Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

Xem 1-20 trên 34 kết quả Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ
 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục đăng ký chủ trì thực hiện dự án thuộc chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp .', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p demtichlieu 13-07-2010 63 9   Download

 • Quy chế quản lý chương trình được ban hành theo quyết định số 36/2006/QĐ-TTg ngày 8/2/2006 của Thủ tướng Chính phủ, thông tư liên tịch số 102/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 31/10/2006 của liên Bộ tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với chương trình.

  pdf28p hoangly 24-06-2009 411 198   Download

 • Quyết định 1600/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp để tuyển chọn thực hiện trong 2 năm 2006 - 2007

  doc9p diennghia 19-08-2009 73 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ GIAI ĐOẠN 2011-2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf8p colgate_colgate 20-12-2010 74 9   Download

 • Quyết định số 1415/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp để chỉ định đơn vị chủ trì thực hiện trong 2 năm 2007-2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  pdf6p truongvekien 10-10-2009 80 8   Download

 • Quyết định số 1399/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp để tuyển chọn thực hiện trong 2 năm 2008-2009 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  pdf8p truongvekien 10-10-2009 68 3   Download

 • Thông tư liên tịch 102/2006/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

  doc9p diennghia 19-08-2009 73 3   Download

 • Quyết định 11/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy chế tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp"

  doc37p diennghia 19-08-2009 64 5   Download

 • Quyết định 36/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành "Quy chế quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp"

  doc11p diennghia 19-08-2009 60 5   Download

 • Quyết định 567/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp để tuyển chọn thực hiện trong năm 2010

  pdf7p nguyetnga 19-08-2009 80 4   Download

 • Quyết định 01/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

  doc3p diennghia 19-08-2009 72 3   Download

 • Quyết định 68/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

  doc5p diennghia 19-08-2009 273 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐỂ TUYỂN CHỌN BỔ SUNG CHO THỰC HIỆN TRONG 2 NĂM 2012-2013

  pdf4p dhoomagain 23-02-2012 254 107   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TUYỂN CHỌN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ GIAI ĐOẠN 2011-2015

  pdf19p meoconbatbuom 27-05-2011 57 11   Download

 • Thông tư liên tịch số 102/2006/TTLT-BTC-BKHCN về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp do Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công Nghệ ban hành

  pdf9p truongvekien 10-10-2009 58 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG 2 NĂM 20122013 BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  pdf17p meoconbatbuom 27-05-2011 70 6   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ GIAI ĐOẠN 2011-2015

  pdf15p hoa_kimngan 01-09-2011 40 6   Download

 • Quyết định số 11/2006/QĐ-BKHCN về ban hành “Quy chế tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp” do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  doc43p truongvekien 10-10-2009 41 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐỂ TUYỂN CHỌN CHO THỰC HIỆN TRONG 2 NĂM 2012-2013

  pdf10p coolandclean 22-05-2012 44 3   Download

 • Quyết định số 68/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf5p truongvekien 10-10-2009 53 2   Download

Đồng bộ tài khoản