf3p paradise4 14-12-2011 18 4   Download

 • Câu I (1,5 điểm) Nêu hiện tượng xảy ra khi . 1/ Nhúng thanh kim loaị Mg vào dd CuSO4. 2/ Nhúng thanh kim loaị Ag vào dd CuCl2. 3/ Nhúng một mẫu kim loại K vào dd CuCl2. 4/ Cho từ từ dd HCl cho đến dư vào dd hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3. Câu II (2,0 điểm) Hãy dùng một chất để phân biệt các dd riêng biệt sau: NH4Cl, NaNO3, MgCl2, FeCl2, FeCl3, AgNO3, AlCl3.

  pdf3p paradise4 14-12-2011 26 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản