Game studio 3.0

Xem 1-4 trên 4 kết quả Game studio 3.0
 • Many developers became interested in programming because they saw a video game and thought, “How did they do that?” This book helps demystify what is required to make video games. Being able to write games on a next-generation console such as the Xbox 360 has never been an option for the masses before. Now with the XNA Framework, games can be written for the console. By the end of this book, you will have created four complete games and many demos along the way. This book takes a serious look at performance-related issues when writing games using XNA for Windows and the Xbox 360.

  pdf792p hotmoingay3 09-01-2013 27 5   Download

 • Bởi vì XACT sử dụng giao thức mạng để giao tiếp với các tiện ích thử giọng, bạn sẽ cần để mở khóa các cổng cho cả hai XACT và tiện ích các thử giọng. Nếu bạn theo các bước trong chương 1, các cổng này nên đã được giải toả khi bạn cài đặt XNA Game Studio 3.0.

  pdf50p kennguyen3 23-10-2011 37 3   Download

 • The authors of this text show how easy it can be to produce interesting multimedia games using Managed DirectX 9.0 and programming with Visual Basic .NET on Everett, the latest version of Microsoft's Visual Studio. Table of Contents .NET Game Programming with DirectX 9.0 Foreword Preface Introduction Chapter 1 Chapter 3 Chapter 4 - .Nettrix: GDI+ and Collision Detection Figure .Netterpillars: a screen into 64 zones Chapter 2 - 1-17: DividingArtificial Intelligence and Sprites

  pdf20p lyacau 29-12-2009 183 44   Download

 • Tác giả của văn bản này cho thấy cách dễ dàng nó có thể được sản xuất trò chơi thú vị đa phương tiện bằng cách sử dụng quản lý DirectX 9,0 và lập trình với Visual Basic. NET Everett, các TheGameField mới nhất phiên bản ofshown mã trước các thành viên của nó (các thuộc tính và phương pháp) được định nghĩa giao diện Microsoft của Visual Studio.

  pdf57p kimku5 23-10-2011 23 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản