Hapaco

Xem 1-11 trên 11 kết quả Hapaco
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dệt may hapaco', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf100p sang_som 25-04-2013 120 51   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luận văn: quá trình cổ phần hoá của công ty giấy hải phòng hapaco (hp_paper toinstock company)', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p notonline1122 20-02-2013 49 10   Download

 • Lịch sử ra đời của công nghệ sản xuất giấy đã có mấy nghìn năm trƣớc do ngƣời Trung Quốc phát minh ra. Trải qua mấy nghìn năm phát triển của công nghiệp sản xuất giấy, về cơ bản quy trình làm ra một tờ giấy không thay đổi là mấy nhƣng thiết bị, máy móc để sản xuất giấy thì phát triển không ngừng theo cùng công nghiệp chế tạo máy.

  pdf64p htc_12 14-05-2013 97 45   Download

 • Trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay, kế toán đƣợc coi là ngôn ngữ kinh doanh, là phƣơng tiện giao tiếp giữa doanh nghiệp với các đối tƣợng liên quan đến doanh nghiệp. Kế toán cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính hữu ích cho các đối tƣợng trong việc ra quyết định kinh tế hợp lý và hiệu quả.

  pdf104p sang_som 25-04-2013 30 16   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận ktct: quá trình cổ phần hoá của công ty giấy hải phòng hapaco', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p sunderland24 11-06-2011 54 16   Download

 • Tiểu luận với đề tài "Quá trình cổ phần hoá của công ty Giấy Hải Phòng Hapaco" trình bày nội dung gồm 3 phần: phần 1 đôi nét về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, phần 2 quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam, phần 3 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giấy Hải Phòng sau khi cổ phần hoá.

  doc13p galaxyhehe 23-06-2014 40 16   Download

 • Cùng với xu hƣớng phát triển của thế giới, trong những năm vừa qua kinh tế Việt Nam có nhiều chuyển biến khởi sắc. Trong điều kiện kinh tế thị trƣờng có sự quản lý của Nhà nƣớc, các doanh nghiệp đƣợc phép hoạt động kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh trong khuôn khổ pháp luật. Để có thể khẳng định chỗ đứng của mình thì bất kể doanh nghiệp nào cũng cần phải có những chính sách đƣờng lối cũng nhƣ các công cụ quản lý đắc lực....

  pdf109p nokia_12 09-05-2013 29 11   Download

 • Quá trình hội nhập kinh tế khu vực và Quốc tế là một điều tất yếu đối với nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Mà khu vực kinh tế nhà nước với vai trò là đầu tàu. Vậy các doanh nghiệp đó với công nghệ và sự quản lý còn lạc hậu đã làm gì để hội nhập đây? Một lối thoát rất có hiệu quả là các doanh nghiệp đó phải liên minh, liên kết hoặc góp vốn thành một công ty lớn để đủ sức cạnh tranh và giành...

  pdf13p tieutaydoc 06-08-2010 70 15   Download

 • Quá trình hội nhập kinh tế khu vực và Quốc tế là một điều tất yếu đối với nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Mà khu vực kinh tế nhà nước với vai trò là đầu tàu. Vậy các doanh nghiệp đó với công nghệ và sự quản lý còn lạc hậu đã làm gì để hội nhập đây? Một lối thoát rất có hiệu quả là các doanh nghiệp đó phải liên minh, liên kết hoặc góp vốn thành một công ty lớn để đủ sức cạnh tranh và giành...

  pdf12p galdious89 27-02-2012 53 14   Download

 • Đảng và Nhà nước đã hình thành khung pháp lý và những ưu đãi gì để thúc đẩy các doanh nghịêp nhà nước cổ phần hoá chưa? Về phía doanh nghiệp đã tiến hành cổ phần hoá theo luật doanh nghiệp, nghị định… chưa? Các doanh nghiệp đó sau khi cổ phần hoá đã làm ăn ra sao? Đó là vấn đề mà em muốn đề cập tới trong bài tiểu luận này mà tiêu biểu là quá trình cổ phần hoá của công ty Giấy Hải Phòng Hapaco (HP_Paper Toinstock Company) Nhưng với kiến thức và hiểu biết...

  pdf13p tengteng4 19-11-2011 41 5   Download

 • Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của HAPACO. 2.1. Kết quả kinh doanh trong 2 năm gần đây. Bảng báo cáo kết quả kinh doanh năm 2003 và 2004 của HAPACO (Số liệu đã được kiểm toán)

  pdf7p phuochau19 22-05-2011 26 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản