» 

Giao Duc Chu Nghia Yeu Nuoc

 • LUẬN VĂN: Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh cho thanh niên tỉnh Thanh Hóa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

  Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc và Danh nhân văn hoá kiệt suất. Tư tưởng của Người là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, là ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh là người ý thức sâu sắc về giá trị tinh thần Việt Nam, về sức mạnh của...

  pdf 102p vascaravietnam 16-08-2012 89 36

 • Đề tài: " TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC THANH NIÊN "

  Bài viết phân tích một số nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên. Đó là các tư tưởng: vai trò của thanh niên, vai trò của giáo dục thanh niên, giáo dục toàn diện và đặc biệt là giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên, vai trò của nhà trường và tổ chức Đoàn đối với việc giáo dục thanh niên… Trên cơ sở khẳng định ý nghĩa và giá trị của tư tưởng Hồ...

  pdf 9p bengoan369 08-12-2011 269 129

 • Tiểu luận: Đường lối quốc phòng, an ninh và quan hệ đối ngoại của Đảng và nhà nước ta

  Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam Một là, giáo dục chủ nghĩa yêu nước, ý thức bảo vệ đất nước gắn với ý thức bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Y thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chũ nghĩa của mọi người dân Việt Nam hội tụ và gắn bó chặt chẽ giữa ý thức của từng người dân với ý thức xã hội, ý thức cá nhân với ý thức cộng đồng,...

  ppt 35p skyblue12 06-04-2011 1142 348

 • Câu hỏi thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh

  Trình bày những luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc? Để thực hiện luận điểm: Kết hợp nhuần nhuyễn vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp, độc lập dân tộc và CNXH, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế của Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay chúng ta phải làm gì?

  doc 17p buithihoa 31-12-2009 3435 733

 • Phân tích cơ sở hình thành của tư tưởng Hồ Chí Minh

  Truyền thống tốt đẹp của dân tộc: - Lòng yêu nước và chủ nghĩa yêu nước được hình thành từ rất sớm và trở thành một tính chất của mọi người dân Việt và đây là một yếu tố quan trọng nhất để Nguyễn Tất Thành đi vào con đường cách mạng (Lòng yêu nước là cái vốn có của người dân Việt. Vấn đề đặt ra là Đảng phải khơi gợi). - Cho đến nay, mọi thắng lợi của cách...

  doc 4p vank44b4 08-05-2010 4399 519

 • NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

  NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I.SỰ RA ĐỜI VÀ BẢN CHẤT NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1.Sự ra đời: là một tất yếu khách quan - cuối thế kỉ 19, đầu 20, CNTB chuyển thành CNĐQ, mâu thuẫn xã hội gay

  doc 6p forbear69 10-12-2009 2522 446

 • SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM "HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG THCS"

  Mục tiêu của nền giáo dục nước ta được xác định rất rõ trong Luật giáo dục.Tại điều 2 Luật giáo dục năm 2005 đã nêu “ Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp; trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của...

  doc 26p boy_npt_9x 06-01-2011 1447 273

 • Một số biện pháp của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong các trường trung học phổ thông.

  Giáo dục pháp luật cho học sinh ở các trường phổ thông là một trong những vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng của chương trình giáo dục của Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VIII (tháng 6 năm 1996) đã ghi nhận:"Tăng cường giáo dục công dân, giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh giáo dục pháp luật, đạo...

  doc 17p hongha1980 23-06-2010 319 139

 • Bài giảng: Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội

  Nhắm giáo dục cho đảng viên nhận thức rõ Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng và dân tộc ta. Làm cho đảng viên nhận thức sâu sắc độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội chính là con đường tất yếu khách quan, phù hợp với qui luật phát triển Đất nước, phù hợp lòng dân. Đó là sự lựa chọn của Đảng, Bác Hồ và cũng chính là sự lựa...

  doc 15p hanhanh7 13-10-2011 610 123

 • Luật Giáo dục số 11/1998/QH10 ngày 2 tháng 12 năm 1998

  Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Nhà nước và của toàn dân. Để phát triển sự nghiệp giáo dục, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, x•...

  pdf 27p truongdoan 10-07-2009 691 106

 • Nhận thức của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

  Nhận thức của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại Hồ Chí Minh nhận thức về sức mạnh dân tộc. Chủ nghĩa yêu nước nồng nàn, là tinh thần

  doc 1p echconmeoluoi 18-12-2009 491 97

 • Đề tài "TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH AN SINH GIÁO DỤC TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ"

  Trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng vai trò con người. Không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân là mục đích hàng đầu của chế độ xã hội ta. Phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là một tất yếu khách quan được Đảng và Nhà nước ta khẳng định...

  pdf 43p maybay_thaboom 02-07-2010 182 83

 • Thực trạng và giải pháp giáo dục đạo đức, tư tưởng chính trị, lối sống cho thanh niên học sinh, sinh viên trong chiến lược phát triển toàn diện con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  “Đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

  pdf 157p la_la123 05-04-2013 124 71

 • Đề tài "HƯỚNG TỚI NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN ĐẠI THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA"

  Các tài liệu nghiên cứu gần đây đã đề cập nhiều đến nội dung, bước đi và yêu cầu thời đại của quá trình công nghiệp hóa đất nước. Riêng vấn đề phát triển nền kinh tế thị trường, thì hiện đại hóa, hay nói cách khác hướng tới nền kinh tế thị trường hiện đại là như thế nào, và cần khai thác những đặc điểm tương đồng gì giữa việc xây dựng thể chế kinh tế thị...

  pdf 8p xedapcam 05-05-2010 123 69

 • Luận văn tốt nghiêp “An sinh giáo dục: Thực trạng và một số biện pháp phát triển nghiệp vụ này ở công ty Bảo Việt Nhân thọ Hà Nội”

  Trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng vai trò con người, không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân là mục đích hàng đầu của chế độ xã hội chủ nghĩa ta. Phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là một tất yếu khách quan được Đảng và Nhà nước ta...

  pdf 87p trungtri 23-07-2009 211 63

 • Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo

  Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa là yêu cầu quan trọng để nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước, mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trong những năm qua, đặc biệt là sau khi có Luật Giáo dục, ngành giáo dục đã có nhiều cố gắng nhằm tăng cường pháp chế...

  doc 4p hiepmaychieu 17-11-2009 159 33

 • Những đặc trưng cơ bản, quan điểm, nguyên tắc xây dựng và hoạt động của hệ thống chính trị nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

  Sáu mươi bảy năm xây dựng và phát triển, Nhà nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng thể hiện rõ bản chất ưu việt của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực sự trong sạch, vững mạnh, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới, để đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của...

  pdf 160p la_la123 05-04-2013 109 27

 • LUẬN VĂN: Hoạt động giáo dục pháp luật của đội ngũ báo cáo viên pháp luật ở tỉnh Quảng Bình hiện nay

  Để đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Đảng và Nhà nước ta đang tiến hành cải cách bộ máy nhà nước, cải cách hành chính và cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN), của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

  pdf 88p vascaravietnam 16-08-2012 38 18

 • Sự hình thành và phát triển quan điểm của Đảng ta về con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam

  Lịch sử vận động và phát triển của cách mạng Việt Nam, thực tiễn phát triển của thế giới suốt thế kỷ XX, cũng như thập niên đầu thế kỷ XXI đã bác bỏ hoàn toàn những luận điệu xuyên tạc nêu trên, đồng thời chứng minh rằng, nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là một tất yếu khách quan, phù hợp với xu thế vận động tiến bộ của thời...

  pdf 148p trua_nang 22-04-2013 42 9

 • Luận văn tốt nghiệp: An sinh giáo dục: Thực trạng và một số biện pháp phát triển nghiệp vụ này ở công ty Bảo Việt Nhân thọ Hà Nội

  Trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng vai trò con người, không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân là mục đích hàng đầu của chế độ xã hội chủ nghĩa ta. Phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là một tất yếu khách quan được Đảng và Nhà nước ta...

  pdf 73p inspiron1212 04-12-2012 28 5

 • + Xem thêm 85 Giao Duc Chu Nghia Yeu Nuoc khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản