For .net framework 3.5

Xem 1-20 trên 32 kết quả For .net framework 3.5
 • This training kit is designed for developers who plan to take the Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Exam 70-502, as well as for developers who need to know how to develop Microsoft Windows Presentation Foundation (WPF)–based applications using Microsoft .NET Framework 3.5. We assume that before using this training kit, you already have a working knowledge of Windows, Microsoft Visual Basic or C# (or both), and Extensible Application Markup Language (XAML).

  pdf553p chemchethet 12-05-2010 217 99   Download

 • Windows Communication Foundation (WCF) is the easiest way to produce and consume Web services on the Microsoft platform. With .NET 3.5, WCF has been extensively revamped--and Visual Studio 2008 gives developers powerful new tools for utilizing it. Essential Windows Communication Foundation shows developers exactly how to make the most of WCF with .NET 3.5 and Visual Studio 2008.

  pdf605p trasua_123 06-01-2013 88 9   Download

 • The .NET Framework (pronounced dot net) is a software framework developed by Microsoft that runs primarily on Microsoft Windows. It includes a large library and provides language interoperability (each language can use code written in other languages) across several programming languages. Programs written for the .NET Framework execute in a software environment (as contrasted to hardware environment), known as the Common

  pdf552p tulip_12 15-01-2013 32 10   Download

 • Ace your preparation for the skills measured by MCTS Exam 70-515-and on the job. Work at your own pace through a series of lessons and reviews that fully cover each exam objective. Then, reinforce and apply what you’ve learned through real-world case scenarios and practice exercises. This official Microsoft study guide is designed to help you make the most of your study time.

  pdf774p bookstore_1 10-01-2013 39 7   Download

 • Language Integrated Query (LINQ), as well as the C# 3.0 and VB 9.0 language extensions to support it, is the most import single new feature of Visual Studio 2008 and the .NET Framework 3.x. LINQ is Microsoft ’ s first attempt to define a universal query language for a diverse set of in - memory collections of generic objects, entities persisted in relational database tables, and element and attributes of XML documents or fragments, as well as a wide variety of other data types, such as RSS and Atom syndication feeds. Microsoft invested millions of dollars in Anders Hejlsberg...

  pdf676p bachvi 27-09-2010 205 87   Download

 • In July 2008 Microsoft released the first version of the ADO.NET Entity Framework as part of the Visual Studio 2008 Service Pack 1 as well as the .NET Framework 3.5 Service Pack 1. At the time, Microsoft LINQ (Language Integrated Query) and LINQ to SQL had been out for a while and were gaining a lot of attention.

  pdf281p tengteng6 26-11-2011 116 55   Download

 • "Trong một thời gian khi bạn có thể tìm kiếm trực tuyến cho bất kỳ tài liệu tham khảo, Essential C # 3.0 là một cuốn sách tôi vẫn còn bận tâm để mang theo trong túi của tôi. Bất kỳ nhà phát triển có thể nhấn F1 để được giúp đỡ với cú pháp ngôn ngữ, cuốn sách này,

  pdf88p kimku4 21-10-2011 30 2   Download

 • tuy nhiên, cánh tay tôi với kiến thức để làm cho thiết kế tốt hơn và quyết định mã hóa (và sự tự tin để nói như vậy). Bạn biết khi một cuốn sách có hơn hai mươi trang của chỉ số rằng nó là có độ sâu bao phủ, và mặc dù Essential C # 3.0 có chương giới thiệu,

  pdf87p kimku4 21-10-2011 20 2   Download

 • We believe that .NET developers cannot achieve systematically high-performance software solutions without thoroughly understanding all three areas. For example, .NET memory management (facilitated by the CLR garbage collector) is an extremely complex field and the cause of significant performance problems, including memory leaks and long GC pause times. Without understanding how the CLR garbage collector operates, high-performance memory management in .NET is left to nothing but chance. Similarly, choosing the proper collection class from what the .

  pdf361p hotmoingay3 09-01-2013 73 6   Download

 • TYPES 25 For user-defined classes, str and repr can be defined/redefined using the special operators str and repr . These are briefly described later on; for more, refer to the official Python documentation [38]. repr always has a default value. Another important characteristic of a Python string is that, like a list, it is an iterable object. 1 2 3 4 5 6 7 for i in 'hello': print i h e l l o list The main methods of a Python list are append, insert, and delete: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a = [1, 2, 3] print type(a)...

  pdf10p yukogaru14 30-11-2010 28 3   Download

 • Phương pháp tiếp cận của ông sẽ đưa bạn từng bước thông qua cấu trúc và cú pháp của ngôn ngữ, làm cho nó dễ dàng để hiểu những điều làm việc như thế nào. Tôi tìm thấy các mẫu mã cực kỳ hữu ích và hỗ trợ các khái niệm đang được thảo luận. "

  pdf87p kimku4 21-10-2011 39 3   Download

 • nó tiến triển dễ dàng vào các góc được biết đến ít hơn các ngôn ngữ, khiến cho này cuốn sách không thể thiếu với bất kỳ mức độ của C # phát triển "Troy Magennis, C # MVP và tác giả của HookedOnLINQ.com". Nếu bạn là người mới đến C #, như tôi, cuốn sách của Mark là một cách tuyệt vời để bắt đầu.

  pdf87p kimku4 21-10-2011 30 2   Download

 • Một khi một lớp học tuyên bố rằng nó thực hiện một giao diện, tất cả các thành viên của giao diện phải được thực hiện. Việc thực hiện thành viên có thể ném một ngoại lệ NotImplementedException trong cơ thể phương pháp, nhưng dù sao, phương pháp này có thực hiện từ quan điểm của trình biên dịch.

  pdf87p kimku4 21-10-2011 26 2   Download

 • Một đặc tính quan trọng của giao diện là họ không bao giờ có thể được khởi tạo, bạn có thể không sử dụng mới để tạo ra một giao diện, và do đó, giao diện có thể thậm chí không có nhà thầu hoặc finalizers. Trường hợp giao diện chỉ có sẵn từ các loại thực hiện chúng.

  pdf87p kimku4 21-10-2011 27 2   Download

 • Sử dụng đệ quy, PrintNode () chức năng chứng minh rằng một cây biểu hiện là một cây số không hay nhiều cây biểu. Các cây biểu có được lưu trữ trong thuộc tính cơ thể của một biểu thức. Ngoài ra, các cây bao gồm cả một tài sản ExpressionType gọi là NodeType nơi ExpressionType là một enum đối với từng loại khác nhau của biểu.

  pdf87p kimku4 21-10-2011 26 2   Download

 • System.Linq.Expressions.Expression. Nói chung, bạn có thể sử dụng lambdas tuyên bố thay thế cho nhau với lambdas biểu. Tuy nhiên, bạn không thể chuyển đổi các lambdas tuyên bố thành cây biểu. Bạn có thể thể hiện cây biểu hiện bằng cách sử dụng cú pháp lambda biểu hiện.

  pdf87p kimku4 21-10-2011 37 2   Download

 • Chương này bắt đầu với một cuộc thảo luận của đại biểu và sử dụng như tài liệu tham khảo các phương pháp hoặc callbacks. Nó giới thiệu một Quá tải các phương pháp bao bọc và cung cấp một số lượng giảmĐối với tất cả các P / Gọi phương pháp hỗ trợ GetLastError (), hãy chắc chắn

  pdf87p kimku4 21-10-2011 25 2   Download

 • yêu cầu các thông số bằng cách chèn mặc định cho các cuộc gọi phương pháp extern. • Sử dụng enum hoặc const để cung cấp các giá trị liên tục cho các API như một phần củahương 20: Khả năng cộng tác Platform và Mã không an toàn • Cung cấp các phương pháp wrapper công cộng xung quanh các phương pháp bên ngoài

  pdf91p kimku4 21-10-2011 26 2   Download

 • If you use Entity Framework in Visual Studio 2008 and .NET 3.5, this is the book you want. Programming Entity Framework, 1st Edition offers experienced developers a thorough introduction to Microsoft’s core framework for modeling and interacting with data in .NET applications. This hands-on tour provides a deep understanding of Entity Framework’s architecture and APIs, and explains how to use the framework in a variety of applications built with Visual Studio 2008 and .NET 3.5.

  pdf914p caucaphung 02-02-2013 63 20   Download

 • OTHER OPERATORS 175 6.10 Other Operators web2py has other operators that provide an API to access equivalent SQL operators. Let’s define another table "log" to store security events, their timestamp and severity, where the severity is an integer number. 1 2 3 db.define_table('log', Field('event'), Field('timestamp', 'datetime'), Field('severity', 'integer')) As before, insert a few events, a "port scan", an "xss injection" and an "unauthorized login". For the sake of the example, you can log events with the same timestamp but with different severities (1, 2, 3 respectively).

  pdf10p yukogaru14 30-11-2010 28 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản