Filesystem

Xem 1-20 trên 50 kết quả Filesystem
 • Every aspect of a network-storage, file transfers, backup-depends on the filesystem for structure, functionality, and integrity. Surprisingly, UNIX-the operating system of choice for mission-critical networks-has historically had little documentation on its filesystem structures. Written by Steve Pate, a sen-ior member of the VERITAS Filesystems Group, this book sheds light on the inner workings of UNIX filesystems and gives you the know-how to fine-tune your UNIX filesystems for optimal performance.

  pdf470p ken333 14-06-2012 51 7   Download

 • Several client-side storage options are available to web applications, but one area that's been lacking until now is file I/O—the ability to organize binary data into a true hierarchy of folders. That has changed with the advent of HTML5. With this book, you'll learn how to provide your applications with a file system that enables them to create, read, and write files and folders in a sandboxed section of the user's local filesystem.

  pdf72p trac2_123 16-04-2013 40 8   Download

 • A modern computer system that's not part of a network is even more of an anomaly today than it was when we published the first edition of this book in 1991. But however widespread networks have become, managing a network and getting it to perform well can still be a problem. Managing NFS and NIS, in a new edition based on Solaris 8, is a guide to two tools that are absolutely essential to distributed computing environments: the Network Filesystem (NFS) and the Network Information System (formerly called the "yellow pages" or YP).The Network Filesystem, developed by Sun Microsystems, is...

  pdf409p ken333 14-06-2012 62 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'unix filesystems evolution design and implementation phần 4', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf47p kimku3 30-10-2011 28 5   Download

 • Bài giảng Hệ điều hành Unix chương 7 trình bày về Linux file system. Các nội dung cần học trong chương này gồm có: Các khái niệm cơ bản, các loại filesystem cơ bản, virtual filesystem, file I/O, file standard library,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p namthangtinhlang_01 04-11-2015 23 3   Download

 • (BQ) Part 1 of the book serial ebook Pc Underground to part 2 of you will continue to learn about relevant issues such as: Creating and maintaining user accounts, disk management, filesystems management, linux files and processes, software administration, backup and Restore,... Invite you to consult the lecture to learn more about this content.

  pdf234p dienham63 14-12-2015 14 2   Download

 • Linux Ideas and History, Linux Usage Basics, Running Commands and Getting Help, Browsing the Filesystem, Using the bash Shell,... As the main contents of the document "RH033 - Red Hat Linux Essentials". Invite you to consult. Hope content useful document serves the academic needs and research.

  pdf296p thetam263 28-03-2016 111 3   Download

 • Invite you to consult the document content "RH300 - RHCE Rapid Track Course" below to capture the contents: Essentials, Kernel Services, Filesystem Management, User Administration, Local Security, Advanced Partitioning, System Initialization,...

  pdf446p thetam263 28-03-2016 58 3   Download

 • The Linux Kernel, System Startup, The Linux Filesystem, Hardware and Software Configuration, File and Service Sharing, System Maintenance, System Automation,... As the main contents of the document "Advanced Linux System Administration 1: Lab work for LPI 201".

  pdf72p thetam263 28-03-2016 56 4   Download

 • (NB) The Linux Kernel, Hardware Management, Linux System Startup, Linux Filesystem, RAID and LVM, File Sharing and Services - NFS, File Sharing and Services - Samba, Recovering a Linux System,... As the main contents of the document "LPI-201: Intermediate Level Administration". Invite you to refer to the lecture content more learning materials and research.

  pdf383p thetam263 28-03-2016 7 1   Download

 • 1.What is the most popular file system choice? A. ext2 B. bsdf C. jfs D. ext3 Answer: A 2.What steps need to be performed, to make a new disk accessible to users? Select three. A. fdisk B. mkfs C. mount D. stat E. quotaon Answer: A, B, C 3.Which THREE of the following commands are used when setting up and accessing a new filesystem on the hard drive? A. fsck B. mkfs C. mount D. fdisk E. format Answer: B, C D

  doc27p lvtcit 13-06-2012 386 324   Download

 • Xử lý các sực cố thường gặp của Windows Do trên môi trường lab nên bạn phải giả lập tình huống lỗi. Dùng chương trình NTFS Pro for DOS để làm 1. Hướng dẫn cách sử dụng chương trình NTFS Pro for DOS a. Khởi động máy bằng đĩa Hiren’s Boot CD b. Nhấn phím số 9 (Next …) c. Chọn số 5 (NTFS Ext2FS, Ext3FS (FileSystems) Tools … d. Chọn số 1 (NTFS Dos Pro 5.0)

  pdf12p trannam288 21-04-2011 305 145   Download

 • Linux is a member of the large family of Unix-like operating systems. A relative newcomer experiencing sudden spectacular popularity starting in the late 1990s, Linux joins such wellknown commercial Unix operating systems as System V Release 4 (SVR4), developed by AT&T (now owned by the SCO Group); the 4.4 BSD release from the University of California at Berkeley (4.4BSD); Digital Unix from Digital Equipment Corporation (now Hewlett- Packard); AIX from IBM; HP-UX from Hewlett-Packard; Solaris from Sun Microsystems; and Mac OS X from Apple Computer, Inc....

  pdf829p vinhnghi 17-08-2009 144 87   Download

 • Mục tiêu của chương: Trình bày cấu trúc, tổ chức vật lý và logic của đĩa từ khi sử dụng hệ thống file FAT. Từ đó đi đến giải quyết 1 số bài toán thường gặp trong thực tế như cứu dữ liệu, phục hồi đĩa bị format,...Sau khi học chương này sinh viên phải nắm được: Hiểu được nguyên tắc và các thao tác của hệ điều hành khi thực hiện các tác vụ với file như, copy, delete, update, edit, .v.v. trên đĩa từ.

  ppt93p tuyengaktcn 26-11-2010 212 87   Download

 • Hiện nay ở Việt Nam đã có rất nhiều đơn vị và công ty triển khai hệ thống máy chủ riêng là tất yếu và cần thiết. Nhưng việc xây dựng một hề thống máy chủ có quy mô đòi hỏi những kiến thưc rất chuyên dụng về các dịch vụ, hệ thống mạng và ngay cả về hệ điều hành. Máy chủ thường chạy trên các hệ điều hành Window Server, hoặc các điều hành Linux và Ubuntu.

  doc88p nhatnam06 01-08-2013 113 50   Download

 • Chuẩn phân cấp hệ thống tập tin (FHS-Filesystem Hierarchy Standard) Chuẩn phân cấp hệ thống tập tin là một tài liệu mô tả cách sắp xếp các thư mục trên hệ thống Linux. FHS được phát triển để cấp một khuôn mẫu chung nhằm giúp cho việc phát triển các ứng dụng mà không phụ thuộc vào bản phân phối Linux. FHS mô tả các thư mục sau:

  pdf9p duonglam966 18-10-2011 82 36   Download

 • Kernel Support. Core support: CPU, Memory, Process. Management , Interrupt/Exception Handling etc. Dynamically Loadable Kernel Modules. Device Drivers. Additional Functionality. User Mode Access to kernel facilities. System Calls and Signals. Filesystem Device Nodes. Network Interfaces. Are not accessed through a device node but instead are accessed. through a “network interface” abstraction.

  ppt178p rhca_92 09-11-2012 88 34   Download

 • What happens when we turn on our workstation and try to boot into Linux? The BIOS checks the system. The Boot loader finds the kernel image, loads it into memory, and starts it. The kernel initializes devices and their drivers. The kernel mounts the root filesystem. The kernel starts the init program. init gets the rest of the processes started The last process that init starts will allow you to login.

  pdf275p snrise1812 11-11-2010 108 30   Download

 • Network File System Tóm tắt Lý thuyết: 3 tiết - Thực hành: 5 tiết. Mục tiêu Giới thiệu dịch vụ NFS để thực thi cơ chế ánh xạ tài nguyên chia sẻ thành filesystem cục bộ.

  pdf6p suatuoi_thomngon 31-07-2011 72 30   Download

 • Physical storage device: HDD, DVD-ROM  sector, track, cylinder • HDDs can be divided into separate storage devices called partitions A filesystem is the methods and data structures that an operating system uses to keep track of files on a disk or partition (the way the files are organized on the disk) • ext3 (third extended filesystem) 4 .5 .

  pdf41p longmontran 15-01-2010 119 26   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản