Hội nghị sơ kết chương trình tín dụng

Xem 1-5 trên 5 kết quả Hội nghị sơ kết chương trình tín dụng
 • Công văn 3562/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình Tín dụng đối với học sinh, sinh viên

  pdf1p lythong 18-08-2009 72 4   Download

 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠi HỘI NGHỊ SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN (HSSV) THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 157/2007/QĐTTG NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf7p kisyodau 03-06-2011 48 5   Download

 • Để thúc đẩy phát triển kinh tế, khai thực hiện các cam kết WTO, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27/2/2007 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt nam là thành viên của WTO.

  doc3p mille 07-03-2009 509 189   Download

 • BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------Số: 28/BC-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2010 BÁO CÁO SƠ KẾT THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2007 – 2010 (ĐỀ ÁN 30) I. MỤC TIÊU, Ý NGHĨA CỦA ĐỀ ÁN 30 a.

  pdf12p gachienbo 18-07-2010 48 5   Download

 • Tiểu môđun này gồm 5 nội dung: Khái niệm LG và dạy học LG; Các phương thức kết hợp chương trình để dạy học ở LG; Các hình thức tổ chức dạy học ở LG; Các điều kiện để trở thành GV dạy LG giỏi, được trình bày thông qua các hành động cá nhân như suy nghĩ, so sánh, hồi tưởng, phân tích, đọc, ghi chép, trao đổi với đồng nghiệp... và các thông tin theo các hoạt động đáp ứng 5 nội dung nêu trên. MBD.7.1 là tiểu môđun giới thiệu chung về LG và kĩ thuật...

  pdf12p sonyt707 29-09-2010 254 77   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản