Hộ cận nghèo

Xem 1-20 trên 244 kết quả Hộ cận nghèo
 • Tham khảo tài liệu 'xác nhận hộ cận nghèo', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p den_huyenbi 26-07-2010 391 37   Download

 • Nhằm giúp các bạn có thêm biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả, mời các bạn cùng tham khảo mẫu "Phiếu C - Thu thập đặc điểm hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 201..." dưới đây. Biểu mẫu được sử dụng để điều tra về thông tin hộ gia đình, các thông tin về các thành viên trong hộ gia đình nghèo và cận nghèo.

  pdf2p nakatamimosa 30-11-2015 240 53   Download

 • Bảng "Tổng hợp kết quả điều tra xác định hộ nghèo/hộ cận nghèo" được sử dụng để điều tra, thu thập thông tin phân loại hộ nghèo theo kết quả điều tra phiếu B, xác định số hộ nghèo, cận nghèo, phân loại hộ hộ nghèo, cận nghèo. Biểu mẫu được chia theo dạng cột giúp người dùng dễ dàng sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  xls1p nakatamimosa 30-11-2015 89 17   Download

 • Hội nghị triển khai công tác điều tra, rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo 2015 "Quy trình xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo 2015" trình bày về các bước, quy trình xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt thông tin chi tiết.

  ppt18p nakatamimosa 30-11-2015 21 3   Download

 • Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg về ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo 2011 - 2015.

  pdf2p hkquoc 12-02-2011 169 31   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHUẨN HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO ÁP DỤNG CHO GIAI ĐOẠN 2011- 2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf3p meoconanca 28-02-2011 98 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tthc_44/thu: người tham gia bhyt thuộc hộ gia đình cận nghèo', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p meobunngu 19-01-2011 54 2   Download

 • KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2012

  pdf6p bupbebaggo 15-01-2013 26 2   Download

 • Quyết định số 02/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015, căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003, căn cứ quyết định số 09/2011/QĐ-TTg. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc1p anhtuan716daklak 15-10-2015 28 0   Download

 • Quyết định số: 07/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có thu nhập bình quân thấp hơn hoặc bằng 150% so với thu nhập của chuẩn hộ nghèo vay vốn từ nguồn ngân sách địa phương; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;...

  pdf7p codon_02 27-11-2015 15 0   Download

 • ĐÁNH GIÁ NHANH HỘ CÓ KHẢ NĂNG RƠI NGHÈO, CẬN NGHÈO (Kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm) Số TT Họ và tên chủ hộ (Ghi tên tất cả các hộ cần rà soát) Phân loại hộ theo điểm tài sản Số lượng tài sản Nhóm A1 x 20 điểm Số lượng tài sản Nhóm A2 x 5 điểm Số lượng tài sản Nhóm A3 x 3 điểm Tổng số...

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 34 6   Download

 • MẪU BIÊN BẢN BÌNH XÉT HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO (Kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------------BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO Thôn/Tổ dân

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 266 10   Download

 • THU THẬP ĐẶC ĐIỂM HỘ NGHÈO VÀ CẬN NGHÈO NĂM:........... (Chỉ dùng đối với hộ nghèo và cận nghèo) (Kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm)

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 42 5   Download

 • Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định chính sách hỗ trợ đối với hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Ninh.

  pdf6p tuyetroimuahe123 13-03-2014 28 1   Download

 • Nghị quyết số: 05/2015/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf1p ngochuyen2345 23-10-2015 15 0   Download

 • Quyết định số: 15/2016/QĐ-UBND về việc hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;...

  pdf2p codon_09 29-03-2016 17 0   Download

 • PHIẾU KHẢO SÁT THU NHẬP HỘ GIA ĐÌNH NĂM... (Kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm) 1. Họ tên chủ hộ:....................................... Hộ số:............................................... 2. Địa chỉ:............................................................................................................. Tỉnh/Thành phố : ....................................................

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 266 49   Download

 • Thông tư 35/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân

  pdf13p myngoc 13-08-2009 126 12   Download

 • Công tác xóa đói giảm nghèo ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình trong những năm qua đã có nhiều kết quả khả quan (tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 3,7%). Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo vẫn đang còn cao (24,12% năm 2011), nguy cơ hộ bị nghèo rất lớn (trên 22,5% hộ thuộc diện cận nghèo).

  pdf10p sunshine_10 25-07-2013 48 13   Download

 • Thông tư số 25/2008/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình cận nghèo theo quy định tại khoản 4 điều 1 Quyết định số 117/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf7p lawvhxh2 16-11-2009 98 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản