Hết hiệu lực thi hành

Xem 1-20 trên 123 kết quả Hết hiệu lực thi hành
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

  pdf1p bupbebaggo 15-01-2013 29 1   Download

 • Quyết định 57/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành

  doc2p 1huutri 06-08-2009 72 1   Download

 • Quyết định 57/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành

  doc0p 1huutri 06-08-2009 199 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

  pdf2p bupbebagsu 16-01-2013 35 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND VÀ UBND TỈNH HÀ GIANG HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN TỈNH HÀ GIANG

  pdf8p bupbebagsu 16-01-2013 20 4   Download

 • Ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng kèm theo Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2002. Những quy định tại Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 284/2000/QĐ-NHNN1 ngày 25/8/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trái với Quy chế này hết hiệu lực thi hành.

  doc15p chuongvd 27-11-2010 481 146   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008; Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quy...

  pdf10p vienthieu 31-12-2010 105 17   Download

 • Quyết định số 2811/QĐ-UBND về công bố danh mục các văn bản về đất đai do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành đã hết hiệu lực thi hành do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

  pdf3p lawbmhc2 24-11-2009 83 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

  pdf6p meodomayman 26-07-2012 57 4   Download

 • Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội; Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

  pdf10p conchokon 24-09-2012 46 4   Download

 • Quyết định số 05/2002/QĐ-UB về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1997 đến ngày 31 tháng 12 năm 1999, đã hết hiệu lực thi hành do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf8p lawbmhc4 24-11-2009 78 3   Download

 • Quyết định số 643/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành.

  pdf9p lawbmhc4 24-11-2009 91 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012 BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf8p duongphuongtim 23-04-2013 35 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ VĂN BẢN QPPL CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2012 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn...

  pdf10p luatsuminhtri 25-06-2013 39 3   Download

 • Điều 80. Hiệu lực thi hành Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2002. Pháp lệnh Hải quan được Hội đồng Nhà nước ban hành ngày 20 tháng 2 năm 1990 hết hiệu lực từ ngày Luật này có hiệu lực. Các quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ.

  pdf1p phuongthanh1 30-10-2009 60 2   Download

 • Quyết định số 100/2001/QĐ-UB về bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ năm 1976 đến năm 1996, đã hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf10p lawbmhc5 24-11-2009 54 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU BAN HÀNH TRONG NĂM 2010 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

  pdf3p keodualadua 13-12-2012 11 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

  pdf2p oggianoel 09-01-2013 23 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN

  pdf2p bupbebaggo 15-01-2013 28 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

  pdf2p thanlorax 17-04-2013 26 2   Download

Đồng bộ tài khoản