Hội chữ thập đỏ

Xem 1-20 trên 452 kết quả Hội chữ thập đỏ
 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: tìm hiểu phân tích, đánh giá những vấn đề chung về tình hình, kết quả hoạt động công tác xã hội ở hội chữ thập đỏ thành phố hà nội', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf31p chopchop1122 19-03-2013 69 10   Download

 • Nhân đạo - hoà bình - hữu nghị là khát vọng chung của nhân loại, là chuẩn giá trị của sự tiến bộ và văn minh mà mọi dân tộc, mỗi quốc gia hằng mong muốn để hướng tới. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là một trong 187 thành viên của phong trào Chữ thập đỏ, trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tạo và là chủ tịch danh dự đầu tiên. Hội là tổ chức xó hội - nhân đạo của quần chúng, tập hợp mọi người Việt Nam, không phân...

  pdf84p dellvietnam 23-08-2012 32 8   Download

 • Bài thuyết trình "Chiến lược phát triển hội chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2020 - Đổi mới tư duy, tạo dựng vị thế, bảo vệ sự sống" trình bày về cơ sở xây dựng, mục tiêu chiến lược, phương châm hành động chiến lược phát triển hội chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2020,...

  ppt7p bethuy1990 20-11-2015 17 3   Download

 • Luật này quy định về hoạt động chữ thập đỏ; biểu tượng trong hoạt động chữ thập đỏ; vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn lực cho hoạt động chữ thập đỏ; hợp tác quốc tế về hoạt động chữ thập đỏ; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (sau đây gọi chung là Hội Chữ thập đỏ); trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong hoạt động chữ thập đỏ

  doc9p havang 10-05-2009 246 27   Download

 • Hội tập hợp mọi người Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo... tự nguyện hoạt động ví mục đích nhân đạo, hoà bình hữu nghị, góp phần thực hiện dân giầu, nước mạnh xã hội công bằng văn minh, vì hạnh phúc của nhân dân. 1. Quá trình thành lập và phát triển.

  pdf24p chipchip1122 18-03-2013 56 12   Download

 • Bài giảng Công tác chữ thập đỏ trong tình hình mới trình bày về quan điểm của Đảng, nhà nước ta về hoạt động nhân đạo và tính chất, vai trò của công tác chữ thập đỏ trong xã hội, nhiệm vụ của công tác chữ thập đỏ trong xã hội, phương hướng và giải pháp đẩy mạnh công tác chữ thập đỏ trong tình hình mới.

  pdf83p thick_12 12-07-2014 79 18   Download

 • Hội Chữ Thập Đỏ Hà Nội là tổ chức xã hội quần chúng làm công tác nhân đạo xã hội chủ nghĩa. Hội tập hợp mọi người Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo... tự nguyện hoạt động ví mục đích nhân đạo, hoà bình hữu nghị, góp phần thực hiện dân giầu, nước mạnh xã hội công bằng văn minh, vì hạnh phúc của nhân dân. 1. Quá trình thành lập và phát triển.

  pdf27p hotmoingay1 03-01-2013 57 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án điện tử tiểu học môn đạo đức: thiếu nhi hội chử thập đỏ với công tác giảm nhẹ rủi ro', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt21p tengteng7 26-11-2011 36 13   Download

 • Thông tư 07/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ

  doc4p sontinh 18-08-2009 129 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số 60/2002/tt-btc về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với các cơ sở y tế khám, chữa bệnh nhân đạo thuộc hội chữ thập đỏ việt nam do bộ tài chính ban hành', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p lawttyt7 30-11-2009 96 8   Download

 • I – Mục tiêu : - Kiến thức :H biết hội chữ thập đỏ là gì ? Hệ thống tổ chức của hội chữ thập đỏ . Biết 7 nguyên tắc của hội chữ thập đỏ Quốc Tế . Bit nhiệm vụ của hội chữ thập đỏ Việt Nam . - Kỹ năng : Rèn kỹ năng suy nghĩ , trình bày - Thái độ : Giáo dục H niềm tự hào vào hội chữ thập đỏ II – Chuẩn bị : - GV : Tranh , nội dung bài dạy - HS : Xem trước bài III – Các...

  pdf6p abcdef_18 13-08-2011 24 3   Download

 • Báo cáo Số: 94/BC-CTĐ trình bày kết quả thực hiện Nghị định của Chính phủ năm 2013. Báo cáo của Hội chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Lào Cai, ngày 01 tháng 11 năm 2013.

  doc3p bosslc 24-10-2014 15 0   Download

 • Để phát triển bền vững nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam cần nhận thức được những khó khăn và thuận lợi của đất nước. Đó là một nước nông nghiệp lạc hậu, trải qua nhiều năm chiến tranh nền kinh tế còn thấp kém. Từ một nền kinh tế kế hoạch tập trung chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phải có bước chuyển đổi cơ chế, luật pháp cho phù hợp....

  doc7p goldsea2 04-08-2010 580 278   Download

 • Nước ta đang trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là quá độ gián tiếp, ở thang bậc từ trước chủ nghĩa tư bản (xã hội phong kiến) lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua tư bản chủ nghĩa . Nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội từ một xuất phát điểm rất thấp đó là chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội, nền kinh tế cơ bản là sản xuất nhỏ, tự cấp tự túc, năng suất lao động thấp,...

  pdf19p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 101 36   Download

 • Xã hội loài người đã trải qua năm hình thái kinh tế - xã hội, từ thấp đến cao. Cùng với sự phát triển của hình thái đó, là sự phát triển của những kiểu tổ chức kinh tế - xã hội, từ nền kinh tế tự cấp, tự túc đến nền kinh tế hàng hoá, để nâng cao hiệu quả của sản xuất vật chất - yếu tố đảm bảo cho con người tồn tại, phát triển. Ngày nay, tất cả các nước đều phải xây dựng và phát triển kinh tế thị trường. Tuy nhiên, trong chế...

  pdf20p inside33 08-12-2012 53 13   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật hoạt động chữ thập đỏ. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1.

  pdf13p abcdef_42 01-11-2011 37 4   Download

 • Nền kinh tế thị trường có ảnh hưởng lớn đến sự tốn tại và phát triển của từng quốc gia từng dân tộc. Vấn đề nhà nước và thị trường là mối quan tâm hàng đầu của nhiều nhà nghiên cứu kinh tế trong nhiều thập kỉ qua, do đó việc tìm tòi mô hình quản lý kinh tế thích hợp và có hiệu quả hơn là vấn đề mà nhà nước ta và nhiều nước trên thế giới quan tâm. Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một yếu tố tất yếu...

  pdf18p huyhoang 03-08-2009 2517 733   Download

 • Bối cảnh lịch sử đã thay đổi khiến cho nền kinh tế bao cấp không còn phù hợp và tỏ ra thật sự kém cỏi so với nền kinh tế thị trường. Chính vì điều đó, nhà nước ta cần phải đổi mới để mang tới cho nền kinh tế đất nước một diện mạo khác, đẹp đẽ và hoàn thiện hơn. Đổi mới là một chương trình cải cách toàn diện các mặt của đời sống xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng vào thập niên 1980 ....

  doc20p tomato_nyl 16-10-2011 141 54   Download

 • Vào các thập kỷ 80 kinh tế thế giới lâm vào tình trạng khủng hoảng có tính chu kỳ. Nền kinh tế đóng nước ta với cơ chế quản lý tập trung, quan liêu bao cấp đã biểu hiên rõ những khuyết nhược điểm của nó. Chính điều này đã làm cho nhiều người nghi ngờ về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhà nước ta đã lựa chọn. Trước tình hình đó, tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI( tháng 12 năm 1986) Đảng ta đã đề ra chủ trương...

  pdf47p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 73 35   Download

 • Đặt vấn đề Hiện nay trên thế giới sự phát triển của công nghệ thông tin công nghệ chi thức đồng diễn ra với tốc độ chóng mặt, cuộc cách mạng đó đã đem đến thành tựu to lớn cho nhiều nước biết vận dụng vào hàng sản xuất, đưa họ trở thành nhiều cường quốc phát triển trên thế giới hiện nay Việt Nam đang ở trong thời kỳ quá độ lên CNXH, nền kinh tế vẫn ở trong trình độ thấp, chịu ảnh hưởng của nề kinh tế cửa hàng phong kiến kéo dài, nông nghi...

  pdf25p notonline1122 20-02-2013 83 34   Download

Đồng bộ tài khoản