» 

Học Thuyết Giá Trị Thặng Dư

 • Luận văn " duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư "

  Trước đây các nhà XH CN không tưởng chỉ có thể nói về sự bóc lột của TBCN, chỉ mở ra đ ược một xã hội mà hầu như mọi cái chưa thực tế, nhưng khi Má c và Anghen cho ra đ ời hai phát triển vĩ đại là "Chủ nghĩa duy vật lịch sử và "học thuyết giá trị thặng dư" mà XHCN từ không tưởng trở thành hiện thực.

  pdf 14p tieutaydoc 06-08-2010 167 72

 • Tiểu luận: Học thuyết giá trị thặng dư và sự cống hiến của C.Mác

  Tiểu luận đề tài học thuyết giá trị thặng dư và sự cống hiến của C.Mác, nghiên cứu về những lý luận cơ bản liên quan đến học thuyết giá trị thặng dư của CMác. Mời các bạn tham khảo!

  doc 62p nth_221 25-02-2014 38 9

 • Bài giảng Chương V: Học thuyết giá trị thặng dư

  Bài giảng Chương V: Học thuyết giá trị thặng dư trình bày nội dung kiến thức về sự chuyển hóa của tiền thành tư bản, quá trình sản xuất giá trị thặng dư, tiền lương trong chủ nghĩa tư bản, tích luỹ tư bản, quá trình lưu thông của tư bản, hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư và các hình thái của tư bản.

  pdf 42p colendaica32 03-06-2014 24 3

 • Chuyên đề 1: Một số nhận thức về học thuyết giá trị thặng dư của Mác

  Chuyên đề 1: Một số nhận thức về học thuyết giá trị thặng dư của Mác nằm trong bài giảng lịch sử học thuyết kinh tế nhằm trình bày về cơ sở lý về học thuyết giá trị thặng dư, so sánh giữa công thức lưu thông hàng hóa giản đơn và lưu thông tư bản. Một số nhận thức mới về giá trị sức lao động của Các Mác, của các nhà kinh tế Trung Quốc.

  ppt 17p pink_12 27-05-2014 16 2

 • Tiểu luận Học thuyết giá trị thặng dư

  Các Mác - Nhà kinh tế chính trị học, Nhà triết học thiên tài của Đức đã để lại cho nhân loại biết bao học thuyết mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị . Có thể nói học thuyết giá trị thặng dư là một phát hiện vĩ đại nhất của Mác ở thế kỷ XIX.

  pdf 10p xuan2013 15-01-2013 167 69

 • Tiểu luận kinh tế chính trị : Chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư

  Trước đây các nhà XHCN không tưởng chỉ có thể nói về sự bóc lột của TBCN , chỉ mở ra được một xã hội mà hầu như mọi cái chưa thực tế, nhưng khi Mác - Anghen cho ra đời hai phát triển vĩ đại là " chủ nghĩa duy vật lịch sử" và " học thuyết giá trị thặng dư"...

  pdf 14p sunderland24 11-06-2011 164 64

 • Tài liệu Học thuyết giá trị thặng dư

  Trong học thuyết này, C.Mác nghiên cứu mối quan hệ giữa người với người thông qua mối quan hệ giữa vật với vật. Cơ sở về kinh tế để xác lập quan hệ giữa người với người thông qua quan hệ giữa vật với vật chính là lao động, cái thực thể, yếu tố cấu thành giá trị của hàng hóa. Đó chính là trọng tâm của học thuyết giá trị.

  doc 22p nthhnung 30-03-2013 119 45

 • Chương 5 : Học thuyết giá trị thặng dư

  Giá trị thặng dư là một trong những khái niệm trung tâm của kinh tế chính trị Mác - Lênin. Các Mác đã nghiên cứu và đưa ra một số công thức tính toán xung quanh khái niệm này trong các tác phẩm viết về kinh tế chính trị của ông.

  ppt 117p lotus_123 09-12-2012 74 31

 • Chương 2 : Nghiên cứu học thuyết giá trị thặng dư

  Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản Công thức T – H – T’ (T’=T+ΔT) ΔT? Xét trong lưu thông, dù trao đổi ngang giá hay không cũng không tạo ra giá trị thặng dư Trường hợp trao đổi ngang giá: giá trị không đổi, chỉ khác về GTSD

  ppt 46p page_12 15-08-2013 37 6

 • Chuyên đề 2: Học thuyết giá trị thặng dư

  Chuyên đề 2: Học thuyết giá trị thặng dư nhằm trình bày về điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa, sự chuyển hóa của tiền thành tư bản, hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động, quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa hay quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư.

  pdf 115p bad_12 04-07-2014 8 3

 • Học thuyết giá trị thặng dư của C.Mac

  Các Mác - Nhà kinh tế chính trị học, Nhà triết học thiên tài của Đức đã để lại cho nhân loại biết bao học thuyết mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị . Có thể nói học thuyết giá trị thặng dư là một phát hiện vĩ đại nhất của Mác ở thế kỷ XIX.

  pdf 7p thanhthao567 14-12-2011 169 52

 • Tiểu luận: Vận dụng giá trị thặng dư của Mác vào Việt Nam

  Kể từ khi học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác ra đời đến nay, thế giới đã trải qua những biến đổi sâu sắc. Rất nhiều sự kiện đã khẳng định tính đúng đắn của những kết luận rút ra từ học thuyết giá trị thặng dư như: những cuộc “khủng hoảng giẫy chết” của CNTB thế giới đầu thế kỷ XX

  doc 53p hoangtu_bom_min 04-12-2009 2290 1095

 • Giá trị thặng dư-Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư.

  Tham khảo luận văn - đề án 'giá trị thặng dư-các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư.', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 15p daoratien 09-11-2009 2057 556

 • Tiểu luận “Tại sao nói học thuyết giá trị thặng dư là hòn đá tảng to lớn nhất trong học thuyết kinh tế của C. Mác”

  Các Mác - Nhà kinh tế chính trị học, Nhà triết học thiên tài của Đức đã để lại cho nhân loại biết bao học thuyết mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị . Có thể nói học thuyết giá trị thặng dư là một phát hiện vĩ đại nhất của Mác ở thế kỷ XIX. Nó là "viên đá tảng" trong toàn bộ học thuyết của ông. Chúng ta, ai cũng biết rằng: bất cứ một học thuyết kinh tế nào ra đời hay hình...

  doc 7p ngochanh 03-08-2009 2963 437

 • Cơ sở lý luận, phương pháp sản xuất giá trị thặng dư

  Đã có nhiều người đưa ra các phạm trù giá trị thặng dư nhưng họ không chỉ ra được sự đúng đắn của phạm trù này. Mác là người đầu tiên xây dựng hoàn chỉnh học thuyết giá trị thặng dư

  doc 23p photonman 25-04-2011 575 244

 • Tại sao nói học thuyết giá trị thặng dư là hòn đá tảng to lớn nhất trong học thuyết kinh tế

  Các Mác - Nhà kinh tế chính trị học, Nhà triết học thiên tài của Đức đã để lại cho nhân loại biết bao học thuyết mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Có thể nói học thuyết giá trị thặng dư là một phát hiện vĩ đại nhất của Mác ở thế kỷ XIX. Nó là "viên đá tảng" trong toàn bộ học thuyết của ông.

  doc 1p meoluoi_hixhix 12-11-2009 653 156

 • LUẬN VĂN: Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư trong điều kiện của thế giới hiện nay

  Học thuyết giá trị thặng dư (m) là "hòn đá tảng" trong lý luận kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin. Trên nền tảng thế giới quan, phương pháp luận triết học mácxít, với niềm tin xây dựng xã hội mới, tiến bộ của chủ nghĩa cộng sản khoa học mà kinh tế chính trị mácxít đã kiên trì xây dựng và phát triển lý luận thông qua kế thừa có phê phán các học thuyết kinh tế, những phân tích...

  pdf 150p vascaravietnam 15-08-2012 112 58

 • Báo cáo: Học thuyết giá trị thặng dư

  Tham khảo bài thuyết trình 'báo cáo: học thuyết giá trị thặng dư', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 11p cong12121992 20-04-2011 96 31

 • Bài giảng Học thuyết giá trị thặng dư

  -Tư bản khả biến: -Bộ phận tư bản dùng để mua hàng hoá sức lao động ,thông qua lao động trừu tượng, người công nhân làm thuê đã sáng tạo ra một giá trị mới, lớn hơn giá trị bản thân nó, tức là có sự biển đổi về số lượng. - tư bản khả biến, ký hiệu là v. Tư bản khả biến tồn tại dưới hình thức tiền lương.

  ppt 146p lumia_12 20-07-2013 31 5

 • Đề tài: Tại sao nói học thuyết giá trị thặng dư là hòn đá tảng to lớn nhất trong học thuyết kinh tế của C. Mác

  Tiểu luận với đề tài "Tại sao nói học thuyết giá trị thặng dư là hòn đá tảng to lớn nhất trong học thuyết kinh tế của C. Mác", mời các bạn cùng tham khảo nội dung kiến thức cụ thể trong bài tiểu luận này.

  doc 7p galaxyhehe 23-06-2014 4 2

 • + Xem thêm 152 Học Thuyết Giá Trị Thặng Dư khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản