Xem 1-20 trên 23 kết quả Giáo trình thi toelf
 • Tham khảo tài liệu 'student's books - đề thi toelf phần 1', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p ancomthieu 23-03-2011 102 42   Download

 • Tham khảo tài liệu 'student's books - đề thi toelf phần 2', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p ancomthieu 23-03-2011 91 35   Download

 • Tham khảo tài liệu 'student's books - đề thi toelf phần 10', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p ancomthieu 23-03-2011 69 35   Download

 • Tham khảo tài liệu 'student's books - đề thi toelf phần 3', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p ancomthieu 23-03-2011 79 33   Download

 • Tham khảo tài liệu 'student's books - đề thi toelf phần 4', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p ancomthieu 23-03-2011 82 32   Download

 • Tham khảo tài liệu 'student's books - đề thi toelf phần 6', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p ancomthieu 23-03-2011 78 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'student's books - đề thi toelf phần 7', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p ancomthieu 23-03-2011 61 25   Download

 • Tham khảo tài liệu 'student's books - đề thi toelf phần 8', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p ancomthieu 23-03-2011 67 25   Download

 • Tham khảo tài liệu 'student's books - đề thi toelf phần 5', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p ancomthieu 23-03-2011 68 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'student's books - đề thi toelf phần 9', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p ancomthieu 23-03-2011 70 24   Download

 • Tài liệu tham khảo Giáo trình Toefl . Danh từ đếm được có thể được dùng với số đếm do đó có hình thái số ít, số nhiều. Nó có thể dùng được dùng với a (an) và the. TOEIC, viết tắt của Test of English for International Communication, là một chứng chỉ tiếng Anh quốc tế về giao tiếp dành cho người đi làm không phải là nguoi sử dụng tiếng Anh làm tiếng mẹ đẻ. Danh...

  pdf145p yuki_snow_86 21-05-2009 7927 4935   Download

 • Ex: We will all go to school next week. They have both bought the insurance. Ex: We are all ready to go swimming.

  pdf15p xipo2thi 15-03-2011 169 101   Download

 • Ex: We all go to school now They both bought the ensurance You all come shopping. We/ You/ They + all/ both

  pdf15p xipo2thi 15-03-2011 117 67   Download

 • Ex: The teachers who were invited to the party were George, Bill and I. Ex: It was she who called you. Ex: We students are going to have a party. You guys

  pdf15p xipo2thi 15-03-2011 91 53   Download

 • affir mative statement (be) + and + S + V (be) + too so + V (be) + S Ex: I am happy, and you are too I am happy, and so are you. affir mative statement + and + (compound ver b) S + auxiliar y only + too so + auxiliar y only + S

  pdf15p xipo2thi 15-03-2011 83 48   Download

 • Ex: They will work in the lab tomorrow, and you will too. They will work in the lab tomorrow, and so will you. affir mative statement + and + (single ver b except be) S + do, does, or did + too so + do, does, or did + S

  pdf15p xipo2thi 15-03-2011 77 46   Download

 • Ex: I saw something between the wheels of the car. among) Different + between (not among) Ex: What are the differences between crows, rooks, and jackdaws. Between each + noun (-and the next) (more formal) Ex: We need 2 meters between each window. Ex: There seems to be less and less time between each birthday (and the next).

  pdf10p xipo2thi 15-03-2011 95 44   Download

 • Ex: Passive: A great deal of property is destroyed by hurricanes each year. PRESENT PROGRESSIVE OR PROGRESSIVE Am is are + being

  pdf15p xipo2thi 15-03-2011 86 40   Download

 • The distance from your house to school is farther than that of mine. Ex: If you want more/further information, please call to the agent. / Ex: Ex Next year he will come to the U.S for his further (= more) education

  pdf15p xipo2thi 15-03-2011 93 39   Download

 • Devide + between (not among) Ex: He devided his money between his wife, his daughter, and his sister. Share + between/among Ex: He shared the food between/among all my friend. • consecutive (Adj) l

  pdf15p xipo2thi 15-03-2011 75 38   Download

Đồng bộ tài khoản