Xem 1-20 trên 73 kết quả Form bhxh
 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form BHXH - Thủ tục cấp đổi thẻ BHXH - Tờ khai tham gia BHXH, BHYT bắt buộc

  xls4p damdung 15-07-2009 1737 148   Download

 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form BHXH - Thủ tục cấp đổi thẻ BHXH - Mẫu danh sách người lao động tham gia BHXH, BHYT

  xls2p damdung 15-07-2009 1120 118   Download

 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form BHXH - Thủ tục cấp đổi thẻ BHXH - Danh sách đối tượng tham gia BHYT, BHXH

  xls2p damdung 15-07-2009 681 57   Download

 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form BHXH - Danh sách đề nghị điều chỉnh hồ sơ tham gia BHYT, BHXH

  xls2p damtrung 15-07-2009 472 45   Download

 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form BHXH - Hướng dẫn ký chốt sổ di chuyển BHXH

  doc1p damdung 15-07-2009 410 41   Download

 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form BHXH - Thủ tục cấp đổi thẻ BHXH - Cấp đổi thẻ BHYT, BHXH

  doc2p damdung 15-07-2009 437 36   Download

 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form BHXH - Hướng dẫn hồ sơ đối chiếu thu BHXH đối với đơn vị đã đăng ký

  doc1p damtrung 15-07-2009 263 22   Download

 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form BHXH - Quyết định thanh lý hợp đồng lao động

  doc1p damdung 15-07-2009 2357 173   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu văn bản về Biểu mẫu danh sách tham gia đóng BHXH

  xls2p chuabietbo 17-04-2010 221 59   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu văn bản về Mẫu danh sách đóng BHXH

  xls2p chuabietbo 17-04-2010 113 17   Download

 • Mã đơn vị: Tên đơn vị: Địa chỉ: Mã KCB: DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH LAO ĐỘNG VÀ MỨC ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN Số:..........Tháng........ Năm .............. Mẫu số: 03a-TBH Số TT Họ và tên Số sổ BHXH Tiền

  xls11p pretty1 14-07-2010 1135 153   Download

 • Mẫu 01 TBH - Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

  pdf2p pretty1 14-07-2010 1295 119   Download

 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự. Biểu mẫu BHXH - Danh sách người lao động đề nghị cấp sổ BHXH

  xls1p damdung 15-07-2009 1927 88   Download

 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự. Biểu mẫu BHXH - Công văn xin truy đóng BHXH

  doc1p damdung 15-07-2009 1640 87   Download

 • Bảng kê 101 - Hồ sơ đăng ký BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

  doc1p pretty1 14-07-2010 526 87   Download

 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự. Biểu mẫu BHXH - Bản đăng ký tham gia BHXH - BHYT

  doc2p damdung 15-07-2009 657 76   Download

 • Bảng kê 103 - Hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

  doc1p pretty1 14-07-2010 1601 73   Download

 • Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

  xls1p pretty1 14-07-2010 564 57   Download

 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự. Biểu mẫu BHXH - Tờ khai BHYT - BHXH

  doc3p damdung 15-07-2009 248 55   Download

 • Bảng kê 310 - Hồ sơ cấp BHXH theo mẫu mới. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

  pdf1p pretty1 14-07-2010 412 52   Download

Đồng bộ tài khoản