Heritage hotel

Xem 1-3 trên 3 kết quả Heritage hotel
  • Nước ta đang đứng trên ngưỡng cửa của thiên niên kỷ mới với những chuyển biến sâu rộng và mạnh mẽ trên thế giới. Những thay đổi phức tạp của tình hình khu vực và quốc tế, xu thế hội nhập và liên kết phát nhanh chóng đi đôi với cạnh tranh kinh tế ngày càng quyết liệt giữa các quốc gia đang tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh của nước ta đặc biệt là trong hoạt động kinh doanh khách sạn.

    pdf59p dell1122 04-09-2012 112 44   Download

  • Nước ta đang đứng trên ngưỡng cửa của thiên niên kỷ mới với những chuyển biến sâu rộng và mạnh mẽ trên thế giới. Những thay đổi phức tạp của tình hình khu vực và quốc tế, xu thế hội nhập và liên kết phát nhanh chóng đi đôi với cạnh tranh kinh tế ngày càng quyết liệt giữa các quốc gia đang tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh của nước ta đặc biệt là trong hoạt động kinh doanh khách sạn.

    pdf62p cugiai1311 21-11-2012 160 75   Download

  • The asean community based tourism standard and related documents were prepared by the Cambodian Ministry of Tourism under the auspices of the ASEAN Tourism Standards Task Force. The initiative involves the preparation of ASEAN Tourism Standards for: Green hotels, food and beverage services, public restrooms, home stays, ecotourism, tourism heritage and, community based tourism.

    pdf270p tangtuy12 01-06-2016 6 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản