» 

Giáo Trình Auto Cad

 • Báo cáo: Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

  Báo cáo thực tập chọn chuyên đề kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm thì phải nêu quy trình công nghệ của sản phẩm mà mình mô tả cách thức hạch toán chi phí và tính giá thành trong chuyên đề.

  pdf 17p haichau 24-06-2009 12408 2835

 • Đề án "Tỷ giá hối đoái và vấn đề tỷ giá hối đoái ở Việt Nam hiện nay”

  Nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng hội nhập với nền kinh tế thế giới.Các vấn đề về xuất nhập khẩu,về đầu tư nước ngoài đang là những chủ đIểm cho các cuộc hội thảo kinh tế ở Việt Nam .Làm sao để tăng cường giá trị xuất nhập khẩu ,thu hút đầu tư đó là những vấn đề đáng quan tâm cho những nhà hoạch định chính sách. Nhìn nhận vấn đề xuất nhập khẩu ,đầu tư chúng ta...

  pdf 27p nhattruong 17-07-2009 7877 2471

 • Tiểu luận “Chính sách tỷ giá hối đoái và những điều kiện tự do hoá tỷ giá ở Việt nam ”

  Tỷ giá hối đoái là một công cụ kinh tế vĩ mô chủ yếu để điều tiết cán cân thương mại quốc tế theo mục tiêu đã định trước của nhà nước .Nó ra đời từ hoạt động thương mại quốc tế và quay trở lại tác động thúc đẩy hoạt động ngoại thương phát triển. Bởi vì tỷ giá hối đoái có tác động rất lớn đến xuất nhập khẩu hàng hoá và tư bản (vốn), giá cả hàng hoá trong...

  pdf 28p minhtam 13-07-2009 8422 2469

 • Đề thi cao học tiếng Anh ĐH Quốc gia TPHCM M597

  Đề thi môn tiếng Anh của trường đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học. Thời gian làm bài 90 phút, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf 7p hvdungcdcn 16-09-2010 4172 2134

 • Báo cáo tốt nghiệp: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh

  Để quản lý một cách có hiệu quả đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh hay sản xuất dịch vụ của một doanh nghiệp nói riêng, một nền kinh tế quốc dân của một nước nói chung đều cần phải sử dụng các công cụ quản lý khác nhau và một trong những công cụ quản lý không thể thiếu được đó là kế toán. Trong đó hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giữ...

  doc 75p tiendungtb3003 09-03-2010 3551 2032

 • Báo cáo thực tập "“Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công tyTNHH ống thép Hoà Phát"

  Năm 2006, nước ta gia nhập WTO đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, điều đó không chỉ tác động tới lĩnh vực văn hoá chính trị - xã hội mà còn tác động rất lớn tới nền kinh tế. Song để thích ứng với nhịp độ phát triển của toàn cầu có thể tồn tại và phát triển mạnh mẽ, bền vững thì nền kinh tế phải có những bước chuyển mình tốt và có một nền tảng chắc chắn.Từ...

  doc 140p sinhuan 10-05-2010 4589 2030

 • Đề án: Một số vấn đề về tỷ giá hối đoái và chính sách tỷ giá hối đoái ở Việt Nam

  Tỷ giá hối đoái là một phạm trù kinh tế tổng hợp có liên quan đến các phạm trù kinh tế khác và đóng vai trò như là một công cụ có hiệu lực, có hiệu quả trong việc tác động đến quan hệ kinh tế đối ngoại của mỗi nước, đồng thời là yếu tố ...

  pdf 39p minhtam 14-07-2009 3954 1981

 • Báo cáo thực tập tốt nghiệp "Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm"

  Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới-WTO đánh dấu một sự chuyển biến mang tính bước ngoặt đối với nền kinh tế. Bước vào một “sân chơi mang tính quốc tế” vừa là cơ hội để Việt Nam vươn mình ra khỏi phạm vi khu vực, mang Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, đồng thời cũng là một thách thức lớn đòi hỏi phải có sự vận động một cách toàn diện đối với tất cả...

  doc 103p quocbinhvip 18-07-2010 3593 1840

 • Đề tài " Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần phát triển Thăng Long "

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần phát triển thăng long "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 75p tieuthuhophan 30-09-2010 2345 1698

 • Bài tập môn thuế: Thuế giá trị gia tăng (có đáp án)

  Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.Đối tượng chịu thuế là hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng...Người nộp thuế người nộp thuế giá trị gia tăng là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng...

  ppt 60p 0985142984 06-06-2011 3944 1644

 • Luận văn - Hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn - hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 74p elirabetter 30-09-2009 2044 1641

 • Luận văn - Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  Trong giai ñoaïn phaùt trieån hieän nay, vieäc caïnh tranh giöõa caùc coâng ty ngaønh laø ñieàu taát yeáu. Ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån, doanh nghieäp caàn coù nhöõng saûn phaåm ñaëc thuø, nhöõng chieán löôïc kinh doanh cụ thể nhaèm môû roäng thò tröôøng, chiếm được ưu thế và đứng vững trên thương trường kinh doanh . Beân caïnh ñoù coâng ty phaûi luoân tìm caùch giảm chi phí saûn xuaát tối đa ñeå...

  doc 17p thanhsongoldsun 23-09-2009 2324 1565

 • Đề thi cao học tiếng Anh ĐH Quốc gia TPHCM Mã đề C1

  Tham khảo đơn - biểu mẫu 'đề thi cao học tiếng anh đh quốc gia tphcm mã đề c1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 7p hvdungcdcn 16-09-2010 2755 1523

 • Đề án "Tỷ giá hối đoái và quản lý tỷ giá hối đoái ở Việt Nam hiện nay"

  Với sự phát triển như vũ bão của nền kinh tế thế giới , các mối quan hệ kinh tế trên mọi lĩnh vực của một nước ngày càng được mở rộng ra các nước , do đó vấn đề thanh toán ,định giá , so sánh ,phân tích đánh giá về mặt giá trị và hiệu quả trở nên phức tạp hơn nhiều . Đơn vị thanh toán không chỉ là tiền tệ trong nước mà còn phải sử dụng các loại ngoại tệ khác nhau liên...

  pdf 53p nhattruong 14-07-2009 3424 1505

 • Tiểu luận về “Giá trị thặng dư - Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư”

  Theo đánh giá của V.I Lênin, lí luận giá trị thặng dư là “hòn đá tảng của học thuyết kinh tế của Mác” và học thuyết kinh tế của C. Mác là “nội dung căn bản của chủ nghĩa Mác”. Để đạt mục đích làm giàu tối đa của mình nhà tư bản đã mua sức lao động của công nhân kết hợp với tư liệu sản xuất để sản xuất ra sản phẩm, thu về giá trị thặng dư . Nhưng nhà tư bản bao...

  pdf 16p tiencuong 13-07-2009 6894 1480

 • Luận văn: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp xây dựng Binh đoàn 11

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp xây dựng binh đoàn 11', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 77p thotuu1792 28-12-2009 3273 1479

 • Mẫu bảng tiêu chí đánh giá nhân viên 2

  Các biểu mẫu hành chánh nhân sự liên quan đến việc đánh giá nhân viên - Biểu mẫu bảng tiêu chí đánh giá nhân viên 2.

  doc 2p vitconxinhdep 13-07-2009 7513 1442

 • Báo cáo chuyên đề thực tập ” Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp”

  Gia nhập tổ chức thương mại thế giới là chúng ta đã bước vào sân chơi kinh tế chung của thế giới. Vì thế ,các doanh nghiệp không tránh khỏi sự cạnh tranh gay gắt ,cũng như sự thay thế tất yêu giữa chúng. Cho nên để giữ vững vị trí của mình trên thương trường thì các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phâm,năng suất lao động ,áp dụng kỹ thuật tiên tiến…và...

  doc 84p poposan 22-04-2010 3470 1393

 • Giáo trình Sửa chữa thiết bị điện: Điện tử gia dụng - Nguyễn Tấn Phước, Lê Văn Bằng

  Giáo trình Sửa chữa thiết bị điện: Điện tử gia dụng được biên soạn nhằm mục đích giúp cho thợ sửa chữa điện gia dụng có tài liệu để tìm hiểu thêm về các loại thiết bị mới trong lĩnh vực này, nhằm giải quyết được các hư hỏng thông thường một cách đơn giản.

  pdf 137p phuocql31 11-11-2009 2157 1291

 • Mẫu bảng tiêu chí đánh giá nhân viên 1

  Các biểu mẫu hành chánh nhân sự liên quan đến việc đánh giá nhân viên - Biểu mẫu bảng tiêu chí đánh giá nhân viên 1.

  doc 4p vitconxinhdep 13-07-2009 4099 1286

 • + Xem thêm 143916 Giáo Trình Auto Cad khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản