File application.ini.

Xem 1-3 trên 3 kết quả File application.ini.
  • Zend Framework: Tương tác cơ sở dữ liệu với Zend_Db .Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về quy trình thao tác với cơ sở dữ liệu của lớp Zend_Db_Table. Tuy nhiên, với những câu truy vấn phức tạp, đòi hỏi phải kết nhiều bảng thì rõ ràng Zend_Db_Table rất khó khăn trong việc thực hiện. Vì thế trong bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm phương pháp tương tác cơ sở dữ liệu với các câu truy vấn tùy ý từ thư viện Zend_Db trong Zend Framework.

    pdf4p yeutinh98 21-09-2012 69 16   Download

  • LogonUI NTFS Detected screen, which asks you to add another line to the boot.ini file so that your system will be set up for LogonUI to change your boot screens. If you get an error the first time that you run LogonUI saying that the comctl32.ocx component cannot be found, download this file from the following URL, or any other site, and put it in the same folder as your application: www.belchfire.net/~userxp/comctl32.zip 3. Next, you may be prompted with a third configuration screen if you are running Windows XP Service Pack 1. The screen will say that it has detected Service Pack...

    pdf20p thachcotran 04-02-2010 251 87   Download

  • column types (tables) 815 script to make HTTPS connections, 388 script to verify URL and email address, 376 scripts list of extensions and functions in PHP, 452 PHP script to call GPG and send encrypted email, 343 resetting variables from the php.ini file, 453 sessions ending, 437 starting and registering variables, 435 variables, accessing and deregistering, 436 Shopping Cart application admin.php script, 577 book_sc database, creating, 546 calculate_items() function, 564 calculate_price() function, 564 checkout.

    pdf10p yukogaru14 30-11-2010 129 51   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản