» 

Giáo Trình Kế Toán Ngân Hàng

 • Giáo trình Kế toán ngân hàng thương mại - Ts.Nguyễn Võ Ngoạn

  Giáo trình Kế toán ngân hàng thương mại gồm 7 chương cần tìm hiểu sau đây: Tổng quan kế toán ngân hàng thương mại. Kế toán và các thể thức thanh toán qua ngân hàng. Kế toán thanh toán liên hàng. Kế toán thanh toán vốn trong hệ thống các ngân hàng. Kế toán ngoại hối và thanh toán quốc tế. Kế toán các nghiệp vụ tín dụng. Kế toán phân tích và kế toán tổng hợp trong ngân hàng.

  pdf 123p thanhpham11 06-03-2014 94 34

 • Giáo trình Kế toán ngân hàng: Phần 1 - ĐH kinh tế

  Tham khảo giáo trình kế toán ngân hàng phần 1 với các phần kiến thức về kế toán ngân hàng trong kinh doanh, bộ máy kế toán ngân hàng trong kinh doanh, chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ trong kế toán ngân hàng, tổ chức vận dụng hình thức kế toán ngân hàng, kế toán ngân quỹ.

  pdf 53p lamtran89 05-07-2014 16 4

 • Giáo trình Kế toán ngân hàng - Phần 1

  Giáo trình Kế toán ngân hàng gồm 8 chương, phần 1 với 4 chương đầu trình bày nội dung về tổng quan kế toán ngân hàng, báo cáo tài chính trong ngân hàng thương mại, kế toán nghiệp vụ ngân quỹ, kế toán tài sản cố định. Tài liệu này giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy mời các bạn tham khảo.

  pdf 84p phuongpham357 21-07-2014 8 1

 • Giáo trình Kế toán ngân hàng - Phần 2

  Giáo trình Kế toán ngân hàng gồm 8 chương, phần 2 với 4 chương cuối trình bày về kế toán nghiệp vụ tín dụng, kế toán nghiệp vụ huy động vốn, kế toán thanh toán qua ngân hàng, kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và kết quả kinh doanh. Tham khảo giáo trình để nắm bắt chi tiết môn học.

  pdf 80p phuongpham357 21-07-2014 1 1

 • Giáo trình Kế toán ngân hàng: Phần 2 - ĐH kinh tế

  Nhằm giúp các bạn sinh vên có thêm tư liệu để chuẩn bị cho môn học của mình và các thầy cô có thêm kinh nghiệm trong việc thiết kế giáo trình môn học. Hãy tham khảo phần tiếp theo giáo trình Kế toán ngân hàng phần 2 với các nội dung về khái niệm thanh toán không dùng tiền mặt, kế toán và các hình thức thanh toán, thanh toán liên hàng nội bộ, thanh toán bù trừ.

  pdf 95p lamtran89 05-07-2014 3 1

 • Giáo trình Kế toán ngân hàng ( Bài tập)

  Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng thương mại. Từ đó sinh viên có cái nhìn về công tác kế toán ngân hàng trong tổng thể của hệ thống tổ chức...

  pdf 1p matquykyo1810 26-01-2010 2698 1827

 • Giáo trình kế toán ngân hàng thương mại

  Tham khảo bài thuyết trình 'giáo trình kế toán ngân hàng thương mại', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 68p le3kut3_tn 19-11-2012 249 120

 • Chương thứ nhất TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  Tham khảo tài liệu 'chương thứ nhất tổng quan về kế toán ngân hàng', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 37p matquykyo1810 26-01-2010 3357 1699

 • Giáo trình Kế toán Ngân hàng( Chương 1)

  Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng thương mại.

  pdf 37p truclyvl 05-01-2010 1178 940

 • giáo trình kế toán ngân hàng

  Khái niệm: Kế toán NHKD là một hệ thống thông tin và kiểm tra các hoạt động kinh tế - tài chính phát sinh trong trong từng ngân hàng kinh doanh (hoặc từng chi nhánh ngân hàng) bằng một hệ thống các phương pháp đặc trưng. 2. Đối tượng của kế toán NHKD: Cũng như đối tượng kế toán trong các doanh nghiệp, đối tượng của kế toán NHKD là Vốn kinh doanh và sự vận động của vốn kinh doanh trong...

  pdf 148p tukhuyen123 20-07-2012 417 289

 • KẾ TOÁN NGÂN HÀNG - KẾ TOÁN THANH TOÁN VỐN

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành kế toán ngân hàng - Giáo trình kế toán ngân hàng.

  ppt 53p lehoang_0104 01-09-2011 151 101

 • GIÁO TRÌNH VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  Mục tiêu: Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng thương mại. Từ đó sinh viên có cái nhìn về công tác kế toán ngân hàng trong tổng thể của hệ thống...

  pdf 168p insert_12 17-08-2013 85 33

 • Giáo trình Nghiệp vụ kế toán ngân hàng: Phần 2 - Lê Trung Thành

  Giáo trình Nghiệp vụ kế toán ngân hàng phần 2 với 4 chương tiếp theo có nội dung về cho vay các doanh nghiệp, cho vay các nhân và hộ gia đình, các hình thức tín dụng đặc biệt, nghiệp vụ ngân hàng Quốc tế. Tham khảo tài liệu này để nắm rõ chi tiết hơn về môn học.

  pdf 97p lamtran89 05-07-2014 16 6

 • Giáo trình Nghiệp vụ kế toán ngân hàng: Phần 1 - Lê Trung Thành

  Mời các bạn sinh viên và giáo viên tham khảo phần 1 giáo trình Nghiệp vụ kế toán ngân hàng này để bổ sung thêm kiến thức về ngành ngân hàng thương mại, quản lý tài sản và nguồn vốn của ngân hàng thương mại, tín dụng ngân hàng.

  pdf 69p lamtran89 05-07-2014 11 2

 • Giáo trình kế toán Ngân Hàng (chương 3)

  Cung cấp kiến thức cơ bản về các nghiệp vụ kế toán thu chi tiền mặt trong các ngân hàng thương mại từ theo qui trình kế toán, xử lý các nghiệp vụ cụ thể và các thông tin kế toán cung cấp 3.1. Khái niệm: Ngân quỹ của ngân hàng là những tài sản có độ thanh khoản lớn nhất như tiền mặt, ngoại tệ, chứng từ có giá trị ngoại tệ, tiền gửi thanh toán ở ngân hàng nhà nước hoặc ở ngân...

  pdf 11p truclyvl 05-01-2010 1613 1424

 • Giáo trình Kế toán Ngân Hàng (chương 2)

  Chương này nhằm giúp cho sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về nội dung của báo cáo tài chính trong ngân hàng, phương pháp lập báo cáo tài chính và các chỉ tiêu phân tích các báo cáo tài chính. Đặc biệt chương này giúp cho sinh viên hiểu được mục tiêu của quá trình kế toán tài chính trong ngân hàng, khái quát toán bộ công tác kế toán trong ngân hàng.

  pdf 19p truclyvl 05-01-2010 1309 1138

 • Giáo trình kế toán Ngân Hàng(chương 4)

  Trang bị cho sinh viên những kiến thức về kế toán tài sản cố định trong ngân hàng thương mại bao gồm các khái niệm cơ bản, cơ chế quản lý TSCĐ và qui trình kế toán, giúp cho sinh viên nắm được những điểm chung và khác biệt giữa kế toán TSCĐ trong các ngân hàng và các doanh nghiệp.

  pdf 17p truclyvl 05-01-2010 1144 1042

 • Kiểm toán ngân hàng - ĐH Ngân hàng

  "Kế toán ngân hàng" được viết dựa trên cơ sở Luật Ngân hàng nhà nước Việt nam, Luật các Tổ chức tín dụng, Luật kế toán Việt Nam, các Chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành và Chuẩn mực kế toán quốc tế, cơ chế nghiệp vụ và tài chính, kế toán hiện hành, cập nhật những thông tin mới nhất về chế độ kế toán của ngân hàng thương mại.

  pdf 8p tulip_12 14-01-2013 70 19

 • Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp

  Tham khảo sách 'giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 338p saoemconbuon 01-09-2010 3079 2059

 • Sách tham khảo Kế toán ngân hàng

  Mục tiêu: Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia,mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng.

  pdf 37p ntgioi120404 09-11-2009 2821 1453

 • + Xem thêm 1470 Giáo Trình Kế Toán Ngân Hàng khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản