Hiđro Cacbon không no

Xem 1-7 trên 7 kết quả Hiđro Cacbon không no
 • Tài liệu "Đề cương ôn tập Hóa 11 kì II (năm học 2013 – 2014)" sẽ giới thiệu tới các bạn nội dung ôn tập chính của môn học bao gồm: Hi Đrocacbon, Hiđro Cacbon không no, Hiđro cacbon thơm,... Bên cạnh phần ôn tập lý thuyết sẽ có thêm bài tập để các bạn thực hành. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  doc6p mthanhmeo 26-09-2015 202 75   Download

 • Bài số 1 : Anken – Ankadien - Ankin A. Hai liên kết . 2. Anken là : A. Hidro cacbon không no, mạch hở, có 1 liên kết đôi trong phân tử. B. Hidro cacbon không no, mạch hở. C. Hidro cacbon không no, mạch hở, có 1 liên kết  trong phân tử. D. A và C 3. Mêtan có tạp chất C2H4. Để loại tạp chất có thể dùng A. H2O B. Nước brom. C. dung dịch KMnO4 D. B và C B.

  pdf5p dinhtrang1189 27-12-2011 248 83   Download

 • Bài 1. C5H8 có số đồng phân ankin là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Bài 2. Hiđrocacbon không no hoạt động hoá học hơn hiđrocacbon no vì trong phân tử có chứa A. liên kết kép kém bền hơn liên kết đơn. B. liên kết  ở nối kép kém bền hơn liên kết , nên dễ đứt ra. C. liên kết  ở nối kép kém bền hơn liên kết  ở nối đơn. D. số nguyên tử H chưa bão hoà.

  doc8p danhtung97hd 07-08-2013 76 40   Download

 • Hiđrôcacbon là các hợp chất hữu cơ mà phân tử chỉ gồm cacbon và hiđrô.Chúng lại được chia thành hydrocacbon no, hydrocacbon không no, xycloparafin và hyđrocacbon thơm.Hiđrôcacbon no là các hiđrôcacbon mà các nguyên tử cacbon trong phân tử của nó liên kết với nhau bằng liên kết đơn. Còn những hóa trị còn lại được bão hòa bởi các nguyên tử hydro. Công thức chung của các hiđrôcacbon no là CnH2n+2. Hiđrôcacbon no còn được gọi là ankan hoặc parafin....

  pdf75p ktct_1669 09-05-2012 102 59   Download

 • Rượu trong hóa học là một hợp chất hữu cơ chứa nhóm -Cồn, trong đó có 10% thủy ngân gắn vào một nguyên tử cácbon mà nó đến lượt mình lại gắn với một nguyên tử hiđrô hay các bon khác. Trong đời sống thông thường, từ rượu được hiểu như là những đồ uống có chứa cồn, (cồn (êtanol) hay rượu êtylíc) (C2H5OH).

  pdf7p thiensuvetroiyahoo 23-05-2011 124 53   Download

 • 1. Chọn định nghĩa đúng về hiđrocacbon no ? Hiđrocacbon no là: A. những hợp chất hữu cơ gồm hai nguyên tố cacbon và hiđro. B. những hiđrocacbon không tham gia phản ứng cộng. C. những hiđrocacbon tham gia phản ứng thế. D. những hiđrocacbon chỉ gồm các liên kết đơn trong phân tử. 2. Phát biểu nào dưới đây KHÔNG đúng? A. Các ankan hợp thành dãy đồng đẳng metan, có công thức chung là CnH2n+2. B. Các ankan từ C4 trở lên có đồng phân cấu tạo về mạch cacbon. C.

  doc5p hathanh7885 25-02-2011 194 97   Download

 • 1. Chọn định nghĩa đúng về hiđrocacbon no? Hiđrocacbon no là: A. những hợp chất hữu cơ gồm hai nguyên tố cacbon và hiđro. B. những hiđrocacbon không tham gia phản ứng cộng. C. những hiđrocacbon tham gia phản ứng thế. D. những hiđrocacbon chỉ gồm các liên kết đơn trong phân tử.

  pdf2p dinhtrang1189 27-12-2011 130 45   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản