Giai cấp công nhân Việt Nam

Trong lịch sử phát triển của dân tộc đã từng chứng minh giai cấp công nhân chính là lực lượng duy nhất có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định giai cấp công nhân và nông dân chính "là chủ cách mệnh", "gốc cách mạng". Vậy trong thời xã hội hiện đại, khi đất nước đã hòa bình, bước vào thời kỳ đổi mới thì giai cấp công nhân Việt Nam sẽ đảm nhiệm những nhiệm vụ và chức năng như thế napf? Mời các bạn cùng tham khảo một số tài liệu như: xây dựng, phát triển toàn diện giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đổi mới; Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân Việt Nam; để hệ giá trị của giai cấp công nhân Việt Nam trở thành một hệ giá trị xã hội... mà TaiLieu.VN sưu tầm và tổng hợp được. Hy vọng các bạn sẽ có thêm kiến thức về lịch sử phát triển, vai trò và đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam.

Tham khảo và download 14 Giai cấp công nhân Việt Nam chọn lọc sau:
Đồng bộ tài khoản