Giáo trình create trigger

Xem 1-5 trên 5 kết quả Giáo trình create trigger
 • I- Khái niệm: • Trigger là một thủ tục không có tham số • Một Table có thể chứa nhiều Trigger • Trigger tự động thực hiện khi một trong 3 phát biểu Insert, Update, Delete thay đổi dữ liệu trên table chứa trigger.

  pdf18p nhocs200508 25-03-2011 501 162   Download

 • GIÁO TRÌNH SQL Biên soạn: Trần Nguyên Phong Một trigger có khả năng nhận biết được sự thay đổi về mặt dữ liệu trên bảng dữ liệu, từ đó có thể phát hiện và huỷ bỏ những thao tác không đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Trong một trigger, để huỷ bỏ tác dụng của câu lệnh làm kích hoạt trigger, ta sử dụng câu lệnh(1): ROLLBACK TRANSACTION Ví dụ 5.

  pdf20p muaythai3 24-08-2011 104 32   Download

 • Trigger là một đối tượng được định danh trong CSDL và được gắn chặt với một sự kiện xảy ra trên một bảng nào đó (điều này có nghĩa là nó sẽ được tự động thực thi khi xảy ra một sự kiện trên một bảng). Các sự kiện này bao gồm: chèn (Insert), xóa (Delete) hay cập nhật (Update) một bảng.

  doc2p chelseanb 13-05-2013 63 12   Download

 • ROLLBACK TRANSACTION và trigger Một trigger có khả năng nhận biết được sự thay đổi về mặt dữ liệu trên bảng dữ liệu, từ đó có thể phát hiện và huỷ bỏ những thao tác không đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Trong một trigger, để huỷ bỏ tác dụng của câu lệnh làm kích hoạt trigger, ta sử dụng câu lệnh(1): ROLLBACK TRANSACTION Ví dụ 5.

  pdf20p muaythai3 24-08-2011 40 5   Download

 • Có một đôi điều bạn cần phải chú ý về phát biểu CREATE TRIGGER này. Mệnh đề AFTER UPDATE chỉ rõ trigơ sẽ khởi chạy sau khi một phát biểu UPDATE được thực hiện. Bạn có thể truy xuất những giá trị cột cũ trước khi sự Cập nhật được áp dụng từ bảng đã bị xóa, và bạn có thể truy xuất những giá trị cột mới sau khi sự Cập nhật được áp dụng từ bảng được chèn vào.

  pdf10p xmen1357 04-01-2011 92 37   Download

Đồng bộ tài khoản