Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 158 kết quả Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
 • Doanh nghiệp có quyền yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các Bộ liên quan giải đáp pháp luật trong phạm vi quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Việc giải đáp pháp luật được thực hiện trong thời hạn từ 15 đến 30 ngày làm việc, dưới các hình thức: bằng văn bản, thông qua mạng điện tử, giải đáp ...

  pdf6p chanhthu 24-06-2009 182 18   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

  pdf3p daumeoduoicop 26-03-2010 107 12   Download

 • Quyết định số 339/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

  pdf5p lawttnh11 13-11-2009 35 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

  pdf3p caytudang 20-04-2013 347 122   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2012 CỦA BỘ XÂY DỰNG

  pdf7p dhoomagain 23-02-2012 47 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN NĂM 2012 - 2015 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf13p kuckucucu 16-05-2012 51 5   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ NĂM (Ngày 06/12 - 07/12/2012)

  pdf3p naubanh_tet 01-02-2013 52 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VÀ MỨC CHI ĐẶC THÙ CHO CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

  pdf4p buomgiay 09-12-2011 40 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2012 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf6p kuckucucu 16-05-2012 48 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

  pdf5p kuckucucu 16-05-2012 38 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf11p meocontreocay 29-05-2011 43 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2011 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf6p thanlannho 31-05-2011 57 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỘT SỐ MỨC CHI ĐẶC THÙ CHO CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

  pdf4p noel_vui 15-11-2012 30 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf13p thanlannho 31-05-2011 46 1   Download

 • Quyết định 1190/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2013 - 2015.

  pdf6p nanghonghoang 27-03-2014 21 0   Download

 • Quyết định 1002/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo và nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf5p thanhdieutran 14-04-2014 19 0   Download

 • Quyết định 615/QĐ-BTC về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf5p thanhdieutran 14-04-2014 18 0   Download

 • Quyết định 126/QĐ-BXD năm 2014 Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ Xây dựng.

  pdf8p thanhdieutran 14-04-2014 23 0   Download

 • Quyết định 4279/QĐ-BGTVT năm 2013 về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải.

  pdf13p thanhdieutran 14-04-2014 14 0   Download

 • Báo cáo 4227/BC-BNN-PC năm 2013 tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Nghị định 66/2008/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

  pdf5p thanhdieutran 14-04-2014 25 0   Download

Đồng bộ tài khoản