Giấy chứng nhận điều chỉnh giấy phép đầu tư (cấp cho trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006 chưa đăng ký lại và không đăng ký lại)

Xem 1-16 trên 16 kết quả Giấy chứng nhận điều chỉnh giấy phép đầu tư (cấp cho trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006 chưa đăng ký lại và không đăng ký lại)
 • Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư (cấp cho trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006 chưa đăng ký lại và không đăng ký lại)

  doc2p nguyenphat 27-08-2009 122 5   Download

 • GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ

  doc1p nguyenphat 27-08-2009 70 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giấy chứng nhận đăng ký hoạt động', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p nguyenphat 27-08-2009 80 6   Download

 • MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH

  doc2p nguyenphat 27-08-2009 134 5   Download

 • MẪU GIẤY BIÊN NHẬN

  doc1p nguyenphat 27-08-2009 1318 69   Download

 • BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ KINH DOANH

  doc2p nguyenphat 27-08-2009 290 32   Download

 • THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

  doc2p nguyenphat 27-08-2009 71 6   Download

 • THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG (Áp dụng đối với hình thức chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa) [Ghi tên Bên mời thầu] có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu đối với gói thầu [ghi tên gói thầu với phạm vi cung cấp chính], thuộc dự án [ghi tên dự án] sử dụng nguồn vốn [ghi nguồn vốn hoặc tổ chức tài trợ vốn]. Bên mời thầu mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đối với việc cung cấp hàng hóa nêu trên tham dự.

  doc1p nguyenphat 27-08-2009 247 46   Download

 • THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

  doc2p nguyenphat 27-08-2009 139 12   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mâu ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam; Mẫu giấy chứng nhận điều chỉnh giấy phép đầu tư (cấp cho trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006 chưa đăng ký lại và không đăng ký lại) [G01] CƠ QUAN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA ...

  pdf3p dauhuthiu 27-09-2010 259 25   Download

 • Mẫu GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ(cấp cho trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006 chưa đăng ký lại và không đăng ký lại) theo mẫu Phụ lục II-5

  doc2p trannhu 15-07-2009 293 12   Download

 • Căn cứ Thông tư số........./2005/TT-BKH ngày...../....../2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã, Cơ quan đăng ký kinh doanh gửi tới quý Cơ quan Phiếu ý kiến về tên hợp tác xã (mẫu HTXMP).

  doc1p nguyenphat 27-08-2009 65 3   Download

 • MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ

  doc2p nguyenphat 27-08-2009 360 56   Download

 • THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN [Ghi tên Bên mời thầu] có kế hoạch tổ chức sơ tuyển nhà thầu theo Luật Đấu thầu để lựa chọn nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu [ghi tên gói thầu với phạm vi công việc chính] thuộc dự án [ghi tên dự án], sử dụng nguồn vốn [ghi nguồn vốn hoặc tổ chức tài trợ vốn]. Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham dự sơ tuyển gói thầu nêu trên.

  doc1p nguyenphat 27-08-2009 121 16   Download

 • SỐ LƯỢNG XÃ VIÊN, DANH SÁCH THÀNH VIÊN CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

  doc1p nguyenphat 27-08-2009 76 5   Download

 • PHIẾU Ý KIẾN VỀ TÊN HỢP TÁC XÃ

  doc1p nguyenphat 27-08-2009 109 2   Download

Đồng bộ tài khoản