Hoạt động của form

Xem 1-20 trên 270 kết quả Hoạt động của form
 • Mẫu Quy định Hoạt động của máy sản xuất sản phẩm giới thiệu tới các bạn về nhiệm vụ của nhân viên kỹ thuật khi quá trình sản xuất máy (CNC) có xảy ra sự cố khiến máy dừng hoạt động. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết. 

  doc1p nguyenanhws 19-05-2015 25 2   Download

 • "Báo cáo Tình hình hoạt động của bộ phận một cửa" trình bày về tình hình hoạt động của phòng một cửa các thị trấn trên địa bàn huyện Mê Linh. Từ đó, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, trong hoạt động công tác tại bộ phận một cửa thị trấn Quang Minh đồng thời đề ra phương hướng khắc phục những thiếu sót còn tồn tại.

  doc7p thuhuong201283 06-10-2014 344 40   Download

 • Mẫu TP-LS-05: Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ.

  doc3p pretty4 08-07-2010 134 9   Download

 • Kế hoạch hoạt động chuyên đề tổ "Khoa học tự nhiên" năm học 2014-2015, căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 của Trường THCS Long Cốc, căn cứ vào kế hoạch hoạt động của tổ tự nhiên năm học 2014–2015. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  doc3p t82t85 23-11-2015 49 6   Download

 • QUY CHẾ MẪU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN CẤP XÃ (Ban hành theo Quyết định số ………/QĐ-UBND ngày ….. tháng.... năm …………..của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ……………………) MỤC 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này áp dụng cho Đội công tác xã hội tình nguyện xã1

  pdf5p muananghe 01-08-2013 376 31   Download

 • Sau đây là Mẫu số: 01/TTS (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính) - Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản (Áp dụng cho cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản hoặc tổ chức khai thay). Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  doc4p nhtanhbi 28-07-2015 175 19   Download

 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH HOẶC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế 1. Tên tổ

  doc1p pretty4 27-07-2010 66 13   Download

 • NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Chương I: Điều khoản chung Tên gọi bằng tiếng Việt, tên gọi bằng tiếng nước ngoài (nếu có), tên viết

  doc1p pretty4 27-07-2010 67 11   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu '10b/nhnn_ thu nhập, chi phí, kết quả hoạt động của ngân hàng nhà nước việt nam', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p pretty2 23-07-2010 123 8   Download

 • UBND TỈNH1………. SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------Số: /BC ………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------…..,, ngày ….. tháng ….. năm ………. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN Kính gửi: 1. Tình hình tệ nạn ma túy, mại dâm, lây nhiễm HIV/AIDS và mua bán người trên địa bàn ……………………… - Tình hình tệ nạn mại dâm, nghiện ma túy. - Tình hình lây nhiễm HIV/AIDS ...

  pdf2p muananghe 01-08-2013 256 15   Download

 • Biểu số: 07a Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… . Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 04 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 04 tháng 10 hàng năm. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ (6 tháng, năm) - Đơn vị báo cáo: Tổ hòa giải ..... - Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban nhân xã/phường/thị trấn …

  pdf2p banhbeonhanthit 30-07-2013 47 5   Download

 • Biểu số: 07c Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… . Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 12 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 12 tháng 10 hàng năm. - Đơn vị báo cáo: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN (6 tháng, năm) Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố ............

  pdf2p banhbeonhanthit 30-07-2013 62 4   Download

 • Biểu số: 07d Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… . Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 17 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 17 tháng 10 hàng năm. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (6 tháng, năm) - Đơn vị báo cáo: Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang - Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) Đơn vị tính: vụ việc Chia theo lĩnh vực pháp luật Tên đơn vị hành chính cấp huyện Tổng số vụ việc tiếp nhận hòa...

  pdf2p banhbeonhanthit 30-07-2013 37 4   Download

 • Biểu số: 20a Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… . Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 07 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 07 tháng 10 hàng năm. Số luật sư (LS) làm việc tại Tổ chức hành nghề luật sư (TCHNLS) (Người) Chia ra Số LS là thành viên của Đoàn LS địa phương TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LUẬT SƯ TẠI TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ (6 tháng, năm) Đơn vị báo cáo: Tổ chức hành nghề luật sư (Văn phòng Luật sư, Công ty Luật)………..

  pdf5p banhbeonhanthit 30-07-2013 46 5   Download

 • Biểu số: 21b Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… . Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 07 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 07 tháng 10 hàng năm. Số lượng nhân sự (Người) TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (6 tháng, năm) - Đơn vị báo cáo: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản/Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản… - Đơn vị nhận báo cáo: Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang Chia ra Tổng số Đấu giá viên 2 Nhân viên khác 3 1...

  pdf2p banhbeonhanthit 30-07-2013 19 4   Download

 • (Kèm theo Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) TÊN DOANH NGHIỆP -------Số: /….-….

  pdf2p banhbeonhanthit 30-07-2013 80 7   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.dt.07 - bản đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động của chi nhánh', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc5p pretty4 27-07-2010 44 3   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, NGHỊ ĐỊNH : Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. Điều 2. Đối tượng áp dụng Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. Điều 3.

  pdf8p tieucuu 20-06-2013 47 3   Download

 • Biểu số: 07b Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… . Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 07 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 07 tháng 10 hàng năm. - Đơn vị báo cáo: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TẠI ĐỊA BÀN XÃ (6 tháng, năm) Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn … - Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố (thuộc tỉnh) ............ (Phòng Tư pháp) ...

  pdf2p banhbeonhanthit 30-07-2013 63 3   Download

 • Biểu số: 20b Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… . Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 07 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 07 tháng 10 hàng năm. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA LUẬT SƯ HÀNH NGHỀ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN (6 tháng, năm) Đơn vị báo cáo: Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân……………………… Đơn vị nhận báo cáo: - Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang - Đoàn Luật sư tỉnh Hậu Giang Doanh thu (Nghìn đồng) Số việc tham gia tố tụng Chia ra ...

  pdf5p banhbeonhanthit 30-07-2013 22 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản