Hồi thứ hai mươi lăm

Xem 1-20 trên 195 kết quả Hồi thứ hai mươi lăm
 • Chung Vô Diệm Hồi Thứ Hai Mươi Chốn Vân đài, Tiên cô đờn giúp Trên điện đình, Tề chúa thưởng công Khi hai đàng gặp nhau thì mừng rỡ chẳng xiết, vì chị em xa cách đã lâu, sáu vị Tiên cô bèn tỏ ý mình vâng lịnh thầy đem đờn tiên xuống giúp, Chung hậu cả mừng, cảm ơn Thánh mẫu vô cùng, rồi lại hỏi sáu vị Tiên cô rằng: - Chẳng hay cây đờn ấy tiếng kêu nghe có xa chăng. Tiên cô nói: - Cây đờn này của đời Thượng cổ làm ra, qua đến đời vua...

  pdf4p ngoisao1209 23-12-2010 39 1   Download

 • Anh Hào hỏi Thái hậu: - Có giết chúng không? Thái hậu đang để hết tinh thần nhìn cuộc đấu giữa Tá Chu với Vương Nhất. Bà đâu có nghe thấy Anh Hào nói gì? Giữa lúc Anh Hào thỉnh mệnh bà thì Tá Chu đang đánh một chiêu xuống đỉnh đầu Vương Nhất, bà mong cho chưởng đó Tá Chu giết chết đối thủ.

  pdf0p bichhuyen 19-06-2009 143 9   Download

 • Vinh Phát nói trong hơi thở: - Thầy đỗ giải nguyên rồi! Bọn báo hỉ nó thấy tên mà không biết thầy ở đâu, lúc nãy nghe tôi nói, chúng mừng lắm, lát nữa đây chúng sẽ đến đây báo hỉ đấy! Nghe nói, Ngô Đạo Am mừng rỡ: - Ừ, có vậy mới gọi là khảo quan có con mắt tinh đời chứ! Quả nhiên, chỉ một lát sau đã thấy bọn báo hỉ rầm rộ kéo đến đồng thanh nói lớn: - Ông Lệ Quân Ngọc là nghĩa tử của Khương lão gia đây, đã đỗ Giải...

  pdf19p sting1209 24-01-2011 44 6   Download

 • Tưởng Bình và Thanh Bình áp giải thủy khấu về, ra mắt Nhan đại nhân và Bạch Ngọc Đường rồi thuật lại chuyện bắt và giết hai thủy khấu thế nào, và tiến cử cha con Mao Tú là người thông hiểu cách trị thủy, có thể giúp việc được tại hồ Hồng Trạch này. Nhan đại nhân nghe theo lời, sai Thiên Tổng Thanh Bình đem hai mươi binh bảo chở lễ vật tới Loa Sư rước Công Tôn Sách và thỉnh cha con Mao Tú. Thanh Bình vâng lệnh đi rồi, Nhan đại nhân liền thăng đường,...

  pdf6p ngoisao1209 23-12-2010 59 3   Download

 • Vạn Huê Lầu diễn nghĩa Tác giả: Khuyết Danh hồi thứ hai mươi lăm Tiêu Đình Quý và Trầm Đạt về đến Tam Quan vào ra mắt Dương Nguyên soái thuật lại mọi điều. Nguyên soái hỏi: - Nay câu chuyện Lý Thành mạo công tuy đã rõ ràng song phải đối chứng cho phân minh. Nói rồi sai Mạnh Đình Quốc đòi cha con Lý Thành vào ra mắt: Lý Thành vào quỳ lạy thưa: - Cha con tôi là người hữu công vô tội, sao Nguyên soái lại bắt như vậy? Dương Nguyên soái nói: - Ngươi nói cha...

  pdf6p linhdan05015 29-12-2010 49 3   Download

 • Còn Bạch Liên sai bốn vị Vương phi đánh vào bốn cửa. Tuý Vân thời đánh cửa sanh môn, còn Chung Long, Chung Hồ thời ở nhà giữ coi dinh trại. Phân phát xong rồi, đằng vân bay lên trên không gặp Chung hậu mừng rỡ nói rằng: Hồ tiên ông có một món Huyết trân châu như ý, thật là lợi hại mười phần, như nó có dùng món đó mà đánh ta, thời Nương nương phải đưa cái Hoả long ra mà trừ nó mới nổi. Còn bây giờ thời vào giữa trận, dùng Hoả long đốt cây...

  pdf19p ngoisao1209 23-12-2010 41 2   Download

 • Tam Hạ Nam Đường Tác giả: Khuyết Danh Hồi Thứ Hai Mươi Lăm Rạng ngày, Tôn chân nhân đến tướng đài nói: - Tôi tài phép không bao nhiêu, bởi các vị đạo hữu ép hoài nên không lẽ từ chối. Nay đến ngày phá trận, xin các vị giúp sức giùm tôi cho tận tình. Nói rồi bước lên tướng đài cầm một cây lệnh tiễn kêu lớn: - Xin mời Trần đạo hữu đem Cao Hoài Đức, Phan Nhân Mỹ, Tào Bàn, Trương Quang Viễn, La Ngạn Oai lên đài lãnh lịnh. Trần Đoàn và năm tướng già đồng...

  pdf10p linhdan05015 29-12-2010 34 2   Download

 • Khi hai vợ chồng Tôn Phò mã lên tướng đài xem thấy đạo binh Long sơn, có mười hai vị làm đầu, tướng mạo đường đường oai phong lẫm lẫm, cũng đáng khen. Khi Tôn phò mã xem day lại nói với Công chúa rằng: Bây giờ phải tính kế nào, thâu phục cho đặng bọn này, để dùng giúp ta đi đánh Tề, thì hay lắm ! Công chúa thưa: - Việc ấy cũng chẳng khó, vậy xin để mặc tôi điều khiển. Vợ chồng bàn luận xong xuôi, đồng dẫn nhau xuống tướng đài, tới giữa trung...

  pdf8p ngoisao1209 23-12-2010 28 1   Download

 • Nghĩ rồi hai tay làm bộ run rẩy, chém bậy một đao, quày ngựa chạy mùa như gió. Tiết Côn tưởng Chung hậu đuối sức chạy thiệt, bèn giục ngựa rượt theo. Nguyên con thần mã của Chung hậu chậy đã hay, mà con Bát ngọc mã của chúng Tiết Côn chạy cũng giỏi. Chung hậu nghe tiếng lạc ngựa gần tới, liền lấy dây Khổn tiên thằng liệng lên trên không và niệm chú lầm thầm, giây phút có mây trắng chớp bủa tứ giăng.

  pdf15p ngoisao1209 23-12-2010 30 1   Download

 • Triển Chiêu ngồi một bên nghe người khách ấy nói chuyện với Lục Hòe, nhất nhất đều y như mình khi nãy, bèn lắng nghe, lén xem dung mạo cho kỹ, thời quả là gã thuyền câu đã cứu Châu lão hồi sáng, thời lấy làm lạ nghĩ rằng: "Đã là võ sinh sao còn giả đóng làm thuyền chài là ý gì?". Chợt thấy gã sinh ấy đứng dậy đi tới trước mặt Triển Chiêu vòng tay thi lễ rằng: "Chào tôn huynh". Triển Chiêu vội vã để chén trà xuống đứng dậy đáp lễ rồi nói: "Nếu...

  pdf7p ngoisao1209 23-12-2010 36 1   Download

 • Lệ Minh Đường nghe nói muốn tìm hiểu về Lưu Khuê Bích nên giả vờ ngạc nhiên hỏi: - Lưu Quốc cựu là ai? Hành động của người thế nào, xin ông vui lòng thuật chuyện lại cho tôi biết với. Du Trí Văn cười nói: - Lưu Quốc cựu tức là Lưu Khuê Bích, con của Lưu Tiệp, hiện nay làm chức Trấn quốc Tướng quân và vừa rồi lại được phong làm Diệt khấu Đại Nguyên soái lãnh binh đi dẹp giặc Vệ Dõng Đạt ở tại Xuy Đài sơn. ...

  pdf21p sting1209 24-01-2011 44 7   Download

 • Tam Hạ Nam Đường Tác giả: Khuyết Danh Hồi Thứ Hai Mươi Sáng hôm sau, cơm nước xong ba người đồng đi một đường, bất luận ngày đêm trở về thành Thọ Châu. Khi đến nơi, ba tướng vào tâu tự sự cho Tống Thái Tổ hay, và thú tội rằng: - Vì muốn hoàn thiện công việc nên phải quyền biến. Tống Thái Tổ phán: - Nhân duyên ba người chẳng khác với Cao Quân Bảo với Lưu Kim Đính trước đây, trẫm không làm tội mà lại cho phụng chỉ kết hôn.

  pdf8p linhdan05015 29-12-2010 39 4   Download

 • Tam Hạ Nam Đường Tác giả: Khuyết Danh Hồi Thứ Năm Mươi Lăm Tin tức Dương Diên Chiêu bị giết đồn đến Giải Sơn trại, bọn Nhạc Thắng, Mạnh Lương kêu khóc om sòm. Mạnh Lương nói với chư tướng: - Nay thượng quan đã bị chết oan, bọn ta đây cũng chẳng làm gì, chi bằng phân nhau đi các nơi làm ăn thì hơn. Nhạc Thắng nói: - Lời tướng quân rất phải.

  pdf5p linhdan05015 29-12-2010 60 4   Download

 • Tại tỉnh Hồ Quảng phủ Võ Xương, huyện Giang Hạ làng Nam An Thiện có một người hàn nho tên là Phạm Trọng Võ, vợ là Bạch Ngọc Liên, cùng nhau đã có một trai tên là Kim Ca vừa được bảy tuổi. Ngày kia Trọng Võ đi hội văn với các bạn về, vẻ mặt buồn rầu lắm. Bạch Ngọc Liên không hiểu duyên cớ làm sao bèn hỏi rằng: "Chẳng hay phu tướng có việc chi, bữa nay đi hội văn về lại không được vui như vậy?". Trọng Võ đáp: "Hiền phụ vốn chưa rõ, để...

  pdf6p ngoisao1209 23-12-2010 41 3   Download

 • Nói về Triệu Hổ bảo lính theo bắt đạo sĩ và giải người đàn bà vừa ra khỏi miếu một quãng nghe người đàn bà nói rằng: "Kìa kìa, người đứng bên bờ phía nam là kẻ giết lạc tử đó". Nói rồi chạy lại níu người ấy mà hét rằng: "Lý Bảo! Mi dám lập mưu giết ta mà đoạt bốn trăm lượng bạc, bây giờ mi giấu bạc ấy ở đâu, mau chỉ ra?". Người nọ nói: "Thím này sao dám vô lễ như vậy, tôi đâu có biết thím là ai, tiền bạc gì đâu mà...

  pdf8p ngoisao1209 23-12-2010 35 3   Download

 • Người mé tây họ Giao tên Lục, ngoại hiệu là Quảng Diệu Sơn, người mé đông bắc họ Phi tên Thất, ngoại hiệu là Bả Sơn Xà. Hai người nói chuyện với nhau. không dè trong bụi có người nghe trộm. Giao Lục đi đã xa còn Phi Thất thời bị Đinh Triệu Huệ nom theo, thò tay nắm cổ xô xuống đất đè lên hỏi rằng: "Phi Thất, mi nhìn biết ta hay không". Phi Thất đáp: “Đinh nhị gia đây mà, làm gì ngài bắt tôi như vầy?". Triệu Huệ hỏi: "Ta hỏi mi vậy chớ hang...

  pdf8p ngoisao1209 23-12-2010 33 3   Download

 • Tam Hạ Nam Đường Tác giả: Khuyết Danh Hồi Thứ Hai Mươi Ba Lưu Kim Đính thâu binh vào thành, các tướng lấy làm lạ hỏi: - Dư Hồng không dám đánh nên lui binh, sao chẳng đuổi theo mà bắt nó? Lưu Kim Đính nói: - Dư Hồng có phép biến hóa vô cùng, làm sao bắt được nó? Chi bằng lập kế gạt nó, ngày mai bắt cũng chẳng muộn. Các tướng không hiểu Lưu Kim Đính sẽ lập kế cách nào, nhưng không dám tìm hiểu. Tối hôm đó, Lưu Kim Đính vẽ một lá bùa giao cho...

  pdf10p linhdan05015 29-12-2010 43 3   Download

 • Tam Hạ Nam Đường Tác giả: Khuyết Danh Hồi Thứ Hai Mươi Tám Lưu Kiến Đính thấy Thái Tổ năn nỉ hết tiếng mà Xích Mi lão tổ cũng không nghe. Lưu Kim Đính lấy làm lạ, vì một mình làm tội mà liên lụy đến mấy chị em, muốn cãi lẽ một đôi lời, song sư bá nổi sùng thì chắc cả thành chết hết. Nghĩ rồi kim Đính quì lạy nói: - Xin sư bá rộng dung cho các đệ tử ba ngày về từ gia quyến thuộc rồi sẽ đem nạp sách và gươm, và uống độc dược...

  pdf10p linhdan05015 29-12-2010 42 3   Download

 • Nói về Tấn Anh, đang lúc lo buồn, bỗng thấy chỉ triệu vào trào, liền gắng gượng vào quỳ mọp nơi trước Kim giai. Chung hậu xem thấy nạt lớn lên rằng: - Chúa ngươi khéo bày kế lạ, tưởng bên nước ta đây chẳng có ai, nên mới sai ngươi đem cây Ngẫu tư cầm qua đây mà đố, một là chắc ý không ai khảy đặng rồi, vậy chớ người còn có tiếng chi nữa chăng? Tấn Anh nghe hỏi sợ run, cứ quỳ mọp làm thinh chẳng dám nói rằng chi hết. ...

  pdf4p ngoisao1209 23-12-2010 45 2   Download

 • Khi Nguyên soái truyền lịnh dồn binh lại rồi, tức thì sửa soạn thương giáp vừa muốn lên ngựa, Tôn Long khi ấy thưa với cha mình rằng: - Sá chi loài tiểu khấu, mà nghiêm phụ phải chịu nhọc nhằn, xin để cho con hiến đầu công, xin phụ thân nhậm lời hạ lịnh. Tôn Nguyên soái nói: - Con đã quyết chí, cha cũng bằng lòng, nếu ra giao phong thì con phải cho cẩn thận, trận đầu mà sơ thất, ắt chẳng phải điềm lành, con khá tua phấn chí bình sanh, mới rạng danh hào...

  pdf10p ngoisao1209 23-12-2010 33 2   Download

Đồng bộ tài khoản