Hộ nông trường viên nhận khoán

Xem 1-4 trên 4 kết quả Hộ nông trường viên nhận khoán
 • Công văn 3406/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với hộ nông trường viên nhận khoán

  pdf1p tonynguyen 14-08-2009 51 4   Download

 • Miễn tiền thuê đất đến năm thuế 2010 đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức theo quy định của pháp luật cho từng vùng đối với hộ nông dân, hộ nông trường viên, xã viên hợp tác xã nông nghiệp nhận giao khoán của doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp nay phải chuyển sang thuê đất và ký hợp đồng thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Đất đai.

  doc6p kieuoanh 12-09-2009 130 22   Download

 • Ngọai trừ trường hợp được cho phép, nếu không HortResearch không đưa ra sự tiên đoán, bảo đảm nào liên quan đến sự chính xác hay phù hợp cho bất kỳ việc sử dụng hay ứng dụng bất kỳ thông tin, khoa học hay kết quả trong quyển báo cáo này.

  pdf25p xinh_la 05-03-2012 14 4   Download

 • Giới thiệu tổng quát WTO giải quyết tranh chấp phát sinh giữa các Thành viên trên cơ sở những quy tắc và thủ tục quy định tại “Thoả thuận về các quy tắc và thủ tục điều chỉnh việc giải quyết tranh chấp” (Dispute Settlement Understanding - gọi tắt là DSU) được các Thành viên thông qua trong Vòng đàm phán Uruguay.

  pdf27p cnkbmt10 27-10-2011 28 7   Download

Đồng bộ tài khoản